Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хүсуси тәдбирләр

ХҮСУСИ ТӘДБИРЛӘР

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 138-ҹи синфинин бурахылышы

Бурахылыш 2015-ҹи илин 14 март тарихиндә кечирилиб. Бүтүн динләјиҹиләр Јеһова һагда даима өјрәнмәјә вә Иса Мәсиһин нүмунәсини изләмәјә тәшвиг олунуб.

ХҮСУСИ ТӘДБИРЛӘР

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 138-ҹи синфинин бурахылышы

Бурахылыш 2015-ҹи илин 14 март тарихиндә кечирилиб. Бүтүн динләјиҹиләр Јеһова һагда даима өјрәнмәјә вә Иса Мәсиһин нүмунәсини изләмәјә тәшвиг олунуб.

Ҝилад Мәктәбинин 138-ҹи бурахылышындан диггәтәлајиг мәгамлар

Бурахылыш програмында дөрд јени һәмд нәғмәси чыхды вә мәзунларын Ҝиладда өјрәндикләриндән вә үстүнлүкләриндән неҹә истифадә етмәли олдуглары вурғуланды.

19 000 билет һәдијјә

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрә вә хариҹи өлкәләрдә хүсуси таммүддәтли хидмәтдә оланлара аиләләринә баш чәкмәјә вә бөјүк топлантыларда иштирак етмәјә көмәк етди.

Мәһәббәтдән доған бирлик — Франкурфтда кечирилән бөјүк топланты

Фәргли өлкәләрдән ҝәлмиш вә мүхтәлиф мәдәнијјәтләрдән олан инсанлар бирлик вә сүлһ ичиндәдирләр.

Јеһованын Шаһидләрини Атлантада чох јахшы гаршыладылар

2014-ҹү илин ијул, август ајларында кечирилмиш үч бөјүк конгресә ән азы 28 өлкәдән ҝәлән гонаглары шәһәр рәсмиләри саламладылар вә тәрифләдиләр.

Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 137-ҹи бурахылышы

Тәвазөкар олмаг вә Илаһинин фикрини мәнимсәмәк мәрасимдә сәсләнән әсас фикирләрдән иди.

Ҝилад Мәктәбинин 137-ҹи бурахылышындан диггәтәлајиг мәгамлар

1943-ҹү илдән етибарән Ҝилад Мәктәби Аллаһ һаггында дәгиг биликләрә јијәләнмәк истәји олан кәсләри һазырлајыр. Бурахылышдан диггәтәлајиг мәгамлара бах.

Иллик ҝөрүшүн гыса иҹмалы. Октјабр 2014-ҹү ил

Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәтинин (Пенсилванија) 130-ҹу иллик ҝөрүшүнә минләрлә гонаг ҝәлмишди. Падшаһлығын 100 иллик јубилејинә һәср олунмуш мәрасимин гыса иҹмалына бахын.

Рәһбәрлик Шурасы Русијадакы вә Украјнадакы Шаһидләри руһландырыр

Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри сијаси иғтишашлара мәруз галан Русија вә Украјнадакы Јеһованын Шаһидләрини руһландырырлар

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилеадын 136-ҹы синфинин бурахылышы

Тәлиматчылар вә диҝәр натигләр тәләбәләри Исанын әглинә саһиб олмаға тәшвиг етдиләр. Тамашачылар мүсаһибәләрә вә хидмәтлә бағлы сәһнәҹикләрә тамаша етдиләр.

Ҝилеад Мәктәбинин 136-ҹы бурахылышындан диггәтәлајиг мәгамлар

Бурахылышын програмына руһани мөвзуда нитгләр, мәктәби битирән мәзунлардан мүсаһибәләр вә хидмәтдә башларына ҝәлән һадисәләри сәһнәләшдирмәк дахилдир.

Интернет васитәсилә дүнјаја јајымланан ҝөрүш

Бу хүсуси ҝөрүшү 31 өлкә вә әразидә 1,4 милјондан чох инсанын изләмәси неҹә мүмкүн олду?

Иллик ҝөрүшүн гыса иҹмалы. Октјабр, 2013-ҹү ил

Дүнјанын 1830 јериндә јајымланан бу мөһтәшәм вә тарихи програмын гыса иҹмалына бахын.

Исраилдә кечирилән хүсуси конгрес

Нечә онилликләрдир ки, милли вә дини әдавәтин инсанлары парчаладығы бир дијарда 2012-ҹи илин јајында кечирилән конгресдә бејнәлхалг бирлик һөкм сүрүрдү.

Видеочарх: 1963-ҹү илин бејнәлхалг конгресләринин иҹмалы

1963-ҹү илдә кечирилән «Әбәди хош хәбәр» адлы бејнәлхалг конгресләрә һәср олунмуш филмдән фрагментләрә бахын.

Ирландијада кечирилән хүсуси конгрес

«Үрәјини гору!» адлы хүсуси конгресә ев саһиблији едән Дублиндәки Јеһованын Шаһидләри хариҹи гонаглары гәбул едиб. Бәзиләри өз тәәссүратлары илә бөлүшүб.

Јеһованын Шаһидләринин једди өлкәдә кечирдикләри хүсуси конгресләр

Јеһованын Шаһидләри бу јахынларда Бразилија, Коста-Рика, Һонконг, Ирландија, Исраил, Јени Зеландија вә Исвечдә хүсуси конгресләр кечирибләр.

Ҝилеад Мәктәбинин 134-ҹү бурахылышындан диггәтәлајиг мәгамлар

70 иллик тарихи олан бу хүсуси Мүгәддәс Китаб мәктәбинин 134-ҹү бурахылышындан диггәтәлајиг мәгамлара бахын.

Ҝилеад Мәктәбинин 134-ҹү бурахылышы. «Онларын иманыны тәглид един»

2013-ҹү илин мартын 9-у Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилеадын 134-ҹү синфинин бурахылышы кечирилди. Програмда әсас диггәт 70 ил әввәл ачылан бу мәктәбин ојнадығы ваҹиб рола јөнәлдилмишди.

«Дүнја сәјаһәти» конгресиндән хатирәләр

Әлли ил бундан әввәл 583 Јеһованын Шаһиди онһәфтәлик дүнја сәјаһәтинә чыхды.