Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәктәблиләр хулиганлыға гаршы дурмағы өјрәнирләр

Мәктәблиләр хулиганлыға гаршы дурмағы өјрәнирләр

Британијада јашајан он јашлы Һүго бир хејријјә тәшкилаты тәрәфиндән Шаһзадә Диана мүкафаты илә тәлтиф олунду. О, мәктәб јолдашларына хулиганлыға гаршы дурмаға көмәк етдији үчүн бу мүкафата лајиг ҝөрүлмүшдү.

Һүго дејир: «Мән бу мүкафата ҝөрә “Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер” гәләм анимасијасына борҹлујам. Јалныз jw.org сајтындан бахдығым видеодан өјрәндикләрим сајәсиндә хулиганлыға гаршы дуранларын нүмајәндәси олдум».

«Дүнјанын һәр јериндә ушаглар һәр ҝүн хулиганларын әлиндән әзијјәт чәкирләр... Горхма чыхыш јолу вар». («Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер» адлы видеодан бир ситат)

Һүго «Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер» видеосуну әввәлҹә мүәллимәсинә ҝөстәрди. Даһа сонра исә бүтүн шаҝирдләрин jw.org сајтына дахил ола билмәси үчүн тәдбир ҝөрүлдү. Һүго илә ејни мәктәбдә охујан 8—10 јашлы ушагларын чоху артыг jw.org сајтына мүтәмади олараг дахил олурлар. Шаҝирдләр дејирләр ки, бу сајт онлара хулиганлығын өһдәсиндән ҝәлмәклә јанашы, һәм дә әсил достлары неҹә тапа биләҹәкләрини өјрәдир.

Ишә јарајан методлар

Диҝәр бир Британија мәктәбиндә охујан сәккиз јашлы Елајшә дә хулиганлыгла үзләширди. О вә аиләси бирликдә «Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер» адлы видеону диггәтлә нәзәрдән кечирди. Онлар бирликдә мәктәбдә хулиганлыгла гаршылашан заман онун неҹә давранаҹағыны мәшг етдиләр. Бу, Елајшәјә көмәк етди ки, проблемин өһдәсиндән уғурла ҝәлсин. Даһа сонра исә анти-хулиганлыг һәфтәсиндә Елајшәнин директор мүавини бу видеону бүтүн мәктәбә ҝөстәрди.

Әлбәттә, хулиганлыг тәкҹә Британијада проблем дејил. Бу ҹүр һадисәләр дүнјанын һәр јериндә баш верир вә бу гәләм анимасијасы да дүнјанын һәр јериндә олан ҝәнҹләрә көмәк едир.

Бирләшмиш Штатларда јашајан он јашлы Ајви она илишдији үчүн бир синиф јолдашындан горхурду. «Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер» адлы видеоја бахандан сонра Ајви горхусуна галиб ҝәлди. О, һәмчинин мәсәләни мүәллиминә данышды. Мүәллим дә она көмәк етди. Ахырда синиф јолдашы ондан үзр истәди. Инди араларында меһрибанчылыг вар.

Јеһованын Шаһидләри ҝәнҹләрин јахшылығыны дүшүнүр. Биз бундан сонра да онлара бу ҹүр проблемләри һәлл етмәјә көмәк едән фајдалы мәсләһәтләр вермәјә давам едәҹәјик.