Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Интиһардан хилас едиләнләр

Интиһардан хилас едиләнләр

Евдән-евә тәблиғ едәркән ики Јеһованын Шаһиди бир гапынын зәнҝини басдылар. Гапыны чох пәришан вә ҝәрҝин вәзијјәтдә олан бир киши ачды, архада исә пилләкәнин үстүндән кәндир салланырды.

Ев саһиби Шаһидләри ичәријә дәвәт едәндә онлар кишидән кәндирин нә үчүн орадан асылдығыны сорушдулар. Ҹавабында киши интиһар етмәк истәдијини, амма зәнҝин сәсини ешидәндә сонунҹу дәфә гапыны ачмаг гәрарына ҝәлдијини деди. Шаһидләр отуруб онунла сөһбәт етдиләр, сонра да һәкимә апардылар. Һәким она көмәк етди.

Бу һадисә Белчикада гәзетләрин бириндә дәрҹ олунмушду. Лакин бу, Јеһованын Шаһидләринин инсанлара интиһардан хилас олунмаға көмәк етдикләри јеҝанә һадисә дејил. Дүнјанын мүхтәлиф јерләриндә баш вермиш охшар һадисәләрә нәзәр салаг.

Јунаныстандан бир гадын јазмышды: «Севҝилимин мәни бәрк мәјус етмәси мәни ағыр депрессијаја салды. Үрәјим елә ган ағлајырды ки, өзүмә гәсд етмәк гәрарына ҝәлдим. Интиһар етмәк фикринин өзү белә мәни раһатлашдырырды — мән ағры-аҹыма сон гојмаг истәјирдим».

Анҹаг бу гадын һәкимләрә мүраҹиәт етди. Гыса мүддәт сонра о, Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлады вә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә, еләҹә дә јығынҹаглара ҝәлмәјә башлады. О јазмышды: «Јеһованын Шаһидләри арасында мән узун илләр сорағында олдуғум тәмәннасыз гардашлыг мәһәббәтини тапдым. Мән әсил вә етибарлы достлар газандым. Инди гәлбим раһат вә севинҹлә долудур вә мән ҝәләҹәјә ҝөрә нараһат дејиләм».

Инҝилтәрәдән бир Шаһид јазыр: «Бир ҝүн чох дилхор вәзијјәтдә олан бир танышым мәнә зәнҝ едиб һәмин ҝеҹә интиһар едәҹәјини сөјләди. “Ојанын!” журналынын 2008-ҹи ил мај сајында инсанлары интиһардан чәкиндирмәјә даир верилән мәсләһәтләрдән истифадә едәрәк онунла сөһбәт етдим вә Мүгәддәс Јазылардан тәсәлливериҹи фикирләри бөлүшдүм. Проблемләри һәлл олунмаса да, о интиһар етмәк фикриндән дашынды».

Ганада Мајкл адлы бир Јеһованын Шаһиди онун ишләдији јердә бир ҝәнҹ сатыҹы гадынла сөһбәт етмәјә башлады. Бир ҝүн Мајкл онун бәрк дилхор олдуғуна фикир вериб бунун сәбәби илә марагланды.

Гадын деди ки, әри ону атыб башгасы илә јашадығы үчүн өзүнү өлдүрмәк истәјир. Мајкл она тәсәлли верди вә Мүгәддәс Јазылары изаһ едән ики китаб верди. Охудуглары гадыны интиһар етмәк фикриндән дашындырды. О, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә давам етди вә һал-һазырда Јеһованын Шаһидидир.

АБШ-да гәзетләрин бириндә бир ҝәнҹ Шаһидин хидмәтдә башына ҝәлән һадисә чап едилмишди. Јолла ҝедәркән онун ҝөзүнә дајанаҹагда мүһәррики ишләк вәзијјәтдә олан бир машын саташды.

О нәгл едир: «Мән ҝөрдүм ки, машынын түстү борусуна бир шланг тахылыб, һәмин шлангын о бири уҹу исә машынын пәнҹәрәсиндән ичәријә салынмышды. Пәнҹәрәнин ачыг галан һиссәси јапышган лентлә бағланмышды.

Ҹәлд машына јахынлашдым вә пәнҹәрәдән баханда ҝөрдүм ки, ичәрини түстү басыб вә орада бир гадын отуруб ағлајыр. “Сиз нә едирсиниз?” — дејә мән гышгырдым.

Гапыны ачмаг истәјәндә ҝөрдүм ки, арха отураҹагда уч балаҹа ушаг отуруб. Мән гапыны ачдым. Гадын тәкрар-тәкрар дејирди: “Мән ҝөјә ҝетмәлијәм! Мән ҝөјә ҝетмәлијәм! Ушагларымы өзүмлә апармалыјам”.

Мән дедим: “Хаһиш едирәм, буну еләмәјин, бу, чыхыш јолу дејил!”

Гадын ҹаваб верди: “Мән ҝөјә ҝетмәлијәм. Балаларымы өзүмлә апармалыјам”.

О, һөнкүр-һөнкүр ағлајырды. Диз үстә чөкүб мән дә ағламаға башладым. Јенә дә: “Амандыр, еләмәјин” — дедим. Сонра ичәри әјилиб әлими бојнуна кечирдим вә ону еһмалҹа машындан чыхартдым.

О гышгырды: “Ушагларымы хилас един!”

Дөрд вә беш јашында ики гыз вә ики јашында бир оғлан балаҹа әлләрини мәнә тәрәф узатдылар. Онлар тезликлә өләҹәкләриндән бихәбәр һалда сакитҹә машынын арха отураҹағында әјләшмишдиләр.

Дөрдүнү дә машындан чыхарандан сонра мүһәррики сөндүрдүм. Сонра бешимиз сәкидә отуранда мән сорушдум: “Данышын ҝөрүм, нә олуб”».

Јеһованын Шаһидләри һәјаты Јараданын бәхш етдији дәјәрли әнам һесаб едирләр. Бүтүн дүнјада онлар әзизләри интиһар етмиш инсанлара вә интиһара ҹәһд едәнләрә тәсәлли вермәјә чалышырлар.