Контентә кеч

Минләрлә инсан јазыб-охумағы өјрәнир

Минләрлә инсан јазыб-охумағы өјрәнир

2011-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләри үмумиликдә 5700 нәфәрә јазыб-охумағы өјрәнмәјә көмәк едибләр.

Гана Сон 25 ил әрзиндә биз 9000-дән чох адама охумағы вә јазмағы өјрәтмишик.

 

Замбија 2002-ҹи илдән бәри 12 000-ә јахын инсан савадыны артыра билмишләр. Курслары кечән 82 јашлы Агнес адлы гадын дејир: «Ибадәт ҝөрүшләримиздә савад курслары һаггында елан оланда мән дә курслара јазылмағы гәрара алдым. Биринҹи дәрсдә өз адымы јазмағы өјрәндим!»

 

Перу «Валидејнләрим һеч вахт мәни мәктәбә гојмамышдылар. Буна ҝөрә дә һеч вахт фикирләшмирдим ки, нә вахтса јазыб-охумағы өјрәнә биләҹәм», — дејә 55 јашлы бир киши өз мәктубунда јазыр.

 

Мозамбик Сон 15 ил әрзиндә бу өлкәдә 19 000-дән чох адам охумағы өјрәниб. Фелизарда адлы бир нәфәр дејир ки, курсларын сајәсиндә о инди Мүгәддәс Јазылардан истәнилән ајәни асанлыгла тапа вә башгаларына охуја биләр. Әввәлләр бу, онун үчүн чох чәтин иди.

 

Соломон Адалары Өлкәдәки филиалымыз хәбәр верир ки, чохлары уҹгар әразиләрдә јашадыглары үчүн әввәлләр мәктәбә ҝедә билмәјибләр. Гызлардан анҹаг бәзиләри мәктәбдә охуја билибләр. Буна ҝөрә тәшкил едилмиш савад курслары артыг бөјүк јашда олан инсанлар үчүн чох фајдалы олуб. Курсу кечәндән сонра чохларында өзүнә әминлик һисси артыб.