Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Дүнја сәјаһәти» конгресиндән хатирәләр

«Дүнја сәјаһәти» конгресиндән хатирәләр

Әлли ил бундан әввәл, 1963-ҹү илдә 583 Јеһованын Шаһиди онһәфтәлик дүнја сәјаһәтинә чыхды. Амма бу, ади туристик сәјаһәт дејилди. Онларын әсас мәгсәди «Әбәди хош хәбәр» адлы конгресләр силсиләсиндә иштирак етмәк вә руһландырыҹы мәсиһчи үнсијјәтиндән фајдаланмаг иди. Сәфәр заманы конгресин нүмајәндәләри 20-дән чох өлкәдәки һәмиманлылары илә ҝөрүшдүкләри үчүн бу конгресләр силсиләсинә «Дүнја сәјаһәти» конгреси ады верилмишди.

Конгресин әсас мәрузәләриндән бири «Аллаһ бүтүн јер үзүндә һөкмранлыг едәндә» адлы мәрузә иди. Бу мәрузәни әксәр конгресләрдә Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсиндән олан Нејтан Норр гардаш тәгдим етмишди. О, дүнјада вәзијјәтин ҝетдикҹә писләшдијини вә Ҹәннәт һагда мөһтәшәм вәд јеринә јетәндә јер үзүндә шәраитин неҹә дә фәргли олаҹағыны изаһ етди. Бу мәрузәјә бүтүн дүнјада 580 509 нәфәр гулаг асмышды.

Онһәфтәлик «дүнја сәјаһәти»

Конгресләр Милуоки шәһәриндә (Висконсин штаты, АБШ) башлады. Орадан нүмајәндәләр шәргә јолландылар. Нју–Јоркдакы конгресдән сонра онлар Инҝилтәрә, Исвеч, Алманија вә Италијаја ҝетдиләр. Онлар һәр фүрсәтдән истифадә едәрәк олдуглары һәр јердә Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри бәјан едирдиләр.

Јерли әһали Шаһидләрин онлара башчәкмәсини дәјәрләндирирди. Стокһолмда (Исвеч) јашајан бир ҝәнҹ гадын демишди: «Сизин ҝәлишинизи өләнә кими унутмајаҹағам... Доғрудан бура мәнимлә Аллаһа олан иманыныз һагда данышмаға ҝәлмисиниз? Сиз, һәгигәтән дә, һејрәтамиз инсанларсыныз».

Онлар Афинаја (Јунаныстан) чатанда хејли мәјус олмушдулар. Һакимијјәт органлары Панатинаикос стадионунда конгресин кечирилмәсинә иҹазә версәләр дә, сонрадан јерли дин рәһбәрләринин тәзјигинә ујараг ону ләғв етдиләр. Лакин онларын әзмини һеч нә сындыра билмәди. Август ајынын сонуна кими шәхси евләрдә вә јығынҹагларда кечирилән конгресләрдә 10 000-ә јахын инсан иштирак етмишди.

Афинадан сонра нүмајәндәләр Ливан, Иорданија, Исраил вә Кипрә јолландылар. Бурада онлар һәмиманлыларындан сәмими гонагпәрвәрлик ҝөрдүләр, бәзән ҝүлмәли әһвалатлар да баш верирди. Бир нүмајәндә Никосијада (Кипр) оларкән «ајаггабысынын башына ҝәлән мүәммалы» һадисәни данышды: «Һәр дәфә евә ҝәлиб ајаггабыларымы чыхарданда... онлар јоха чыхырды... беш дәгигәдән сонра исә онлары тәмиз вә пар-пар парылдајан вәзијјәтдә әввәлки јериндә тапырдым!»

Сәфәрин сонунда нүмајәндәләр Асија вә Океанијадакы конгресләрдә иштирак етдиләр. Һиндистан, Бирма (инди Мјанма), Таиланд, Һонконг, Сингапур, Филиппин, Индонезија, Австралија, Тајван, Јапонија, Јени Зеландија, Фиҹи вә Кореја нүмајәндәләрин вә минләрлә јерли Шаһидин иштирак етдикләри мәрасимә ев саһиблији етдиләр. Бәзиләри конгресдә иштирак етмәк үчүн планларында дәјишикликләр етдиләр, амма Јокосукадан (Јапонија) олан ҝәнҹ нишанлы ҹүтлүјүн һадисәси хүсусилә нәзәрәчарпандыр. Оғлан Киотода кечирилән конгресдә иштирак етмәк үчүн мүдириндән иҹазә истәјәндә мүдири јалныз тој вә јас үчүн ишдән иҹазә верилдијини деди. Онлар да евлилик әрәфәсиндә олдугларындан тој ҝүнләрини конгресдән бир аз әввәлә салдылар. Балајыны исә конгресдә кечирдиләр!

Сәјаһәт сентјабрын әввәлиндә Һавај адалары вә Калифорнијада (АБШ) кечирилән конгресләрлә сона чатды. Сонунҹу дајанаҹаг олан Пасаденада (Калифорнија штаты) кечирилән конгресдә иштирак едәнләрин сајы ҝөзләниләндән чох олду. Конгресдән сонра јолларда тыхаҹ јаранмышды. Буна бахмајараг, јерли гәзетләрин бириндә полис рәисинин сөзләри ҝәтирилмишди: «Индијә гәдәр бу бөјүклүкдә вә јахшы нәзарәт едилән тәдбир ҝөрмәмишдим».

Конгресин бәһрәси

Бу конгресин тәсири һәлә дә һисс олунур. Мүгәддәс Китаба әсасланан вә индијә кими Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаг ҝөрүшләриндә истифадә олунан «Һәр Мүгәддәс Јазы Аллаһдан илһам алмыш вә фајдалыдыр» китабы бу конгресдә ишыг үзү ҝөрмүшдү.

Һаролд Кинг Чиндә дустаг олдуғу һәбсханадан чыхандан гыса мүддәт сонра

Нју–Јоркдакы конгресдә һәм дә јени нәғмә һагда елан сәсләнди. Нәғмә 1963-ҹү илдә Чин һәбсханасындан азад едилән Һаролд Кинг тәрәфиндән бәстәләнмишди вә «Гапыбагапы» адланырды. Һаролд Кинг бу маһныны бәстәләјәндә бирнәфәрлик камерада дустаг иди. Һал-һазырда «Евдән-евә» адланан бу нәғмәнин диҝәр версијасыны Јеһованын Шаһидләри һәлә дә өз јығынҹагларында ифа едирләр.

Бу ҝүн Јеһованын Шаһидләринин конгресләри тамамилә башга ҹүр кечирилир. Мәканлар даһа кичик, иштиракчыларын сајы исә даһа аз олур. Конгрес мәканларынын сајы чох олдуғу үчүн чох узаглара ҝетмәјә даһа еһтијаҹ јохдур. Бу вә диҝәр дәјишикликләрин сајәсиндә даһа чох иштиракчы фикрини програма ҹәмләјә билир. Һәр ил кечирилән конгресләримиздә једди милјондан чох Јеһованын Шаһиди вә онларын гонаглары иштирак едир. Бөјүк мәмнунијјәтлә сизи бу јај кечириләҹәк конгресә дәвәт едирик. Сизә јахын олан конгрес мәканыны тапын.

«Дүнја сәјаһәти» конгресиндән хатирәләр