Сон 28 ил әрзиндә 11 000-дән чох Јеһованын Шаһиди тәхминән 120 өлкә вә әразидә мүхтәлиф тикинти лајиһәләри һәјат кечириб. Евләрини, һәтта доғма өлкәләрини архада гојуб ҝәлән көнүллүләр һеч бир тәмәнна ҝүдмәдән бөјүк мәмнунијјәтлә бу ишә бүтүн вахтларыны вә гүввәләрини сәрф едибләр.

Тикинтинин кечирилдији јерә ҝәлмәк үчүн чохлары јол пулларыны өз ҹибләриндән вермишләр. Бәзиләри мәзунијјәт ҝөтүрмүшләр. Онларын арасында һәтта јүксәкмаашлы даими ишләрини бурахыб ҝәләнләр дә вар иди.

Үмумдүнја тәблиғ ишинин ирәлиләмәсинә хидмәт етмәк үчүн чох шејләрини гурбан верән бу фәдакар баҹы-гардашлар буну мәҹбури јох, үрәкләриндән ҝәлдији үчүн етмишдиләр (Матта 24:14). Онларын ағыр зәһмәтинин бәһрәси офисләр, јашајыш биналары, еләҹә дә Мүгәддәс Китаб вә она әсасланан нәшрләрин чап едилдији чапханалардыр. Бундан әлавә, Јеһованын Шаһидләри 10 000 нәфәрлик Конгрес вә 300 нәфәрлик Падшаһлыг заллары тикмишләр.

Бу иш һәлә дә давам едир. Јерли филиал тикинтијә ҝәлән бригаданын тәләбатларынын гајғысына галмагла јанашы, онлары ев вә гида илә тәмин едир. Бу ишдә јерли Шаһидләр дә онлара көмәк едирләр.

Бу бөјүк иши тәшкил етмәк вә мүтәшәккил шәкилдә һәјата кечирмәк үчүн 1985-ҹи илдән бејнәлхалг програм фәалијјәт ҝөстәрир. Бу програмда иштирак етмәк үчүн ишчи мүәјјән тәләбләрә ҹаваб вермәлидир: о, јашы 19—55 арасында олан Јеһованын Шаһиди олмалы вә ән азы бир тикинти пешәсиндән башы чыхмалыдыр. Адәтән, лајиһә 2—12 һәфтә, бәзән исә бир ил вә ја даһа чох чәкир.

Иншаат ишчиләринин арвадларына арматуру мәфтилләрлә бағламағы, үзлүк вурмағы, ҹилаламағы вә бојамағы өјрәдирләр. Бәзиләри исә ишчиләрә јемәк һазырлајыр вә онларын јашадығы евләри тәмизләјирләр.

Лајиһә баша чатанда көнүллүләр өз евләринә гајыдырлар. Онлардан бәзиләри сонрадан мәктуб ҝөндәриб тикинтијә дәвәт олундуглары үчүн өз миннәтдарлыгларыны ифадә едирләр. Будапешт филиалында тикинтидә иштирак едән бир әр-арвад јазмышды: «Бизи тикинтидә чалышмаг шәрәфинә лајиг ҝөрдүјүнүз үчүн сизә тәшәккүр едирик. Маҹар баҹы-гардашларымызын меһрибанлығы үрәјимиздә дәрин из бурахды! Бир ај чијин-чијинә ишләдикдән сонра онларла видалашыб ајрылмаг бизә чәтин иди. Һәр дәфә белә олур. Үмидварыг, јазда сизинлә јенидән ҝөрүшәҹәјик. Тәјинатда олдуғумуз һәр ај һәјатымызын ән ҝөзәл ајы олур».