Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

JW.ORG сајты һәјатлары јахшылыға доғру дәјишир

JW.ORG сајты һәјатлары јахшылыға доғру дәјишир

Дүнјанын һәр јериндә инсанлар jw.org сајтындан јарарланыр. Ашағыда 2014-ҹү илин мај ајында Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинә ҝөндәрилән миннәтдарлыг сөзләриндән бир нечәси ҝәтирилир.

Ушаглара көмәк

«Мәним мәктәб јашына чатмамыш оғлум вар. О, һәр дәфә евә достларынын гәләмләрини, ојунҹагларыны вә ҝүн ејнәкләрини ҝәтирирди. Биз дәфәләрлә она баша салмаға чалышмышдыг ки, онун бу һәрәкәти оғурлуг сајылыр вә оғурлуг еләмәк писдир. Амма бүтүн ҹәһдләримиз боша чыхырды. Бир ҝүн биз jw.org сајтындан “Оғурлуг пис ишдир” адлы видеону јүкләдик. Бу видеонун она ҝүҹлү тәсири олду, санки, елә онун үчүн һазырланмышды. Видеоја бахандан сонра о, ҝәтирдији әшјаларын һамысы ҝери гајтармаг истәдијини деди. Чүнки артыг о, баша дүшүрдү ки, оғурлуг етмәкдән Аллаһын хошу ҝәлмир. Бу сајт бизә чох көмәк етди» (D. N., Afrika).

«jw.org сајтындакы “Оғурлуг пис ишдир” адлы видеонун оғлумуза ҝүҹлү тәсири олду, санки, елә онун үчүн һазырланмышды»

«Бу вебсајт ушагларымын чох хошуна ҝәлир. Онлар орадан гысаметражлы ҹизҝи филмләрини јүкләјирләр. Бу ҹизҝи филмләри онлара јалан данышмагла вә оғурлугла бағлы Мүгәддәс Китаб принсипләринә даһа јахшы әмәл етмәјә көмәк едир. Ушаглар һәмчинин бүтүн һәјатлары боју онлара лазым олаҹаг кејфијјәтләрә јијәләнирләр вә бу, онлары ҹәмијјәтә јарарлы инсан едир» (O. V., Vest-Hind).

Мәктәблиләрә көмәк

«Мәктәбә ҝетмәк мәним үчүн ағыр јүк иди вә мән мәктәби атмаг истәјирдим. Анҹаг бир ҝүн jw.org сајтында “Мәктәби атмаға дәјәрми?” адлы мәгаләни охудум. Бу, мәнә мәктәбә мүсбәт тәрәфдән бахмаға көмәк етди. Мәгаләдән өјрәндим ки, мәктәб мәни ҝәләҹәјә һазырлајаҹаг вә мәсулијјәтли инсан олмаға көмәк едәҹәк» (N. F., Afrika).

«Бу сајтда ҝәнҹләрә верилән мәсләһәтләр мәнә мәктәбдә тәрбијәли давранмаг үчүн нә етмәли олдуғуму өјрәтди»

«Бу сајтда ҝәнҹләрә верилән мәсләһәтләр мәнә мәктәбдә тәрбијәли давранмаг үчүн нә етмәли олдуғуму өјрәтди. Мән диггәтими дәрсә ҹәмләмәји вә јајынмамағы өјрәндим» (Г., Африка).

«Иш јолдашым шикајәтләнирди ки, мәктәбдә гызыны лаға гојурлар, хүсусән дә бир гыз. Бу, онун гызына елә пис тәсир етмишди ки, о, горхусундан бир нечә ҝүн мәктәбә ҝетмәмишди. Мән иш јолдашыма jw.org сајтындакы “Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер” адлы гәләм анимасијасындан бир нечә фикри данышдым. Онун ән чох хошуна ҝәлән мәсләһәт о олду ки, вәзијјәти јүнҝүлләшдирмәк үчүн вәзијјәтә јумор һисси илә јанашмаг лазымдыр. Иш јолдашым гызына баша салды ки, мәктәбдәки ушаглара неҹә ҹаваб версин. Бу, гызы мәктәбә ҝетмәјә ҹәсарәтләндирди. Вахт кечдикҹә вәзијјәт дүзәлди, һәтта о, ону лаға гојан гызла достлашды» (В. К., Шәрги Авропа).

Ҝәнҹләрә көмәк

«Сајтдакы “Нијә өзүмү кәсиб-јаралајырам?” мәгаләсинә ҝөрә сизә миннәтдарам. Мән узун мүддәтдир ки, бу проблемлә мүбаризә апарырам. Мән өзүмү тәк-тәнһа һисс едирдим. Дүшүнүрдүм, кимә исә бу барәдә данышсам, мәни баша дүшмәјәҹәкләр. Мәгаләдәки нүмунәләр мәнә чох көмәк етди. Ахыр ки, мәни баша дүшән тапылды!» (Австралијадан олан ҝәнҹ гыз).

«Мәгаләдәки нүмунәләр мәнә чох көмәк етди. Ахыр ки, мәнә баша дүшән тапылды!»

«jw.org сајты васитәси илә ҝәнҹләрә аид мәсәләләрдә көмәк әлдә етмәк асанлашыб. Бир мәгалә мәнә һансы һәрәкәтләрин ҹинси тәҹавүз олдуғуну мүәјјән етмәјә көмәк етди вә баша дүшдүм ки, мән дә бу тәҹавүзә уғрамышам. Мәгаләдән бу ҹүр вәзијјәтләрдә неҹә давранмағы өјрәндим» (T. V., Vest-Hind).

Валидејнләрә көмәк

«Мәним јенијетмә оғлум даим һәрәкәтдәдир, беш дәгигә бир јердә дурмур. Онун бу чевиклији, ҝөзләнилмәз һәрәкәтләри чох вахт мәни әлдән салыр. Буна ҝөрә дә мән онунла дил тапа билмирәм. Бир ҝүн jw.org сајтына дахил олуб әр-арвадлара вә валидејнләрә көмәк бөлмәсини сечдим. Орада мәним вәзијјәтимә аид олан вә оғлумла неҹә данышмалы олдуғуму баша салан чохлу мәгаләләр тапдым. Оғлум да бу сајтдан јарарланды. Инди о, мәнимлә ачыг данышыр, севинҹини, кәдәрини бөлүшүр» (K. B., Afrika).

«Тез-тез сајтда ушагларла бағлы чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едән мәгаләләр чыхыр»

«jw.org сајты биз валидејнләрә ушагларымызы өјрәтмәк үчүн ҝөзәл васитәдир. Мәсәлән, әсил достлар тапмагла бағлы гәләм анимасијасы ушагларыма достлуг мүнасибәтләринә дүзҝүн бахмаға вә онлара јахшы тәсир едән инсанларла достлуг етмәјә көмәк етди. Тез-тез сајтда ушагларла бағлы чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едән мәгаләләр чыхыр. Орада чохлу мәсләһәтләр тапмаг олар» (E. L., Avropa).

Әр-арвадлара көмәк

«Арвадымла мән алты илдир ки, евлијик. Бүтүн аиләләр кими, бизә дә үнсијјәтдә, тәрбијәдә, мүәјјән мәсәләләрә мүнасибәтдә мүхтәлиф олдуғумузу гәбул етмәк чәтин иди. jw.org сајтында чыхан “Диггәтлә динләмәк үчүн нә етмәлијик?” адлы мәгалә ҝөзләрими ачды. Орада гулаг асмаг баҹарығыны јахшылашдырмаг үчүн мәсләһәтләр верилирди. Мәгаләни охујуб орада јазыланлары арвадыма да данышдым. Биз бу фајдалы мәсләһәтләрә әмәл етмәјә чалышырыг» (B. B., Vest-Hind).

«Бу сајт мәним аиләми дағылмагдан гуртарыб»

«Бир илдир ки, Јеһованын Шаһидләри илә үнсијјәт едирәм. Истәјирәм jw.org сајтына ҝөрә сизә дәрин миннәтдарлығымы билдирим. Бу сајтдан чохлу шеј өјрәнмишәм, мәсәлән, гәзәбими ҹиловламағы, јахшы әр вә јахшы ата олмағы. Сәмими дејә биләрәм ки, бу сајт мәним аиләми дағылмагдан гуртарыб» (L. Q. Vest-Hind).

Карлара көмәк

«jw.org сајты мәнә һәјат ешгини гајтарды. Америка жест дилиндә олан видеоларын көмәји илә жест дилини даһа јахшы өјрәндим. Мәнә елә ҝәлирди ки, һеч вахт гаршыма һансыса дәјәрли мәгсәд гоја билмәрәм, амма “Аллаһын Кәламыны ана дилимдә ҝөрүрәм” адлы видеоја баханда чох тәсирләндим вә даһа гәтијјәтли олдум ки, диггәтими мүсбәт шејләрә ҹәмләјим» (C. N., Afrika).

«jw.org сајты мәнә һәјат ешгини гајтарды»

«Бу сајт, доғрудан да, әсил хәзинәдир. Мән карлара, әсасән дә ҝәнҹ јашда оланлара көмәк едән көнүллү кими хидмәт едирәм. Жест дилиндә олан чохсајлы материаллар мәнә бу дили јахшылашдырмаға көмәк едиб. Сајт мәнә аилә вә достлуг мүнасибәтләрини јахшылашдырмаг истәјәнләрә мәсләһәт вермәјә көмәк едиб» (K. J., Vest-Hind).

Корлара көмәк

«Мән корам. jw.org сајты мәнә чох көмәк едир. Адәтән, електрон почт васитәсилә бир аја алдығым мәлуматы бу сајтдан әлдә едирәм. Сајт мәним аилә һәјатыма рәнҝ гатыб вә мәни ҹәмијјәтә фајдалы бир инсан едиб. Һәмчинин сајтын сајәсиндә ҝөрмә габилијјәти олан достларымла ејни вахтда мәлумат әлдә едә билирәм» (К. А., Ҹәнуби Америка).

«Сајт мәним аилә һәјатыма рәнҝ гатыб вә мәни ҹәмијјәтә фајдалы бир инсан едиб»

«Брајл әлифбасыны охуја билмәјәнләр вә бу әлифбада олан китаблары алмаға имканы чатмајанлар үчүн jw.org сајты әсил һәдијјәдир. Кор адамлар сајтдакы аудио јазыларын сајәсиндә мүхтәлиф мөвзуларда олан ҹари мәлуматлары әлдә едирләр. Бу сајт һамы үчүн нәзәрдә тутулуб, һеч ким диггәтдән кәнарда галмајыб. Бу, мәним кими кор инсанлара өзүмүзү ләјагәтли вә ҹәмијјәтә јарарлы инсан кими һисс етмәјә көмәк едир» (Р. Д., Африка).

Аллаһы ахтаран инсанлара көмәк

«Сизин сајтын башга дини сајтлардан фәрги ондадыр ки, сиз сајты јалныз руһаниләрин баша дүшдүјү сөзләрлә вә ифадәләрлә јүкләмирсиниз. Һәмчинин инсаны һәддән артыг мәлуматла јормурсунуз. Сизин сајтыныз садә вә ајдындыр. Орада бош-бош сөзләр вә фәлсәфи фикирләр јазылмајыб. Сизин сајтда дин гәлиз бир шеј кими тәгдим олунмур. Әксинә, орадан ајдын олур ки, ади инсан да Аллаһа ибадәт едә биләр» (А. Г., Асија).

«Сизин сајтыныз садә вә ајдындыр... Орадан ајдын олур ки, ади инсан да Аллаһа ибадәт едә биләр»

«Мәнасыз! Бу сајтсыз мәним һәјатымы бу сөзлә тәсвир етмәк оларды. Дүнја руһани зүлмәт ичиндәдир, jw.org сајты исә бу зүлмәти ишыгландыран чырагдыр. Мүәјјән мәсәләләрә Аллаһын мүнасибәтини ачыглајан вә бир чох һәјати ваҹиб суаллара ҹаваб верән мәгаләләр чыхан кими онлара бахыр вә гулаг асырам» (J. Ç., Vest-Hind).

«Бурада, Ҹәнуби Американын ҹәнҝәлликләриндә алдығым руһани көмәји чох гијмәтләндирирәм. Бу сајтсыз мән бу ҹәнҝәлликләрдә итиб-батардым» (М. Ф., Ҹәнуби Америка).