Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иҹтимаи-фајдалы фәалијјәт

ИҸТИМАИ-ФАЈДАЛЫ ФӘАЛИЈЈӘТ

Мәктәблиләр хулиганлыға гаршы дурмағы өјрәнирләр

Он јашлы Һүго Шаһзадә Диана мүкафаты илә тәлтиф олунду. О, мәктәб јолдашларына хулиганлыға гаршы дурмаға көмәк етдији үчүн бу мүкафата лајиг ҝөрүлмүшдү. Неҹә олду ки, о, хулиганлара гаршы дуранларын нүмајәндәси олду?

ИҸТИМАИ-ФАЈДАЛЫ ФӘАЛИЈЈӘТ

Мәктәблиләр хулиганлыға гаршы дурмағы өјрәнирләр

Он јашлы Һүго Шаһзадә Диана мүкафаты илә тәлтиф олунду. О, мәктәб јолдашларына хулиганлыға гаршы дурмаға көмәк етдији үчүн бу мүкафата лајиг ҝөрүлмүшдү. Неҹә олду ки, о, хулиганлара гаршы дуранларын нүмајәндәси олду?

Таиландда мәктәб шаҝирдләринә көмәк едилир

Јеһованын Шаһидләри Таиландда шаҝирдләрә мәктәбдә уғур газанмаға көмәк етмәк үчүн хүсуси кампанија кечирибләр. Мәктәб рәһбәрлији, мүәллимләр вә валидејнләр бу һагда нә дејир?

Дашгын заманы көмәк етдикләри үчүн Маҹарыстандакы Јеһованын Шаһидләри тәриф алдылар

Маҹарыстанда Дунај чајы галхараг ән јүксәк һәддә чатмышды. Јеһованын Шаһидләри јерли һакимијјәт органлары тәрәфиндән тәшкил олунмуш дашгындан зәрәрчәкмишләрә јардым ишиндә иштирак етмишдиләр

Нөвбәдәнкәнар јанғынсөндүрән һәјатлары хилас едир

Јанғынсөндүрән бригаданын үзвү Серж Жерард Франсада Јеһованын Шаһидидир. Баш вермиш гәзаја тез мүдахилә ҝөстәрәрәк һәјатлары хилас едир.

Сахланылан шәхсләрә јардым едән Јеһованын Шаһидләринә мүкафат верилди

Доггуз Јеһованын Шаһидинин Австралијада иммигрантларын сахланылдығы ән бөјүк һәбсханалардан бириндә сахланылан шәхсләрә һансы әвәзсиз хидмәтләри олуб?

Јеһованын Шаһидләри валидејнләри вә ушаглары ҹинси тәҹавүзкарлара гаршы маарифләндирирләр

Онилликләрдир ки, Јеһованы Шаһидләри сағлам аилә мүнасибәтләрини тәблиғ едән әдәбијјатлар чап едир вә пајлајырлар.

JW.ORG сајты һәјатлары јахшылыға доғру дәјишир

Мүхтәлиф мәншәли инсанлар jw.org сајтындакы Мүгәддәс Китаба әсасланан мәсләһәтләрин онлара һәјатларыны јахшылыға доғру дәјишмәјә көмәк етдији барәдә данышыр.

Нифрәт һиссини үрәкләрдән силән Мүгәддәс Китаб биликләри

Јеһованын Шаһидләри әминдирләр ки, бүтүн иргләр Аллаһын ҝөзүндә ејнидир.

Филиппиндә тајфун. Иман фәлакәтә галиб ҝәлир

Супертајфун Һаијандан сағ чыханлар өз һекајәләрини данышырлар.

Албертада дашгын

Јеһованын Шаһидләри Канаданын Алберта әјаләтиндә баш верән дашынын гурбанларына неҹә јардым ҝөстәрибләр?

«Мүгәддәс Китаб һекајәләри» мәктәбләрдә тәдрис едилир

«Мүгәддәс Китаб һекајәләри» Филиппиндә Пангасинан дилиндә тәһсил алан мәктәблиләрин ишинә јарајыб. Өјрәнин неҹә.

Скај-Тауердә гаршысы алынан интиһар

80 јашлы Јеһованын Шаһиди бир нәфәри Јени Зеландијада Скај-Тауердән өзүнү атмаға гојмады.

Мәһбусун үзәринә доған ҝүнәш

Кечмиш мәһбус Доналд Мүгәддәс Китабын она Аллаһы танымагда, һәјатыны дәјишмәкдә вә јахшы аилә башчысы олмагда неҹә көмәк етдијиндән нәгл едир.

Јеһованын Шаһидләри әтраф мүһити мүһафизә етдикләри үчүн мүкафат алырлар

Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы чапханасы артыг једдинҹи илдир ки, «Еколожи ҹәһәтдән тәмиз мүәссисә» сертификаты илә тәлтиф олунур.

Бир мәһбусун һекајәси

Испанијадакы Јеһованын Шаһидләри 600-ә јахын мәһкумла Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирирләр. Ҝөрүн бу, бир мәһбусун һәјатыны неҹә дәјишди.

Мәһбуслара көмәк

Ҝөрүн Аллаһын Кәламында јазылан һәгигәт мәһбусларын үрәјини неҹә јумшалдыб вә онларын һәјатыны неҹә дәјишиб.

Мәһәббәт бизи тәбии фәлакәт заманы һәрәкәтә тәшвиг едир

Бир чох өлкәләрдә Јеһованын Шаһидләри фәлакәт заманы зәрәрчәкәнләрә јардым ҝөстәрирләр.

Интиһардан хилас едиләнләр

Реал һәјат һекајәләри тәсәлли вә үмид верир.

«Сиз әсил нүмунәсиниз!»

Италијада баш вермиш дағыдыҹы сел вә сүрүшмәдән сонра көнүллүләр әразини чиркаб вә дағынтылардан тәмизләмәјә көмәк едирдиләр.

Минләрлә инсан јазыб-охумағы өјрәнир

Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә Јеһованын Шаһидләринин тәшкил етдији курсларда јазыб-охумағы өјрәнән инсанлар һаггында охујун.

Јеһованын Шаһидләри мәһбуслара руһани көмәк ҝөстәрирләр

Руһани көмәк үчүн мүраҹиәт едән мәһбуслара неҹә көмәк едилир?