Јеһованын Шаһидләри Нју-Јорк штатынын кәнд әразисиндә, Стерлинг-Форест ҝөлүнүн (Мави ҝөл) јахынлығында јени баш идарәләринин тикинтисинә башламышлар. Ејни заманда, онлар бу әразинин һејванат вә битки аләминин, еләҹә дә онларын тәбии мүһитин горунмасынын гајғысына галырлар. Бунун үчүн онлар һансы тәдбирләри ҝөрүбләр?

Шаһидләр тикинти мејданчасынын әтрафында мүвәггәти һасар һөрүбләр ки, золаглы зынгыровлу иланлар (Crotalus horridus), еләҹә дә тысбағалар (Crotalus horridus вә Clemmys insculpta) саһәјә дахил олуб зәрәр чәкмәсинләр. Һасарын бүтөвлүјү мүнтәзәм шәкилдә јохланылыр ки, һејванлар онлар үчүн тәлә ола биләҹәк тикинти саһәсинә дахил ола билмәсинләр. Тикинти баша чатдыгдан сонра һасар ҝөтүрүләҹәк вә хүсуси тәлим кечмиш инсанлар биналарын әтрафында ашкар едилән зынгыровлу иланлары башга јерә апараҹаг.

Узаг Шәрг мави гушу

Бу әразидә Узаг Шәрг мави гушлары (Sialia sialis) јува гурур. Јува салма мөвсүмүндә онлары нараһат етмәмәк үчүн ағаҹлардакы мејвәләр гышдан јығылмышды. Тикинти баша чатдыгдан сонра Шаһидләр гушларын ҝери гајытмасы үчүн ағаҹлара гуш јувалары дүзәлдиб гојаҹаглар.

Бундан башга, Шаһидләр октјабр ајындан март ајынадәк мүәјјән торпаг саһәләрини шумлајыб тәмизләјирләр ки, нәсли кәсилмәк үзрә олан башлыготунун (Scutellaria integrifolia) тохуму торпагда варса, сәпәләниб пөһрә версин. 2007-ҹи илдән бу јана Уорвикдәки саһәдә бу биткидән бир дәнә дә олсун ашкарланмамасына бахмајараг, Шаһидләр бу иши ҝөрмәјә давам едирләр.

Тикинти саһәсинин кәнарында јерләшән Стерлинг-Форест ҝөлү мүхтәлиф су гушларынын, о ҹүмләдән алабалыг, ханы балығы, дурнабалығы вә диҝәр балыгларын мәскәнидир. Ҝөлүн мүһафизәси мәгсәдилә лајиһәчиләр еколожи тикинти үсулларындан истифадә едирләр. Бу үсуллардан бири дә дама битки өртүјүнүн салынмасыдыр. Бунун сајәсиндә јағыш сују чиркли маддәләр сүзүләҹәк вә ахыны азалаҹаг. Шаһидләр ҝөлүн әтрафында битән биткиләрин дә гајғысына галырлар.

Еколожи лајиһә илә мәшғул олан бир Шаһид дејиб: «Бу ишләр әлавә планлашдырма вә вахт тәләб етсә дә, биз Уорвикин екосистемини горумаға гәти гәрарлыјыг».