Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәһәббәт бизи тәбии фәлакәт заманы һәрәкәтә тәшвиг едир

Мәһәббәт бизи тәбии фәлакәт заманы һәрәкәтә тәшвиг едир

Һәгиги мәсиһчиләрин сәҹијјәви ҹәһәти олан мәһәббәт чәтин вахтларда Јеһованын Шаһидләрини һәмиманлыларына вә башга адамлара көмәк етмәјә тәшвиг едир (Јәһја 13:35).

Ашағыда 2011-ҹи илин орталарындан башлајараг 2012-ҹи илин орталарынадәк Јеһованын Шаһидләринин етдији бәзи јардым ишләри садаланыр. Тәбии фәлакәт заманы Јеһованын Шаһидләринин бир гајда олараг ҝөстәрдикләри руһани вә емосионал дәстәк сијаһыја дахил едилмәјиб.

Јардым ишләринин бөјүк гисмини филиалларын тәјин етдији Тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә јардым комитәләри тәшкил едир. Бу ишдә онлара һәмишә јерли јығынҹаглар көмәк едир.

Јапонија

Јапонија. 11 март 2011-ҹи ил тарихиндә Јапонијанын шималында зәлзәләнин јаратдығы сунами нәтиҹәсиндә јүз минләрлә инсан зәрәр чәкмишди. Дүнјанын һәр јериндән олан Јеһованын Шаһидләри фәлакәтин нәтиҹәләрини арадан галдырмаг үчүн өз баҹарыгларыны әсирҝәмәмиш, бөјүк сәхавәтлә мадди јардым ҝөстәрмиш вә мүхтәлиф вәсаитләр ианә етмишләр.

Бразилија. Дашгын, торпаг сүрүшмәси вә палчыг ахыны нәтиҹәсиндә јүзләрлә инсан һәјатыны итирмишди. Јеһованын Шаһидләри зијан дәјән әразијә 42 тон хараб олмајан әрзаг мәһсуллары, 20 000 бутулка су, 10 тон ҝејим, 5 тон тәмизлик васитәләри, еләҹә дә тибби вә диҝәр ләвазиматлар ҝөндәрмишдиләр.

Конго (Браззавил). Дөјүш сурсаты анбарында партлајыш заманы Јеһованын Шаһидләринә мәхсус олан 4 ев дағылмыш, 28-инә исә зәрәр дәјмишди. Зәрәрчәкәнләр әрзаг вә пал-палтарла тәмин олунмуш вә јерли Шаһидләр евләринин гапыларыны онлара ачмышды.

Конго (Киншаса). Вәба хәстәлијинә јолуханлар дәрманларла тәмин олунмушдулар. Лејсан јағышлары нәтиҹәсиндә баш верән дашгындан зәрәр чәкәнләр үчүн палтар ианә олунмушду. Гачгын дүшәрҝәләриндә мәскунлашанлара тибби јардым ҝөстәрилмиш, әкин-сәпин үчүн тохум пајланылмыш вә тонларла палтар верилмишдир.

Венесуела. Бу өлкәдә ҝүҹлү јағышлар нәтиҹәсиндә дашгынлар вә палчыг ахынлары баш вермишди. Јардым комитәләри зәрәр чәкән 288 Шаһидә јардым етмиш вә 500-дән чох јени ев тикмишди. Үстәлик, бу комитәләр Валенсија ҝөлүнүн су сәвијјәсинин галхмасындан долајы тәһлүкә алтында олан евләрдә јашајанлара јардым ҝөстәрир.

Филиппин

Филиппин. Тајфунлар уҹбатындан өлкәнин бәзи јерләриндә дашгынлар баш вермишди. Филиал зәрәрчәкәнләрә әрзаг вә палтар ҝөндәрмиш, су чәкиләндән сонра исә јерли Шаһидләр әразини тәмизләмәкдә көмәк етмишдиләр.

Канада. Алберта әјаләтиндә баш верән бөјүк мешә јанғынындан сонра јерли Јеһованын Шаһидләри Слејв-Лејк јығынҹағына күлли мигдарда мадди вәсаит ҝөндәрмишләр ки, әразини тәмизләнмәсинә сәрф олунсун. Пул артыг галдығындан јығынҹаг мәбләғин јарыдан чохуну дүнјанын диҝәр јерләриндә тәбии фәлакәтләрдән әзијјәт чәкәнләрин еһтијаҹлары үчүн ианә етмишди.

Кот-д’Ивуар. Өлкәдә ҝедән мүһарибә заманы, ондан әввәл вә сонра еһтијаҹы оланлара әрзаг вә сығынаҹаг тәгдим олунмуш, о ҹүмләдән тибби јардым ҝөстәрилмишди.

Фиҹи. Лејсан јағышлары нәтиҹәсиндә баш верән ҝүҹлү дашгын уҹбатындан Јеһованын Шаһиди олан 192 аилә зәрәр чәкмишди. Бу аиләләрин әксәријјәти фермаларыны, гида вә доланышыг мәнбәләрини итирмишди. Онлар әрзагла тәмин олундулар.

Гана. Өлкәнин шәргиндә баш вермиш дашгындан зәрәр чәкәнләр әрзаг, тохум вә јашајыш јерләри илә тәмин олундулар.

АБШ. Торнадо үч штатда Јеһованын Шаһидләринә мәхсус олан 66 евә зәрәр вурмуш, 12 еви исә јерлә јексан етмишди. Ев саһибләринин әксәријјәтинин сығортасы олса да, фәлакәтин нәтиҹәләрини арадан галдырмаг үчүн зәрәрчәкәнләрә мадди јардым ҝөстәрилмишди.

Арҝентина. Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаглары өлкәнин ҹәнуб һиссәсиндә вулкан күлүнүн соврулмасы уҹбатындан евләринә зәрәр дәјәнләрә көмәк етмишләр.

Мозамбик. Гураглыгдан әзијјәт чәкән 1000-дән чох инсан әрзагла тәмин олунмушду.

Ниҝерија. Ағыр автобус гәзасына дүшән ијирмидән чох Шаһидә мадди јардым ҝөстәрилмишди. Өлкәнин шималында баш вермиш дини тоггушмалар уҹбатындан евләрини итирән бир чох инсанлара да көмәк едилмишди.

Бенин. Шиддәтли дашгынын гурбанларына дәрман препаратлары, ағҹаганадлардан горунмаг үчүн торлар, ичмәли су вә евләр тәгдим олунмушду.

Доминикан Республикасы

Доминикан Республикасы. «Ирен» гасырғасындан сонра јерли јығынҹаглар евләри тәмир етмәјә көмәк етмиш вә мадди јардым ҝөстәрмишдир.

Ефиопија. Гураглығын зијан вурдуғу ики әразидә вә дашгынын баш вердији бир бөлҝәдә зәрәрчәкәнләрин еһтијаҹларыны тәмин етмәк үчүн онлара мадди јардым ҝөстәрилмишди.

Кенија. Гураглыгдан зијан чәкәнләрә мадди јардым ҝөстәрилмишди.

Малави. «Дзалека» гачгын дүшәрҝәсиндә јашајанлара јардым ҝөстәрилмишди.

Непал. Торпаг сүрүшмәси нәтиҹәсиндә бир һәмиманлымызын евинә ҹидди зијан дәјмишди. О, мүвәггәти сығынаҹагла тәмин олунмуш вә јерли јығынҹағын үзвләри она көмәк әлини узатмышлар.

Папуа-Јени Гвинеја. Јеһованын Шаһидләринә мәхсус олан сәккиз ев гәсдән јандырылмышды. Онлары јенидән тикмәк үчүн тәдбирләр ҝөрүлүб.

Румынија. Бәзи Шаһидләр дашгын нәтиҹәсиндә евләрини итирмишдиләр. Евләри јенидән тикмәк үчүн онлара јардым ҝөстәрилмишди.

Мали. Бу өлкәдә гураглыг уҹбатындан аз мәһсул әлдә едилиб. Гоншу өлкә Сенегал гытлыгдан әзијјәт чәкәнләрә мадди јардым ҝөстәрмишди.

Сјерра-Леоне. Јеһованын Шаһидләри арасындан олан франсыз һәкимләр вахтилә мүһарибәнин түғјан етдији әразиләрдә јашајан һәмиманлыларына тибби јардым ҝөстәрмишләр.

Таиланд. Дағыдыҹы дашгынлар бәзи әјаләтләрә ҹидди зијан вурмушду. Фәлакәтин нәтиҹәләрини арадан галдырмаға көмәк едән дәстәләр 100 јашајыш евини вә 6 Падшаһлыг залыны зир-зибилдән тәмизләмиш вә јенидән бәрпа етмишләр.

Чехија Республикасы. Дашгын Чехија Республикасында бир нечә евә зијан вурмушду. Гоншу Словакијада јашајан Шаһидләр һәмиманлыларына көмәк етмишләр.

Шри-Ланка. Сунаминин нәтиҹәләрини арадан галдырмаг үзрә ишләрин бөјүк гисми артыг тамамланыб.

Судан. Өлкәдә ҝедән дөјүшләр уҹбатындан евләриндән дидәрҝин дүшмүш инсанлара әрзаг мәһсуллары, палтар, ајаггабы вә полиетилен торбалар ҝөндәрилмишди.

Танзанија. Шиддәтли дашгын заманы 14 аилә һәр шејләрини итирмишди. Һәмин әразидәки јығынҹаглар онлара палтар вә ев ләвазиматлары ианә етмишди. Бир ев јенидән тикилмишди.

Зимбабве. Гураглыг өлкәнин бир бөлҝәсиндә аҹлыға сәбәб олмушду. Зәрәрчәкәнләр гида вә пул илә тәмин олунмушду.

Бурунди. Тибби јардым да дахил олмагла, гачгынлара индијәдәк јардым ҝөстәрилир.