Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 138-ҹи синфинин бурахылышы

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 138-ҹи синфинин бурахылышы

2015-ҹи ил мартын 14-ү Јеһованын Шаһидләринин Патерсондакы (Нју-Јорк) тәлим мәркәзиндә Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 138-ҹи синфинин бурахылышы олду. Програмы 14 000 нәфәр изләјирди. Онларын арасында програма мүхтәлиф әразиләрдән видео-јајым васитәсилә баханлар да вар иди. Тәдбир дөрд јени һәмд нәғмәсиндән ибарәт интерлүдија илә башлады. Һәмин нәғмәләри сонрадан бүтүн иштиракчылар охуду *.

Програмын сәдри Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ҹефри Ҹексон иди. Ҝөрүшүн елә әввәлиндә о, шаҝирдләри тәшвиг етди ки, өјрәндикләрини ҝизләтмәсинләр, әксинә, бу биликләрдән башгаларынын фајдасы үчүн истифадә етсинләр (2 Тимутијә 2:2).

Ҹефри гардаш Мусанын нүмунәсиндән данышды. Мүәјјән вахт әрзиндә Мусанын өз чадыры Исраил халгынын ибадәт мәркәзи иди. Лакин Һүзур чадыры тикилиб гуртарандан сонра һәгиги ибадәтин мәркәзи ора олду. Муса Һүзур чадырынын Ән Мүгәддәс јеринә дахил ола билмәзди. Ора анҹаг баш каһин ҝирә биләрди. Анҹаг Муса бу ҝөстәришә ҝөрә шикајәт етмәди, о, баш каһин кими тәјин олунан Һаруна дәстәк олду (Чыхыш 33:7—11; 40:34, 35). Бурадан һансы дәрси ҝөтүрә биләрик? Ҹефри гардаш деди: «Бурада әлдә етдикләринизин гәдрини билин, амма ону ҝизләтмәјин».

«Јарпағын хышылтысындан горхаҹагсыныз?» Бу мәрузәни Рәһбәрлик Шурасынын Тәлим Комитәсинин көмәкчиси Кеннет Флодин гардаш сөјләди. О, шаҝирдләрә деди ки, онлар тәгиб вә ја чәтин тәјинат кими горхулу ҝөрүнән вәзијјәтләрлә үзләшә биләрләр. Лавилиләр 26:36 ајәсиндәки фикирдән истифадә едәрәк о, мәсләһәт верди ки, бу чәтинликләрә чыхылмаз вәзијјәт кими јох, әксинә гурудулмуш ади јарпаг кими бахсынлар. Кеннет гардаш диггәти һәвари Булусун нүмунәсинә јөнәлтди. Булус Јеһоваја бел бағладығы үчүн бир чох чәтинликләрә синә ҝәрмишди (2 Коринфлиләрә 1:8, 10).

«Сиз нәјин ахтарышындасыныз?» Програмын нөвбәти мәрузәсини Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Марк Сандерсон сөјләди. О, Мәсәлләр 13:12 ајәсиндәки принсипи мүзакирә етди. Ајәдә дејилир: «Узун интизар үрәји хәстә салар». Тәәссүф ки, чохлары өмүр боју өзләрини наүмид һисс едир, чүнки онлар үрәкләриндә вар-дөвләт топламаг вә мәшһур олмаг кими наил ола билмәјәҹәкләри мәгсәдләр гојурлар.

Иса Мәсиһин ҝүнләриндә бәзиләри Вәфтизчи Јәһја һаггында јанлыш дүшүнүрдүләр (Лука 7:24—28). Мисал үчүн, ола билсин, онлар гәлиз тәлимләр верән һансыса бир философу ҝөзләјирдиләр. Әҝәр һәгигәтән, ҝөзләдикләри бу идисә, онда онлар јанылырдылар, чүнки Јәһја ачыг-ајдын һәгигәти өјрәдирди. Диҝәрләри дәбдәбәли ҝејимдә олаҹаг кимисә ҝөзләјирди. Анҹаг Јәһја касыб инсан кими ҝејинирди. Пејғәмбәр ҝөзләјәнләрин исә үмидләри боша чыхмады. Јәһја нәинки пејғәмбәр иди, о, һәм дә Мәсиһин ҝәлишинин мүждәчиси иди! (Јәһја 1:29).

Бу нүмунәнин әсасында Сандерсон гардаш шаҝирдләри дүзҝүн шејләри ахтармаға тәшвиг етди. Ад-сан ахтармаг вә ја башгаларындан хүсуси мүнасибәт ҝөзләмәк лазым дејил. Онлар өјрәндикләрини башгаларынын рифаһы үчүн тәтбиг етмәлидирләр. Шаҝирдләр буну Ҝиладда өјрәндикләрини баҹы-гардашларла бөлүшмәклә, онларын иманларыны мөһкәмләндирмәклә вә мәһәббәт ҝөстәрмәклә едә биләрләр. Сандерсон гардаш әлавә етди: «Баҹы-гардашларыныза тәвазөкарлыгла хидмәт един вә Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн әлиниздән ҝәләни един. Онда һеч вахт пешман олмајаҹагсыныз».

«Аҹлары дојурун». Бу мөвзуну Теократик Мәктәбләр шөбәсиндән Ҹејмс Котон гардаш ачыглады. О вурғулады ки, һамынын севҝијә, диггәтә еһтијаҹы вар, һәр кәс башгаларынын онлары гијмәтләндирмәсини истәјир. Һәтта Иса Мәсиһ белә бунлара еһтијаҹ дујурду. Буна ҝөрә дә Иса вәфтиз оланда Јеһова она хош сөзләр демишди (Мәтта 3:16, 17).

Јеһова башгаларыны сөзләримизлә руһландырмаг вә мөһкәмләндирмәк үчүн бизә ҝүҹ вериб вә истәјир ки, биз бу ҝүҹдән истифадә едәк (Мәсәлләр 3:27). Ҹејмс гардаш шаҝирдләри тәшвиг етди: «Башгаларында јахшы шејләр ҝөрмәјә чалышын вә бунлара ҝөрә онлары тәрифләјин». Сәмими тәриф һәмиманлыларымыза сәјләринин һәдәр ҝетмәдијини ҝөстәрәҹәк.

«Сон дамласына гәдәр фәдакар». Програмын нөвбәти мәрузәсини Тәлим Комитәсинин көмәкчиси Марк Нјумер сөјләди. Гардаш шаҝирдләри јалныз кичик шејләр етмәклә кифајәтләнмәк әвәзинә, һәвари Булусдан нүмунә ҝөтүрүб өзләрини башгалары уғрунда фәда етмәјә тәшвиг етди. Белә етмәклә онлар, әсил мәмнунлуғун нә олдуғуну анлајаҹаглар (Филиппилиләрә 2:17, 18).

Чәтинликләрлә үзләшсә дә, Булус тәслим олмурду. О, өзүнү башгалары уғрунда сон нәфәсинә гәдәр фәда етди. Буна ҝөрә дә тәмиз виҹданла дејә билди: «Гаршымдакы мәсафәни ахырадәк гачдым» (2 Тимутијә 4:6, 7). Марк гардаш шаҝирдләри тәшвиг етди ки, Булусдан өрнәк ҝөтүрәрәк өз тәјинатларында Падшаһлыг ишини дәстәкләсинләр.

Тәҹрүбәләр. Програмын нөвбәти һиссәсини Ҝилад мүәллимләриндән бири олан Мајкл Бүрнет апарды. Һәмин һиссәдә бәзи шаҝирдләр Патерсонда галдыглары мүддәтдә хидмәтдә баш вермиш мараглы һадисәләри сәһнәләшдирдиләр.

Һәмишәки кими шаҝирдләр шаһидлик етмәк үчүн һәр фүрсәтдән истифадә етмәклә вә инсанларын ана дилиндә хош хәбәри чатдырмагла јахшы нәтиҹәләр әлдә етдиләр. Мисал үчүн, шаҝирдләрдән бири ешидиб ки, тәблиғ едәҹәји әразидә чохлу испандилли инсан јашајыр. Бир ҝүн тәблиғә ҝетмәздән өнҹә о, JW Language програмынын көмәји илә испан дилиндә бир нечә сөз өјрәнди вә һәмин ҝүн күчәдә испандилли бир киши илә растлашды. Өјрәндији сөзләрдән истифадә етмәклә јахшы сөһбәт јаранды. Нәтиҹәдә, һәмин киши вә аиләсинин дөрд үзвү Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады.

Мүсаһибәләр. Сонра Рәһбәрлик Шурасынын Хидмәт Комитәсинин көмәкчиси Уилијам Төрнер дөрд шаҝирддән мүсаһибә ҝөтүрдү. Онлар Ҝиладдан әввәлки һәјатлары вә бу мәктәбдә өјрәндикләри һагда данышдылар.

Шаҝирдләр онлары руһландыран фикирләри бөлүшдүләр. Мисал үчүн, онлардан бири Лука китабынын 10-ҹу фәслиндән өјрәндикләрини вурғулады. Исанын 70 шаҝирди хидмәтдә јахшы нәтиҹә әлдә етдикләри үчүн севинҹ ичиндә идиләр. Иса да севинирди. Анҹаг о, шаҝирдләринә өјрәдирди ки, онлар әлдә етдикләри нәтиҹәләрә ҝөрә јох, ҝөрдүкләри ишин Јеһоваја мәгбул олдуғуна ҝөрә севинсинләр. Бу, бизә хатырладыр ки, әсил севинҹ шәраитимиздән јох, Јеһованы разы салмағымыздан асылыдыр.

Төрнер гардаш Филиппилиләрә 1:6 ајәсиндәки сөзләри шаҝирдләрә аид етди. О, әмин етди ки, араларында «јахшы иши башлајан Аллаһ» даим онларла олаҹаг.

«Ҝөзүнүзү Јеһовадан ајырмајын». Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олан Сәмуел Һөрд програмын әсас мәрузәси илә чыхыш етди. О деди ки, биз һәрфи мәнада Јеһованы ҝөрә билмәрик. Бәс онда даима Она неҹә баха биләрик?

Јеһованы ҝөрмәјимизин үсулларындан бири Онун јаратдыгларыны мүшаһидә етмәкдир. Онлар бизә Јеһова һаггында чох шеј өјрәдир. Бундан әлавә, Јеһова гәлбимизин ҝөзүнү нурландырыб (Ефеслиләрә 1:18). Мүгәддәс Китабы даһа чох охудугҹа Јеһованы даһа јахшы таныјырыг. Јеһованы даһа јахшы таныдыгҹа исә Она даһа јахын олуруг.

Мүждәләрә хүсуси диггәт јетирмәлијик, чүнки орада гәләмә алынан Исанын сөзләри вә ишләри бизә Јеһованы даһа јахшы таныдыр. Иса Мәсиһ Јеһованын хүсусијјәтләрини елә мүкәммәл шәкилдә әкс етдирирди ки, «Мәни ҝөрән Атаны да ҝөрүб» сөзләрини демәјә һаггы чатды (Јәһја 14:9).

Һөрд гардаш динләјиҹиләри Исанын нүмунәсини тәкҹә охумаға јох, охудугларына әмәл етмәјә дә тәшвиг етди. Мисал үчүн, Иса башгаларыны дојурмаг үчүн әлиндән ҝәләни етдији кими, биз дә хош хәбәри башгаларына чатдырмаг үчүн вар ҝүҹүмүзлә чалышмалыјыг.

Ҝөзүмүзү Јеһовадан ајырмасаг, һансы фајданы әлдә едәҹәјик? Биз мәзмурчунун сөзләринә шәрик олаҹағыг. О демишди: «Јеһованы даим ҝөзүмүн өнүндә сахлајырам, сағымда дуруб, әсла сарсылмарам!» (Зәбур 16:8).

Јекун. Шаҝирдләрә диплом верилдикдән сонра мәзунлардан бири синфин адындан миннәтдарлыг мәктубу охуду. Ҹефри гардаш шаҝирдләрә мүраҹиәт едәрәк деди ки, онлар баҹы-гардашлара јени вә дәрин фикирләр өјрәтмәли олдугларыны фикирләшмәсинләр. Онларын дејәҹәји фикирләрин әксәријјәтини һәмиманлылары билир, мәзунлар садәҹә бу фикирләри онларын јадларына салаҹаглар. Гардаш һәмчинин тәвазөкар олмағын ваҹиблијини вурғулады. Онлар диггәти өзләринә вә Ҝиладда алдыглары тәлимләрә јох, Мүгәддәс Китаба вә она әсасланан нәшрләрә јөнәлтмәлидирләр. Мәзунлар Ҝилад мәктәбинә ҝетмәјә имканы олмајан һәмиманлыларыны онлар үчүн әлчатмаз олан шејләрдән данышыб руһдан салмаг әвәзинә, онлары едә биләҹәкләри руһани ишләрә тәшвиг етмәлидирләр. Програма гулаг асанларын һамысы ешитдикләриндән руһланараг баҹы-гардашларына хидмәт етмәјә даһа да әзмли олдулар.

Фриман вә Мириам Еби

Ҹоел Асебес

Арсен вә Алјона Ајриантс

Ајнурә Аллаһвердијева

Аҹа вә Лалатиана Андриакаҹа

Дејл вә Сонја Кларк

Мајкл вә Катрина Дејвис

Тренд Едсон

Александр Фомин

Жозуе Франсуа

Хуан Ҹиованелли

Марк вә Ҹил Һоллис

Даниел Иванович

Һүг вә Рејчел Кабичуа

Донг-ин Ким

Јура Кучеренко

Роберт вә Саманта Ли

Жил вә Кристиан Мба

Ҹо вә Ка Том Најн

Виктор вә Еми Намба

Ебенезер вә Сони Нил

Девид Нуагу

Миреј Разук

Состенес вә Ели Родригес

Дави Сеулиа

Еки Соба

Симао Сона

Анја Ван Луверен

Гвен Уилиамс

К. Абдиел вә Арманда Уру

^ абз. 2 Ҝөрүшдә иштирак едәнләр јени һәмд нәғмәләрини тәдбирин кечирилдији һәфтәнин илк ҝүнүндә әлдә етмишдиләр.

^ абз. 32 Өлкәләрин һамысы хәритәдә ҝөстәрилмәјиб.

^ абз. 34 Сијаһы там дејил.