Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 137-ҹи бурахылышы

Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 137-ҹи бурахылышы

АБШ-ын Нју Јорк штаты, Паттерсон. 13 сентјабр 2014-ҹү ил тарихиндә Јеһованын Шаһидләринин тәдрис мәркәзиндә Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 137-ҹи бурахылышы баш тутду. Мәктәб Јеһованын Шаһидләри сырасындан олан тәҹрүбәли хадимләрин баҹарығыны даһа да артырараг тәјинат алдыглары јығынҹаг вә филиаллардакы диндашларыны иман јолунда бәркидиб сабитләшдирмәк үчүн һазырлајыр. Бурахылыш програмына Паттерсонда тамаша залында едәнләрдән савајы ону АБШ-ын диҝәр јерләриндән, һабелә Канада, Пуерто-Рико вә Јамајкадан видео бағланты васитәсилә изләјәнләр дә олмушду, ҹәми 12 333 нәфәр.

Програма Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Самуел Һерд сәдрлик етмишди. Ачылыш нитгиндә гардаш Јеһова Аллаһын фикирләринин инсан фикирләриндән нә гәдәр уҹа олдуғундан данышды (Әшија 55:8, 9). О гејд етди ки, тәләбәләр Илаһинин фикрини беш ај әрзиндә арашдырыб тәдгиг етсәләр дә, ишләринин анҹаг «бир зәррәсини» өјрәнмишләр (Әјјуб 26:14). Самуел гардаш һәмчинин деди ки, бир араја ҝәлиб илаһи фикирләр барәдә сөһбәт етмәк инсана һәмишә бөјүк фајда ҝәтирир; бу бурахылыш програмы да истисна дејил.

«Руһун бәһрәси... сәбир»дир (Галатијалылара 5:22). АБШ филиал комитәсинин үзвү Ҹон Ларсон өз чыхышында сәбир кејфијјәтинин мүгәддәс руһун бәһрәсинин бир тәзаһүрү олдуғуну вә һансы ики саһәдә бизә лазым ҝәлдијини изаһ етди. Биринҹиси, Јеһова Аллаһ бизи өјрәдиб иманда сарсылмазлыға чатдыраркән Онунла мүнасибәтдә сәбирли олмалыјыг (1 Бутрус 5:10). Ибраһим пејғәмбәр бу мәсәләдә ҝөзәл өрнәк вермишдир. Аллаһ ону там өјрәдәнә, она вердији вәди там һәјата кечирәнә гәдәр пејғәмбәр сәбир нүмајиш етдирирди (Ибраниләрә 6:15).

Икинҹиси, өзүмүзлә мүнасибәтдә сәбир ҝөстәрмәк ҝәрәкир. Ҝилад Мәктәбиндә бу гәдәр тәлим аландан сонра тәләбәләр өзләринә гаршы чох тәләбкар ола биләрләр. Тәјинатларына чатыб ишләрин ҝөзләдикләри кими, дәрһал јолуна дүшмәдијини ҝөрәндә «һеч нәјә јарамырам» дејә өзләрини ҝүнаһландыра биләрләр. Ҹон гардаш өз тәҹрүбәсиндән данышараг тәләбәләри хатирҹәм етди ки, өзләринә гаршы сәбирли вә ејни заманда чалышган олмагла һәр һансы проблемин өһдәсиндән ҝәлә биләҹәкләр. Бу јолла Аллаһ да онларын тәлимини баша чатдыраҹагдыр (Ибраниләрә 6:11, 12).

«Үрәјиниз һәлим олуб әбәди дөјүнсүн». Рәһбәрлик Шурасы үзвү Ентони Морис өз нитгини Мәсәлләр 22:26 ајәсиндә јазылан «гој онларын үрәји әбәди дөјүнсүн» сөзләринә әсасландырды. Әбәдилик немәтинә саһиб олмаг үчүн тәвазөкар олмалыјыг. Гардаш вурғулады ки, тәвазөкарлығы әлдән верәндә Аллаһын әлиндә јарарлылығымызы да итиририк. Һәтта узун мүддәтдир мәсиһи оланлар да Иса Мәсиһ кими олмағын ваҹиблијини ҝөздән гачыра биләрләр (2 Бутрус 1:9).

Мүгәддәс Јазылар һәм тәвазөкар, һәм дә гејри-тәвазөкарларын нүмунәсини ҝөстәрир. Һирод Агриппа өзүндән разы һалда јалтаг күтләнин алгыш сөзләрини гәбул етди, һалбуки бу сөзләр анҹаг Танрыја јарашырды. Нәтиҹәдә Јеһованын мәләји ону вурду вә «гурдлар ону једи» (Һәвариләрин ишләри 12:21—23). Бунун там тәзады олараг, һәвари Бутрус Мәсиһин «сәнин ағлындакы Аллаһын фикирләри дејил, инсан фикирләридир» мәзәммәтиндән сонра күсүб аҹыг етмәди (Мәтта 16:21—23). Дүзәлиши гәбул етди, бунунла да тәвазөкарлыг өрнәкләринә гатылды (1Бутрус 5:5).

Тәләбәләрин бәзиләри Јеһованын Шаһидләринин филиалларына тәјин олунуб. Ентони гардаш хатырлатды ки, бу хидмәт нөвүндә тәвазөкарлыг ҝөстәрмәсәләр, һеч вахт ондан мәмнунлуг дујмајаҹаглар. Өзүндә тәвазөкарлыг әскиклијини ҝөрмәк чәтин ола биләр. Гардаш хејли ил әввәл баш вермиш һадисәни нүмунә ҝәтирәрәк деди ки, бир ағсаггала тәвазөкарлыг чатышмамазлығы илә бағлы дүзәлиш верилмишди. О исә филиала шикајәт јазыб деди ки, «мән өзүм кими икинҹи тәвазөкар адам танымырам!» Ентони гардаш тәләбәләри бу ҹүр олмагдан узаг олмаға чағырды. Әҝәр онлар өзләрини уҹа тутмасалар, уҹалығын Аллаһ вә Мәсиһә мәхсус олдуғуну јадда сахласалар, тәвазөкарлығы әлдән вермәјәҹәкләр.

«Аллаһ руһуну сәхавәтлә верир» (Јәһја 3:34). Ҝилад Мәктәбинин мүәллими Мајкл Бернет тәләбәләрә хатырлатды ки, тәјинатларында гаршылашаҹаглары чәтинликләри, јаранаҹаг әминсизлик һиссини ашмагда көмәкчи Аллаһын мүгәддәс руһу олаҹаг. Һәмин руһ Бәсалилә Мүгәддәс чадыры инша етмәк кими азман ишин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етмишди (Чыхыш 35:30—35). Мүгәддәс руһ Бәсалилин усталыг габилијјәтини артырмагла јанашы, башгаларыны өјрәтмәк баҹарығы да вермишди. Мәзунлар да Аллаһын руһундан бу ҹүр бәһрәләнә биләрләр, синифдә өјрәндикләри илаһи тәлимләри тәтбиг етмәләри шәрти илә.

Мүгәддәс чадырын һазырланмасында гадынларын да бөјүк ролу олмушду (Чыхыш 35:25, 26). Ејнилә, синифдәки баҹылар да өзләрини «баҹарыглы гадынлар» кими ҝөстәрмишләр. Бу баҹарыглары өз әрләринә дајаг олмагда истифадә етмәлидирләр. Мајкл гардаш: «Фитри баҹарыгларынызы һәлимлик вә итаәт руһу илә ҝөзәлләшдирин. Белә етсәниз, Јеһова Аллаһ руһуну сиздән әсирҝәмәјәҹәк», — дејәрәк нитгини баша вурду.

«Рәгс едәк?» Тәлим комитәсинин көмәкчиси Марк Нүмар нитгинин мөвзусуну Әһд сандығынын Јерусәлимә ҝәтирилмәсини әмр едән Давуд падшаһын һадисәсиндән ҝөтүрмүшдү (2 Ишмуил 6:12—14). Сандыг шәһәрә апарылан вахт Давуд фәрәһини ифадә едәрәк чәкинмәјиб әјанларынын гарабашлары илә рәгс едирди. Һәмин гарабашлар падшаһын онларла рәгс етдији ҝүнү өмүрлүк јаддан чыхармајаҹагдылар. Нүмар гардаш нөвбәти дүшүндүрүҹү суаллар гојмагла мәзунлары «гарабашларла рәгс етмәјә» чағырды: «Бәс сизи садә, ҝөркәмсиз адамларын гајғыкеши кими таныјаҹаглар? . . . Башгаларына мәһз руһани мәзијјәтләри әсасында гијмәт верәҹәксиниз?»

Белә етсәләр, Јеһова Аллаһын мәһәббәтини әкс етдирмиш олаҹаглар (Зәбур 136:6, 7). Һәтта мүәјјән диндашлар тәвазөкарлыг ҝөстәрмәсәләр дә, тәләбәләр јол вермәмәлидирләр ки, киминсә нагислији онлара тәсир ҝөстәрсин. Гардаш деди: «Өзүнүзү бир һеч билин, Јеһова Аллаһын гузулары илә Өзү етдији кими рәфтар един».

«Һәр мүнасиб фүрсәтдә шәһадәт верин». Теократик Мәктәбләр Шөбәсинин нәзарәтчиси Уилјам Самуелсон хош мүждәни тәблиғ етмәк үчүн һәр фүрсәтдән истифадә едән һәвари Булусун нүмунәсинә истинад етди (Һәвариләрин ишләри 17:17). Сонра гардаш тәләбәләрдән Ҝиладда охудуглары мүддәтдә тәблиғ едәркән јашадыглары мараглы олајлары сәһнәләшдирмәји хаһиш етди. Онлардан бири дә бу иди: бир ҹүтлүк әрзаг мағазасында сатыҹы ишләјән гадынла таныш олду. Онлар мүштәриләр азаланаҹан ҝөзләјиб она «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» адлы видео чархы ҝөстәрдиләр. Һәмчинин ону jw.org сајтына јөнәлтдиләр ки, һәмин сајтда мәлумата өз ана дили олан Лаос дилиндә баха билсин. Сонра һәмин ҹүтлүк гадына јенидән баш чәкиб сөһбәтләрини давам етдирә билдиләр.

«Аллаһын хидмәтиндә һәмишә һазыр олун». АБШ филиалынын хидмәт шөбәсиндә ишләјән Уилјам Нонкес дөрд мәзундан мүсаһибә алды. Әшија 6:8 ајәсиндә дејиләнлә һәмаһәнҝ олараг онлар артыг Аллаһын хидмәтиндә һазырлыг тәзаһүр етдирмишдиләр, амма Мәктәб онларын бу шөвгүнү даһа да аловландырды. Снолја Масеко баҹы бөлүшдү ки, Ҝилад онун үчүн тәкмилләшдириләси саһәләри ашкар етди. Онлардан бири дә о иди ки, һәтта хидмәтдә кечирилән узун ҝүндән сонра да ҝүнүн галан һиссәсиндән дүзҝүн истифадә етмәк ваҹибдир. Баҹы дејир: «Кечдијимиз тәлимин имкан һүдудларымы нә гәдәр ҝенишләндирдијинә мәәттәл галырам». Деннис Ниелсен гардаш Сәфәнја 3:17 ајәсинин фајдалы тәтбигини өјрәндијини деди. Бу ајә хидмәтдә һеч вахт руһдан дүшмәмәјә көмәк едә биләр. «Хидмәт бәһрә вермәјәндә јадда сахламалыјам ки, Јеһова Аллаһ јенә дә “севинҹ сәдалары уҹалдыр”. Онда мән нијә севинмәјим?»

«Гушлара фикир верин» (Мәтта 6:26). Рәһбәрлик Шурасы үзвү Стивен Летт програмын баш нитги илә чыхыш етди. О, Иса пејғәмбәрин «гушлара фикир верин» төвсијәсинә әсасланараг гушларын һәјатындан һансы ибрәтләри ҝөтүрә биләҹәјимизи ачыглады (Әјјуб 12:7).

Мәсәлән, Аллаһ гушлары једирдији кими, бизим дә мадди еһтијаҹларымызы өдәјәҹәк. Биз «Аллаһын аиләси»нин үзвләријик вә О сөз верир ки, һәмишә «өз јахынларынын» гејдинә галаҹаг (1 Тимутијә 3:15; 5:8). Бу о демәк дејил ки, биз әлимизи әлимизин үстүнә гојуб отурмалыјыг. Гушлар Аллаһын јетирдији рузини ахтарыб тапмаг үчүн чалышдығы кими, биз дә Аллаһдан немәт алмаг үчүн Онун Падшаһлығы үчүн чалышмалы, ону һәр шејдән үстүн тутмалыјыг (Мәтта 6:33).

Стивен гардаш һәмчинин изаһ етди ки, бир чох гуш нөвләри тәһлүкәни сездикдә дәрһал гышгырыб әтрафдакы гушлара хәбәр верирләр. Еләҹә биз дә, лазым оланда башгаларыны тәһлүкәдән хәбәрдар етмәлијик, мәсәлән, «кимсә билмәдән сәһв бир иш» ҝөрәндә (Галатијалылара 6:1). Бундан башга, инсанлара тәблиғ едәркән онлары јахынлашмагда олан «Јеһованын мөһтәшәм ҝүнүндән» хәбәрдар едирик (Сәфәнја 1:14). Диҝәр бир мисал ҝәтирәрәк гардаш ҝөстәрди ки, гушлар көч вахты һүндүр дағлары ашдығы кими, биз дә Јеһова Аллаһын көмәји илә рәфедилмәз кими ҝөрүнән манеәләри аша биләрик (Мәтта 17:20).

Јекун. Мәзунлара дипломлар верилди. Сонра мәзунлардан бири синфин адындан тәшәккүр мәктубу охуду. Јекун сөз Самуел Һердә верилмишди. О, илаһи фикирләрин үрәјимизә нә гәдәр дәрин ишләмәли олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн дәмирјол шпалларына мых вурмаг нүмунәсини чәкди. Мых бирҹә зәрбә илә чалынмадығы кими, Ҝилад мәзунлары да өјрәндикләри биликләр үзәриндә тәкрар-тәкрар дүшүнмәли, дашынмалыдырлар. «Елә един ки, онлар үрәјинизин лап дибинә ишләсин» дејә Һерд гардаш нәсиһәт верди. Вә әлавә етди: «Аллаһын фикрини рәһбәр тутсаныз, башгалары үчүн бир Аллаһ немәти олаҹагсыныз».