Контентә кеч

Рәһбәрлик Шурасы Русијадакы вә Украјнадакы Шаһидләри руһландырыр

Рәһбәрлик Шурасы Русијадакы вә Украјнадакы Шаһидләри руһландырыр

«Санки бир анлыг севҝи јағышына дүшдүк!» Бу сөзләри Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Стивен Летин охудуғу ваҹиб мәктуба гулаг асан Украјнадакы бир Шаһид демишди. Бу гадын Стивен Летин бу ил Украјнаја ҝәлиши заманы 10, 11 мај тарихләриндә сөјләдији нитгә гулаг асан 165 000 Шаһиддән бири иди.

Мүгәддәс Китаба әсасланан мәрузә вә гардашын охудуғу мәктуб беш дилә тәрҹүмә олунмуш вә Украјнанын һәр јериндә, тәхминән 1100 Падшаһлыг Залына транслјасија олунмушду.

Һәмин һәфтәнин ахыры Рәһбәрлик Шурасынын диҝәр үзвү олан Марк Сандерсон програма дахил олан мәктубу Русијанын о бири тајында јашајан гардашлара итһаф етмишди. Програм 14 дилә тәрҹүмә олунмушду. Бу програма Беларусија вә Русијада 2500-дән чох јығынҹагдан 180 413 нәфәр гулаг асмышды.

Рәһбәрлик Шурасынын јолладығы бу мәктуб Русија вә Украјнада олан бүтүн јығынҹаглара үнванланмышды. Сандерсон гардаш мәктубу рус дилиндә охумушду. Бу, Русија Бејтелинин комитәсини бу сөзләри јазмаға тәшвиг етди: «Рәһбәрлик Шурасынын дүнјанын бу саһәси илә марагланмасы баҹы-гардашлара дәрин тәсир етмишди». Һамыда елә һисс јаранды ки, санки Рәһбәрлик Шурасы бизи бағрына басды.

Бу мәктубун мәгсәди сијаси иғтишашлар олан әразиләрдәки Шаһидләрә тәсәлли вермәк вә руһландырмаг иди. Мәктуб гардашлары тәшвиг етди ки, дүнјанын сијаси ишләриндә битәрәф галараг, «дүнјанын бир һиссәси» олмамаға давам етсинләр (Јәһја 17:16).

Сонда Рәһбәрлик Шурасы Шаһидләри тәшвиг етди ки, Јеһовајла олан јахын мүнасибәтләрини дуа васитәсилә, Онун Кәламыны охујуб, үзәриндә дүшүнмәклә горујуб сахласынлар. Динләјиҹиләрә хатырлатдылар ки, һансы сынагларла үзләширләрсә, үзләшсинләр, онлар Аллаһын Әшија 54:17 дедији «сәнә гаршы дүзәлдилән һеч бир силаһ кара ҝәлмәјәҹәк» сөзләринин ҝерчәклијинә әмин ола биләрләр.

Рәһбәрлик Шурасы мәктуба бу сөзләрлә јекун вурду: «Сизин һамынызы чох севирик. Әмин олун ки, һәмишә сизи дүшүнүрүк вә сиздән өтрү Јеһоваја јалварырыг».

Бу башчәкмә илә бағлы Јеһованын Шаһидләринин Украјна комитәси јазыр: «Баҹы-гардашлар Рәһбәрлик Шурасынын онлара ҝөстәрдији гајғы вә диггәти хәјалларына белә ҝәтирмәздиләр. Лет вә Сандерсон гардашын һәмин һәфтәдә Русија вә Украјнада олмасы Аллаһын халгы арасында бирлијин олдуғуну, Јеһова вә Иса Мәсиһин баҹы-гардашларын гејдинә галдығыны сүбут едир. Һамымыз разыјыг ки, бу башчәкмә чох јеринә дүшдү. Гаршылашдығымыз сынаглардан асылы олмајараг, Јеһоваја хидмәтимизи давам етдирмәк үчүн даһа да үрәкләндик».