Мүгәддәс Китабда валидејнләрә ушагларыны севмәк, онлара нәсиһәт вермәк вә горумаг бујрулур (Зәбур 127:3; Мәсәлләр 1:8; Ефеслиләрә 6:1—4). Валидејнләр ушагларыны бир чох тәһлүкәләрдән горумалыдырлар, онлардан бири ҹинси тәҹавүздүр.

Онилликләрдир ки, Јеһованы Шаһидләри сағлам аилә мүнасибәтләрини тәблиғ едән әдәбијјатлар чап едир вә пајлајырлар. Онлар һәмчинин валидејнләрә ушагларыны ҹинси тәҹавүздән горумаға вә бу саһәдә мәлуматландырмаға көмәк едән мәгаләләр дәрҹ едирләр. Ашағыда бу саһәдә верилән мәсләһәтләрин јер алдығы мәгаләләрин сијаһысы ҝәтирилир. Нәшрләрин тиражына вә нечә дилдә чыхдығына диггәт јетирин.

 • Мәгаләнин ады: «Ҝизли ҝүнаһ — јахын гоһумлар арасында ҹинси әлагә»

  • Нәшрин ады: «Ојанын!», 1981-ҹи ил 8 феврал (инҝилисҹә)

  • Тираж: 7 800 000

  • Дилләрин сајы: 34

 • Мәгаләнин ады: «Јахын гоһумлары тәрәфиндән тәҹавүзә мәруз галанлара көмәк»

  • Нәшрин ады: «Ҝөзәтчи гүлләси», 1983-ҹү ил 1 октјабр (инҝилисҹә)

  • Тираж: 10 050 000

  • Дилләрин сајы: 102

 • Мәгаләләрин ады: «Ушаглара ҹинси тәҹавүз — аналарын кабусу»; «Ушаглара ҹинси тәҹавүз — кимдән еһтијат етмәли?»; «Ушаглара ҹинси тәҹавүз — сиз ушагларынызы горуја биләрсиниз»

  • Нәшрин ады: «Ојанын!», 1985-ҹи ил 22 јанвар (инҝилисҹә)

  • Тираж: 9 800 000

  • Дилләрин сајы: 54

 • Мәгаләләрин ады: «Ҹинси тәҹавүзүн гурбаны олан мәсум ушаглар»; «Ушаглыгда ҹинси тәҹавүзә мәруз галанларын ҝизли јарасы»

  • Нәшрин ады: «Ојанын!», 1991-ҹи ил 8 нојабр (русҹа)

  • Тираж: 12 980 000

  • Дилләрин сајы: 64

 • Мәгаләләрин ады: «Ушағыныз тәһлүкәдәдир!»; «Ушагларымызы неҹә горуја биләрик?»; «Аиләдә зоракылығын гаршысыны неҹә алмаг олар?»

  • Нәшрин ады: «Ојанын!», 1993-ҹү ил 8 декабр (русҹа)

  • Тираж: 13 240 000

  • Дилләрин сајы: 67

 • Мәгаләнин ады: «Ушагларынызы горујун»

  • Нәшрин ады: 2002-ҹи илдә чәкилмиш 4 нөмрәли иҹтимаи реклам

  • Дилләрин сајы: 2

 • Мәгаләнин ады: «Аллаһ Исаны неҹә горуду?»

 • Мәгаләләрин ады: «Валидејнләр, ушагларыныз тәһлүкәдәдир!»; «Ушагларынызы неҹә горуја биләрсиниз?»; «Гој аиләниз сакит лиман кими олсун»

  • Нәшрин ады: «Ојанын!», 2007-ҹи ил октјабр (русҹа)

  • Тираж: 34 267 000

  • Дилләрин сајы: 81

 • Мәгаләләрин ады: «Ҹинси тәҹавүздән өзүмү неҹә горуја биләрәм?»; «Валидејнләрин суаллары: ушағымла ҹинси әлагә барәдә данышмалыјаммы?»

  • Нәшрин ады: «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабы, ҹилд 1, 2012-ҹи ил

  • Тираж: 18 381 635

  • Дилләрин сајы: 65

 • Мәгаләнин ады: «Валидејнләр өвладларына неҹә ҹинси тәрбијә верә биләрләр?»

  • Нәшрин ады: jw.org сајты, 2013-ҹү ил 5 сентјабр тарихиндә чыхмыш мәгалә

  • Дилләрин сајы: 64

Јеһованын Шаһидләри валидејнләри вә ушаглары ҹинси тәҹавүзкарлардан горумаг мәгсәдилә бундан сонра да онлары маарифләндирәҹәкләр.