Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Филиппин шәкил сәрҝиси 1 (Феврал 2014 — мај 2015)

Филиппин шәкил сәрҝиси 1 (Феврал 2014 — мај 2015)

Јеһованын Шаһидләри Кесон-Сити шәһәриндәки Филиппин филиалында тикинти вә јенидәнгурма ишләри апарыр. Филиппин үчүн әдәбијјатлар артыг Јапонијада чап едилдијиндән кечмиш чапхана бинасына компүтер, јерли дизајн вә тикинти (ЈДТ), тәмир, ҝөндәрмә вә тәрҹүмә шөбәләри көчүрүләҹәк. Бу шәкил сәрҝисиндә 2014-ҹү илин феврал ајындан 2015-ҹи илин мај ајына гәдәр кечмиш чапхана вә диҝәр биналарда ҝедән тикинти ишләринин ҝедишаты ҝөстәрилир. Бу лајиһәнин 2016-ҹи илин октјабр ајында тамамланмасы нәзәрдә тутулуб.

Филиппиндәки филиалын макети. Тикинти вә јенидәнгурма ишләри ашағыдакы биналарда ҝедир:

  • Бина 4 — јашајыш

  • Бина 5 — аудио/видео вә хидмәт шөбәси

  • Бина 6 — јашыллашдырма, автомобил тәмири вә гајнаг

  • Бина 7 — компүтер, јерли дизајн вә тикинти, тәмир, ҝөндәрмә, тәрҹүмә шөбәләри

28 феврал 2014-ҹү ил. Бина 7

Мүвәггәти ишчиләр шүшә јунуну нәмишликдән горумаг үчүн селлофана гојурлар. Онлар дәриләри гыҹыгланмасын дејә горујуҹу палтар ҝејинибләр.

2 апрел 2014-ҹү ил. Бина 7

Ишчиләр Филиппин жест дилинин студијасынын таванында тамамлама ишләри апарырлар. Тавандакы бошлугларда һаваландырма вә кондисионер системләри гурашдырылаҹаг. Бу системләр студијанын һавасыны тәнзимләјәҹәк.

21 октјабр 2014-ҹү ил. Кесон-Сити

Бүтүн филиала су хәтти чәкмәк үчүн газынты ишләри апрылыр.

19 декабр 2014-ҹү ил. Бина 1, 5 вә 7 арасындакы јерүстү кечид

Јени гапалы јерүстү кечид јемәкхананын јерләшдији бина 1 дә дахил олмагла әсас тикилиләри бирләшдирир. Бу кечиддән хүсусилә бина 7-дә чалышан 300-дән чох ишчи истифадә едәҹәк.

15 јанвар 2015-ҹи ил. Бина 5

50 тонлуг кран дам өртүкләрини јухары галдырыр. Мүхтәлиф өлчүдә олан бу кранлары подратчылар идарә едир.

15 јанвар 2015-ҹи ил. Бина 5А (көмәкчи бина)

125 м2 олан икимәртәбәли бу көмәкчи бинада ики ајагјолу вә пилләкән јерләшәҹәк. Ајагјолларынын вә пилләкәнин бу бинада јерләшмәси сајәсиндә бина 5-дә даһа чох бош јер олаҹаг. Аудио/видео сөбәсиндә сәсјазма вә чәкилиш просесинә мане олмасын дејә, лифт дә бу бинада јерләшдириләҹәк.

15 јанвар 2015-ҹи ил. Бина 5А (көмәкчи бина)

Ишчиләр чәтирин алтында арматур торлар һөрүрләр. Ҝүнорта вахты һаванын орта температуру јанвар ајында +29°Ҹ, апрел ајында исә +34°Ҹ олур.

5 март 2015-ҹи ил. Бина 5

Бригада чардағы тахталарла мөһкәмләндирир. Бина 5 үчүн 800 галын тахтадан истифадә едилиб.

17 март 2015-ҹи ил. Бина 5

Кичик иш үчүн әллә бетон гарышдырылыр. Тикинти ишиндә АБШ-дан, Австралијадан, Ҹәнуби Корејадан, Франсадан, Испанијадан, Канададан, Јапонијадан, Јени Зеландијадан вә диҝәр өлкәләрдән олан 100-дән чох ишчи иштирак едир.

25 март 2015-ҹи ил. Бина 5

Әввәлләр тәрҹүмә шөбәси јерләшән бина 5-ин үстүнә метал дам өртүјү вурулур. Аудио/видео вә хидмәт шөбәсинин јерләшәҹәји бу бинада јенидәнгурма ишләри ҝедир.

13 Мај 2015-ҹи ил. Бина 5

Ишчи електрик метал мишары илә метал профилләри кәсир. Бу профилләрдән офис диварларынын тикилмәсиндә истифадә олунаҹаг.