2013-ҹү ил август ајында Јеһованын Шаһидләри Филиппиндә сајҹа мининҹи Падшаһлыг залыны тикәрәк тарихи һадисәјә имза атдылар. Бир чох өлкәләрдә олдуғу кими, Филиппиндәки јығынҹагларын да Падшаһлыг залы тикмәк үчүн кифајәт гәдәр вәсаити вә тикинти саһәсиндә тәҹрүбәләри јохдур. Узун илләр әрзиндә бәзиләри шәхси евләрдә, диҝәрләри исә бамбугдан дүзәлдилмиш худмани тикилиләрдә јығышырдылар.

Филиппиндә вә бир чох башга өлкәләрдә Јеһованын Шаһидләринин сајы даима артдығындан Падшаһлыг залларына һәмишә тәләбат вар. Буна ҝөрә 1999-ҹу илдә Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы мадди имканлары мәһдуд олан өлкәләр үчүн хүсуси програм тәсис етди. Бу програма ҝөрә, јерли Шаһидләр имканлары чатан гәдәр вәсаит ианә едирләр, тикинти үчүн лазым олан мәбләғин галаны исә диҝәр өлкәләрдә едилән ианәләрин һесабына өдәнилир. Тәлим кечмиш иншаатчылардан тикинти бригадалары тәшкил едилир вә јығынҹаглара өз Падшаһлыг залларыны тикмәјә көмәк етмәк үчүн ҝөндәрилир. Бу бејнәлхалг програма 2001-ҹи ил нојабр ајында Филиппиндә старт верилиб.

Илуминадо мининҹи Падшаһлыг залынын тикилдији Марилаодакы (Булакан) јығынҹағын үзвүдүр. О дејир: «Мән мәсиһчи гардашлығынын нә демәк олдуғуну инди билдим. Көмәк етмәјә о гәдәр адам ҝәлмишди ки! Киши, гадын, гоҹа, ҹаван — һамымыз гызмар ҝүнәшин алтында чијин-чијинә чалышырдыг. Узун иш ҝүнүндән сонра нә гәдәр јорғун олсаг да, зәһмәтимизин бәһрәсини ҝөрмәк бизә севинҹ ҝәтирирди».

Көнүллүләрин зәһмәткешлији Јеһованын Шаһиди олмајан инсанларын да ҝөзүндән јајынмады. Тикинти мејданчасына гум вә чынгыл ҝәтирән бир јүк машынынын саһиби деди: «Сиз, елә бил, гарышгасыныз — о гәдәрсиниз ки! Һамыныз ҹанла-башла ишләјирсиниз. Өмрүмдә биринҹи дәфәдир ки, белә бир шеј ҝөрүрәм».

Тикинтиси баша чатмыш Падшаһлыг залы

Һеч алты һәфтә тамам олмамыш көнүллүләр тикинтини баша вурдулар. Падшаһлыг залынын белә гыса мүддәт әрзиндә инша олунмасы сајәсиндә јығынҹаг ваҹиб ишиндән — Аллаһын Падшаһлығы һагда тәблиғ етмәк ишиндән галмады (Матта 24:14).

Јерли јығынҹағын үзвләриндән бири Еллен дејир: «Биз һамымыз көһнә Падшаһлыг залында јерләшмирдик, буна ҝөрә дә чохумуз чөлдә отурмалы олурдуг. Јени Падшаһлыг залымыз чох ҝөзәл вә даһа раһат олдуғуна ҝөрә орада верилән тәлимдән вә руһландырыҹы фикирләрдән там фајдаланырыг».