2009-ҹу илин ијул ајында Јеһованын Шаһидләри үмумдүнја баш идарәләрини јени мәнзилә көчүрмәк мәгсәдилә Нју-Јорк штатында торпаг саһәси әлдә едибләр. 102 һектардан ибарәт саһә Јеһованын Шаһидләринин 1909-ҹу илдән бәри истифадә етдикләри Бруклиндәки (Нју-Јорк) биналардан 80 километр шималда јерләшир.

800-ә јахын Јеһованын Шаһидинин јашајаҹағы вә ишләјәҹәји јени саһәдә офис бинасы, анбар вә емалатханаларын бинасы, еләҹә дә дөрд јашајыш бинасы јерләшәҹәк. Һәмчинин онларын мүасир тарихини әкс етдирән кичик музејин дә јарадылмасы нәзәрдә тутулур.

Биналар торпаг саһәсинин 18 һектар әразисиндә инша едиләҹәк, галан саһә исә тохунулмаз галаҹаг. Орада бөјүк газонлар олмајаҹаг. Һәр шеј тохунулмаз тәбиәтлә аһәнҝдарлыг тәшкил едәҹәк.

Биналар елә лајиһәләндирилиб ки, енержи сәрфијјаты минимума ендирилсин вә тәбии сәрвәтләр горунуб сахланылсын. Бунун сајәсиндә әтраф аләмә тәсир ҹүзи, истисмар хәрҹләри исә ашағы олаҹаг. Мәсәлән, дамдан ахан јағыш суларынын мигдарыны азалтмаг вә ичәридә һәрарәти ејни сәвијјәдә сахламаг мәгсәдилә биналарын дамлары шахтајадавамлы вә гајғыја тәләбаты аз олан биткиләрлә өртүләҹәк. Офисләр елә лајиһәләндирилиб ки, онлара ҝүн ишығы асанлыгла дахил ола билсин. Сујун гәнаәтҹил истифадәсинә дә хүсуси өнәм верилиб.

Бу көчмәнин сәбәби нәдир? Әввәлләр анҹаг Бруклиндә чап едилән Мүгәддәс Китаб вә она әсасланан әдәбијјат артыг Јеһованын Шаһидләринин дүнјадакы диҝәр филиалларында чап едилир. 2004-ҹү илдә бүтүн чап вә ҝөндәрилмә иши, Бруклиндән тәхминән 145 километр шимал-шәргдә, Уолкилдә (Нју-Јорк штаты) апарылыр.

Һәмчинин хәрҹләр дә нәзәрә алынмышды. Бруклиндәки биналара хидмәт вә истисмар баһа баша ҝәлир. Биналары бир саһәдә јерләшдирмәклә Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Јазылар үзрә маарифләндирмә програмы үчүн вәсаитләри даһа јахшы истифадә едә биләҹәкләр.

Тикинти ишләринә там иҹазәни апарылан әтраф аләмә тәсирин гијмәтләндирмә ишләриндән сонра башламаға мүмкүн олаҹаг. Әҝәр һәр шеј јахшы ҝетсә, тикинтинин 2013-ҹү илдә башланмасы вә дөрд илә тамамланмасы планлашдырылыр.

Уолкилдәки (Нју-Јорк штаты) мәтбәә комплексиндән әлавә, Патерсонда (Нју-Јорк штаты) Јеһованын Шаһидләринә мәхсус тәлим мәркәзләри дә вар. Бир чох өлкәләрдә тәшкилатымызын филиаллары фәалијјәт ҝөстәрир. Бүтүн дүнјада тәхминән једди милјон јарым Јеһованын Шаһиди вар.