Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝилеад Мәктәбинин 134-ҹү бурахылышы. «Онларын иманыны тәглид един»

Ҝилеад Мәктәбинин 134-ҹү бурахылышы. «Онларын иманыны тәглид един»

2013-ҹү ил мартын 9-у, шәнбә ҝүнү Јеһованын Шаһидләринин Патерсондакы тәдрис мәркәзиндә (Нју-Јорк штаты, АБШ) Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилеадын 134-ҹү бурахылышы кечирилди. Јеһованын Шаһидләри арасындан сечилән тәҹрүбәли тәблиғчиләр бу мәктәбдә хидмәтдә даһа сәмәрәли олмаг үчүн тәлим алырлар. Һәмин севинҹли ҝүндә мәзунларын јанында аилә үзвләри, достлары вә диҝәр гонаглар олмушду. Програмда иштирак едәнләрин үмуми сајы 9912 нәфәр иди.

Програмын сәдри Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Марк Сандерсон иди. О, динләјиҹиләрә 70 ил әввәл, 1943-ҹү ил 1 феврал тарихиндә Ҝилеад Мәктәбинин ачылышында баш верәнләри хатырлатды. Һәмин ҝүн мәктәбин президенти Нејтан Норр мәктәбин мәгсәди барәдә бу сөзләри демишди: «Саһәдә даһа чох ишчи олсајды, јүзләрлә, минләрлә инсан [Падшаһлыг һагда] хош хәбәрә һај верәрди. Рәббимизин лүтфү сајәсиндә јени ишчиләр һөкмән олаҹаг». Норр гардашын үмидләри доғрулдуму?

Бир һадисәјә нәзәр салаг. Мәктәбин ачылышындан бир гәдәр сонра Норр гардаш Мексикаја ҝетди: о, Ҝилеад Мәктәбиндә тәлим алан хүсуси тәјинатлы тәблиғчиләри ҝөндәрмәк үчүн мүнасиб јер ахтарырды. Онун сәфәри заманы тәшкил олунан ҝөрүшә Мехикодан 240 километр узаглыгда јерләшән бүтүн јығынҹаглар дәвәт олунмушду вә бу ҝөрүшдә 400 нәфәр иштирак етмишди. Әҝәр һәмин әразидә јерләшән јығынҹаглар үчүн бу ҝөрүш бу ҝүн — Ҝилеад Мәктәбинин илк мәзунларынын Мексикаја гәдәм басдыглары ҝүндән 70 ил сонра кечирилсәјди, ҝөрүшә ҝәләнләрин сајы 200 000-дән чох оларды!

«Әлиндәки нәдир?» АБШ филиалынын комитә үзвү Ентони Гриффин Чыхыш 4:2 ајәсинә әсасланан нитг сөјләди. Бу ајәдә Аллаһын Мусаја вердији суал гәләм алыныб: «Сәнин әлиндәки нәдир?» Муса ҹаваб верди: «Әса». Бу әса Јеһованын Мусаја вердији сәлаһијјәт вә тапшырығы тәмсил едирди (Чыхыш 4:5). Муса сәлаһијјәтиндән Аллаһы шәрәфләндирмәк үчүн истифадә едәндә уғур газанырды, амма о, бундан суи-истифадә едәрәк өзүнү иззәтләндирәндә вә ја «Мерива»дакы һадисәдә олдуғу кими, гардашларыны мүһакимә едәндә Аллаһ гәзәбләнди (Сајлар 20:9—13).

Ентони гардаш Мусанын әсасыны Ҝилеад тәләбәләринин алдығы руһани тәлимлә мүгајисә етди вә онлары бу биликләрдән башгалары үзәриндә ағалыг етмәк мәгсәдилә истифадә етмәкдән чәкиндирди. О, мәзунлара белә мәсләһәт верди: «Сизә һәвалә едилән шејләри Јеһоваја шәрәф вә иззәт ҝәтирмәк үчүн истифадә един, онда хидмәт етдијиниз инсанлар сизи һәмишә хејир-дуа һесаб едәҹәкләр».

«Маннаны хатырлајын». Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Стивен Летт Аллаһын исраиллиләри сәһрада мөҹүзәви шәкилдә манна илә тәмин етдији һадисәни хатырлатды вә бу һадисәдән ибрәт ҝөтүрә биләҹәјимиз дөрд мәгамы вурғулады.

  • Дурмадан вә сәјлә чалышын (Сајлар 11:8). Маннаны јемәк үчүн исраиллиләр ҹәлд ону јығмалы вә ондан јемәк һазырламалы идиләр (Чыхыш 16:21).

  • Јеһованын тәгдим етдији шејләрә ҝөрә һеч вахт дејинмәјин (Сајлар 11:5, 6). Исраиллиләр Јеһованын вердији маннаны бәјәнмирдиләр вә дејинирдиләр. Јеһованын ҝөзүндә исә бу, Она гаршы јөнәлдилмиш сөзләр иди. Манна кими, бизим алдығымыз руһани гида һәмишә нәфис олмаја биләр, амма һәмишә хејирлидир. Биз Јеһованын тәгдим етдији һәр шеји шүкранла гәбул етмәлијик.

  • Әмин олун: Јеһова һөкмән сизин гејдинизә галаҹаг. О, мүнтәзәм олараг, һәр ҝүн, шәнбә ҝүнүндән бир ҝүн габаг исә ики ҝүнүн пајыны верирди (Чыхыш 16:22—26). Биз дә Аллаһын гејдимизә галаҹағына архајын олмалыјыг (Матта 6:11).

  • Итаәтсизлијин хејир-дуасы олмур (Чыхыш 16:19, 20, 25—28). Шәнбә ҝүнүндә манна јығмаға чыхан исраиллиләр һеч нә тапмырдылар, јалныз Јеһованы наразы салырдылар. Һәфтәнин диҝәр ҝүнләриндә јығылан маннаны нөвбәти ҝүнә сахлајанда ону гурд басырды вә ијләнирди.

Сонра Летт гардаш тәләбәләри манна әһвалатындан алдыглары ибрәт дәрсләрини бәрк-бәрк јадда сахламаға тәшвиг етди, чүнки онда Јеһова ҝөјләрин пәнҹәрәләрини ачыб үзәримизә еһтијаҹларымыздан да чох бәрәкәт јағдыраҹаг (Малаки 3:10).

«Јени дүнјада јашамаға һазыр олун». Теократик мәктәбләр шөбәсинин нәзарәтчиси Уилјам Семјуелсон изаһ етди ки, јени дүнјада јашамаға һазыр олмаг, јәни ора дүшмәјә ҹан атмаг кифајәт дејил, сәј ҝөстәрмәк, јәни һазырлашмаг да лазымдыр. Бунун үчүн исә сағламдүшүнҹәли олмаг тәләб олунур (1 Петер 4:7).

Сағламдүшүнҹәли олуб-олмадығымыз гејри-камиллијимизә мүнасибәтдә өзүнү бүрузә верир. Гүсурларымызы јени дүнјада — Аллаһ мәнфи тәсирләри арадан галдыранда дүзәлдәҹәјимизи дүшүнәрәк бүтүн сәһвләримизә ҝөрә Шејтаны вә ја онун идарә етдији бу дүнјаны ҝүнаһландырмамалыјыг. Әксинә, биз елә бу ҝүн «јени шәхсијјәтә» бүрүнмәклә худбинлик кими мәнфи хүсусијјәтләримизлә мүбаризә апара биләрик (Ефеслиләрә 4:24).

«Гәләминизи јерә гојун». Ҝилеад Мәктәбинин тәлиматчыларындан бири Марк Нумар «өз һәјат ссенарисини јазмаг ҹәһдләрини» тәмсил едән гәләм нүмунәсини чәкди. Әҝәр бу ссенарини Јеһованын јазмасына јол веририксә, санки, «гәләми јерә гојмуш» олуруг.

Падшаһ Шаулдан бу саһәдә өзүмүзә ибрәт дәрси ҝөтүрә биләрик. О, һакимијјәтә ҝәләндә садә, тәвазөкар вә һәлим инсан иди (1 Шамуел 10:22, 27; 11:13). Анҹаг тезликлә өз билдијини етмәклә вә өзүнә шөһрәт ахтармагла «һәјат ссенарисини» өзү јазмаға башлады. Аллаһ да итаәтсизлијинә ҝөрә ону рәдд етди (1 Шамуел 14:24; 15:10, 11).

Нумар гардаш Мәктәбдә тәлим аланлара хатырлатды ки, индијәдәк садиг галсалар да, ҝәрәк онлар бундан сонра да Аллаһын ишини Аллаһын истәдији кими ҝөрсүнләр. О, мәзунлара белә бир нәсиһәт верди: «Унутмајын: әҝәр Аллаһ бу ҝүн биздән истифадә едирсә, бу, һеч дә һәмишә Онун биздән разы олдуғуна дәлаләт етмир». Мәсәлән, Муса гајадан мөҹүзәви шәкилдә су чыхарданда Аллаһын ҝөстәришинә риајәт етмәди. О, нәтиҹә әлдә етди, амма хејир-дуа јох (Сајлар 20:7—12).

«Ҝөјүн үзү илә учан уҹа сәсли мәләјә гошулун». Ҝилеад тәлиматчысы олан Сем Роберсонун нитги Вәһј 14:6, 7 ајәләринә әсасланмышды. О, тәләбәләрдән бу јахынларда хидмәтдә баш верән һадисәләри сәһнәләшдирмәји хаһиш етди. Мисал үчүн, ҹәрраһијјә әмәлијјаты кечирән бир тәләбә хәстәханада олдуғу мүддәтдә тибб баҹысына тәблиғ етмишди. Тибб баҹысы Перудан иди, буна ҝөрә дә гардаш сөһбәтә jw.org сајтындан Јеһованын Шаһидләринин Чачапојасда (Перу) неҹә тәблиғ етдикләрини ҝөстәрән шәкиллә башлады. Нәтиҹәдә, гадын вә онун әри Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладылар.

«Сән мәни алдатдын, мән дә алдандым» (Јеремја 20:7, Мүгәддәс Китаб Ширкәти, 2006). АБШ филиалынын комитә үзвү Аллен Шустер тәлим алан ики ҹүтлүкдән мүсаһибә ҝөтүрдү. Тәләбәләр Јеһованын онлары «алдатдығыны» һисс етдиләр. Һансы мәнада? Тәзә-тәзә онлар горхурдулар ки, бирдән програм чох чәтин олар, өһдәсиндән ҝәлә билмәзләр. Лакин тәдрис вахты онлар курсу мүвәффәгијјәтлә мәнимсәмәјә көмәк едән бөјүк дәстәк алдылар. Марјанн Аронссон адлы баҹы Ҝилеад Мәктәбинә ҝөрә миннәтдарлығыны белә ифадә етди: «Мән даһа нә өјрәним дејә фикир чәкмәјәҹәјәм, чүнки ҝөрдүм ки, Мүгәддәс Јазылардакы һәр ајә бир хәзинәдир».

«Онларын иманыны тәглид един». Әсас мәрузә илә Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Девид Сплејн гардаш чыхыш етди. Онун нитги Ибраниләрә 13:7 ајәсинә әсасланырды. Орада дејилир: «Сизә рәһбәрлик едәнләри унутмајын. Онлар сизә Аллаһын сөзүнү данышыблар. Бу гардашларын һәјат јолунун һансы бәһрәләр ҝәтирдијини диггәтлә мүшаһидә едәрәк онларын иманыны тәглид един». 70 ил бундан әввәл Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә рәһбәрлик едәнләр иман саһиби олдугларыны неҹә ҝөстәрдиләр?

1942-ҹи ил сентјабрын 24-дә Нејтан Норр гардаш Јеһованын Шаһидләринин ики корпорасијанын директорларыны јығыб иҹлас кечирди вә јени мәктәб — Ҝилеад Мәктәбинин тәсис олунмасы барәдә тәклиф ирәли сүрдү. Бу мәктәбин мәгсәди тәблиғ ишини јени әразиләрә јајаҹаг хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр һазырламаг иди. Амма дүнјадакы вәзијјәт мәктәбин кечирилмәси үчүн һеч дә әлверишли дејилди. Икинҹи Дүнја мүһарибәси түғјан едирди, буна ҝөрә дә бир чох өлкәләрә хүсуси тәјинатлы тәблиғчиләри ҝөндәрмәк ја чәтин, ја да үмумијјәтлә мүмкүн дејилди. 1930-ҹу илләрдә дүнјаны малијјә бөһраны бүрүдү вә тәшкилатын пулу анҹаг мәктәби 5 ил кечирмәјә бәс едирди. Анҹаг гардашлар јекдилликлә тәклифлә разылашараг өз иманларыны ҝөстәрдиләр.

Һәмчинин Ҝилеад Мәктәбинин илк мәзунлары тәгдирәлајиг иман тәзаһүр етдирмишдиләр. Онлар нәләри вар, онунла кифајәтләнмиш, пул севдасындан узаг олмушлар (Ибраниләрә 13:5, 6). Чохлары јахшы билирди ки, онлар бир даһа аилә үзвләрини ҝөрмәјәҹәкләр, чүнки евә ҝәлмәк үчүн аилә үзвләринин онлара ҝөндәрмәјә пулу јох иди. Һәгигәтән дә, бир чохлары јахынларыны тәјинатларына јолландыгдан 10—15 ил сонра ҝөрмүшдүләр. Онлар әмин идиләр ки, Иса Мәсиһ, һәмишәки кими, онларын вә доғмаларынын гејдинә галаҹаг (Ибраниләрә 13:8).

Ҝилеад Мәктәбинин илк бурахылышы, 1943-ҹү ил

Мәктәбә дәвәт алмаздан өнҹә, башга-башга өлкәләрдә хидмәт едән бәзи баҹы-гардашларын јашадыглары чәтинликләрдән данышандан сонра Сплејн гардаш тәләбәләрә үз тутуб деди: «Әзиз баҹы вә гардашлар, сиз Ҝилеад Мәктәбиндә охујан шаҝирдләрин гојдуглары 70 иллик ҝөзәл әнәнәни давам етдирирсиниз... Һарада олмағыныздан асылы олмајараг, Јеһоваја севинҹлә хидмәт един».

Нитгинин јекунунда Сплејн гардаш һал-һазырда АБШ филиалында хидмәт едән Ҝилеад мәзуну олмуш 77 нәфәрин шәклиндән ибарәт слајдшоу ҝөстәрмишди. Онларын арасында илк дәфә 1943-ҹи илдә кечирилән Ҝилеад Мәктәбинин илк мәзунларындан ики мәзун да вар иди. Слајдшоу Јеһованын Шаһидләринин сон 70 ил әрзиндә ибадәтләриндә охудуглары һәмд нәғмәләринин сәдалары алтында ҝөстәрилирди.

Дипломларыны аландан сонра мәзунлардан бири синфин адындан миннәтдарлыг мәктубу охуду. Програмын сонунда Сандерсон гардаш вурғулады ки, Ҝилеад Мәктәбинин ачылышындан 70 ил кечсә дә, Норр гардашын илк тәләбәләрә дедији сөзләр һәлә дә өз гүввәсини итирмәјиб: «Һара тәјин олунмағыныздан асылы олмајараг, бир шеји јадда сахламалысыныз ки,.. сиз Падшаһлығын тәблиғчисисиниз; бу, Һар-Маҝедондан әввәл Аллаһын Өз бәндәләринә вердији ән бөјүк имтијаздыр... Буна ҝөрә дә бу шәрәфи гијмәтләндирин вә тәблиғ един».