2013-ҹү илин ијул ајында хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрә вә хариҹдә хидмәт едән хүсуси таммүддәтли хидмәтчиләрә Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын адындан мәктуб ҝөндәрилди. Мәктубда дејилирди ки, хариҹдә хидмәт едән мүждәчиләрин 2014 вә 2015-ҹи илин әввәлиндә кечириләҹәк реҝионал вә бејнәлхалг топлантыларда иштирак етмәләри үчүн тәдбир ҝөрүлүб.

Бу тәдбирин мәгсәди мүждәчиләрин бөјүк топлантыда иштирак етмәләриндән савајы өз аилә үзвләри вә достларыны ҝөрмәләринә дә имкан јаратмаг иди. Мәктубда һәмчинин гејд олунурду ки, ҝедиш-ҝәлиш билетләринин пулу тәшкилат тәрәфиндән өдәниләҹәк.

Әввәлләр дә бу ҹүр тәдбирләр олса да, бу дәфәки онлардан бир аз фәргләнирди. Бүтүн билетләрин алынмасы илә Рәһбәрлик Шурасынын Тәлим Комитәсинин рәһбәрлији алтында јени јарадылмыш мәркәзи идарәнин сәјаһәт шөбәси мәшғул олаҹагды.

Мәктубун ҝөндәрилмәсиндән аз сонра һәмин шөбәјә билетләрин алынмасы илә бағлы хаһишләр ҝәлмәјә башлады. 2014-ҹү илин јанварына гәдәр исә бу хаһишләрин сајы артыг хејли артмышды. Бу иш үчүн тәјин олунмуш груп бүтүн дүнјадан олан хүсуси таммүддәтли мүждәчиләрә билет алды.

Маршрутларын бәзиси чәтин иди. Мисал үчүн, Рејкјавикдән (Исландија) ҝәләнләр Кочабамбада (Боливија), Нумеадан (Јени Каледонија) ҝәләнләр исә Антананаривуда (Мадагаскар) дүшүб башга тәјјарәјә минмәли идиләр. Бәзиләри Порт-Морсбидән (Папуа-Јени Гвинеја) Сиетлә (Вашингтон, АБШ), диҝәрләри исә Уагадугудан (Буркина-Фасо) Виннипегә (Канада) ҝетмәли иди.

Беш нәфәрдән ибарәт сәјаһәт шөбәси үмумиликдә 19 000 билет алды. 176 өлкәдән тәхминән 4300 нәфәрин тәјјарә билетләри јығынҹагларын бу иш үчүн етдији ианәләрин сајәсиндә алынды.

Баҹы-гардашлар онлар үчүн едиләнләрә ҝөрә чох миннәтдар идиләр. Бир хүсуси тәјинатлы ҹүтлүк нөвбәти сөзләри јазды: «Бу ҝүн биз тәјинатымыз олан Ҹәнуб-Шәрги Асијаја гајыдырыг. Доғулдуғумуз өлкәјә, Инҝилтәрәјә ҝәлиб јахынларымызла беш илдән сонра биринҹи дәфә ҝөрүшмәјимизә јардым етдијиниз үчүн сизә чох сағ ол демәк истәјирик. Сизин көмәјиниз олмасајды, биз буну едә билмәздик. Буна ҝөрә дә бу ишдә иштирак едән һәр кәсә дәрин миннәтдарлығымызы билдиририк».

Парагвајда хидмәт едән хүсуси тәјинатлы әр-арвад јазыр: «Мән вә һәјат јолдашым Нју–Ҹерсидә (АБШ) кечирилән бејнәлхалг топлантыда иштирак едә билдијимиз үчүн сизә үрәкдән миннәтдарыг. 2011-ҹи илин әввәлиндә планлашдырдыг ки, ҝедиб Бирләшмиш Штатлардакы мәркәзи идарәни ҝөрәк. Вә бунун үчүн бир аз пул јығдыг. Анҹаг һәмин илин ијун ајында биз Парагвајдакы жест дилли јығынҹаға дәвәт олундуг. Ора ҝетмәк үчүн хејли пул лазым иди. Чохлу ҝөтүр-гој едәндән сонра арзумуздан кечәрәк јени тәјинатымызда даһа сәмәрәли олмаг үчүн машын алмаг гәрарына ҝәлдик. Сонра да бејнәлхалг топлантыја дәвәт алдыг. Арзумуз чин олду! Биз мәһәббәтинә вә хејирхаһлығына ҝөрә Јеһоваја һәддиндән артыг миннәтдарыг».

Малавидән олан бир ҹүтлүк һиссләрини белә ифадә етди: «Бу кичик мәктубла үрәјимиздәки бөјүк миннәтдарлыг һиссини чатдырмаг истәјәрдик. Тәсәввүр едирик бу гәдәр билети тәшкил етмәк үчүн нә гәдәр зәһмәт, вахт вә пул сәрф олунуб. Чәкдијиниз зәһмәти, ән әсасы исә Јеһованын тәшкилатынын сәхавәтини биз чох гијмәтләндиририк. Чүнки бунун сајәсиндә һәм бејнәлхалг топлантыја ҝәлмәк, һәм дә јахынларымызы ҝөрмәк имканымыз олду».

Сәјаһәт шөбәсиндә чалышан баҹы-гардашлар ҝөрдүкләри ишдән зөвг алырдылар. Милејви адлы баҹы дејир: «Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрә аилә үзвләри вә достларыны јенидән ҝөрмәјә көмәк етмәк хүсуси бир шејдир». «Бу ишин сајәсиндә мән тәшкилатын хариҹи өлкәләрдә хидмәт едән баҹы-гардашлара олан мәһәббәтинин нә дәрәҹәдә бөјүк олдуғуну ҝөрдүм», — дејә Дорис адлы баҹы бөлүшүр. Һәмин шөбәнин нәзарәтчиси олан Родни дејир: «Бу лајиһәдә иштирак етдијим үчүн чох севинирәм».

Бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләри фәдакар вә зәһмәткеш һәмиманлыларына көмәк әли узатдыглары үчүн севинҹ дујду.