Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Уорвик шәкил сәрҝиси 3 (Јанвар — апрел 2015)

Уорвик шәкил сәрҝиси 3 (Јанвар — апрел 2015)

Бу шәкил сәрҝисиндә 2015-ҹи ил јанвар — апрел ајлары әрзиндә Јеһованын Шаһидләринин јени баш идарәсиндә ҝедән тикинти ишләринин неҹә ирәлиләдијини ҝөрә биләрсиниз.

Уорвик комплексинин макети. Саат әгрәби истигамәтиндә:

  1. Автомобил тәмир сехи

  2. Гонаглар үчүн машын дајанаҹағы

  3. Тәмир сехи вә сакинләр үчүн машын дајанаҹағы

  4. Б јашајыш бинасы

  5. Д јашајыш бинасы

  6. Ҹ јашајыш бинасы

  7. А јашајыш бинасы

  8. Офисләр вә хидмәт бинасы

2 јанвар 2015-ҹи ил. Автомобил тәмир сехи

Рәһбәрлик Шурасынын Нәшријјат комитәсинин көмәкчиси Һаролд Коркен «Баҹардығыны ет» адлы мәрузәни сөјләјир. Ишчиләри руһландырмаг үчүн натигләр мүтәмади олараг Уорвикә ҝәлирләр.

14 јанвар 2015-ҹи ил. Офисләр вә хидмәт бинасы

Гышда ишчиләр ишләјә билсинләр дејә, бина ағ брезентлә өртүлүб. Бинанын бу һиссәсиндә јемәк отағы, һоспис, мәтбәх вә ҹамашырхана олаҹаг.

16 јанвар 2015-ҹи ил. Д јашајыш бинасы

Електрикләр кабелләри гурашдырмаға һазырлашырлар. Јашајыш биналарына индијә гәдәр 12 000 метрдән чох кабел сәрф олунуб. Уорвикдә електрик ишләри әмлак алынандан гыса мүддәт сонра башланыб вә лајиһә тамамланана гәдәр давам едәҹәк.

16 јанвар 2015-ҹи ил. А јашајыш бинасы

Ејван су кечирмәсин дејә, ишчи ону јапышган лентлә өртүр. Јухары мәртәбәдәки ејванлар полиметил метакрилат (ПММА) илә өртүлүр. Бу сукечирмәз мембран өртүк маје кими асанлыгла чәкилир.

23 јанвар 2015-ҹи ил. А јашајыш бинасы

Електрик бригадасында ишләјән ата илә гызы јашајыш биналары үчүн кабел чәкирләр.

6 феврал 2015-ҹи ил. Автомобил тәмир сехи

Ишчиләр мүвәггәти јемәк отағында наһар едирләр. Бурада һәр ҝүн 2000-дән чох адам јемәк јејир.

12 феврал 2015-ҹи ил. Тәмир сехи вә сакинләр үчүн автомобил дајанаҹағы

Тикинти бригадасы тәмир сехинин бүнөврәси үчүн арматур тор һөрүр.

12 феврал 2015-ҹи ил. Ҹ јашајыш бинасы

Тикинтидә ишләјәнләрә ушаглар тәрәфиндән јазылан миннәтдарлыг мәктублары. Бир чох көнүллүләр бурада гыса мүддәт әрзиндә ишләјир. Һәр һәфтә тәхминән 500 јени ишчи ҝәлир. Феврал ајында Уорвикдә һәр ҝүн 2500-ә јахын ишчи ишләјирди.

24 феврал 2015-ҹи ил. Уорвик

Ишин 60 фаизи артыг ҝөрүлүб. 2015-ҹи илин јанвар — апрел ајларында јашајыш биналары тикилиб, офисләрин вә хидмәт бинасынын исә дәмир конструксијалары јығылыб гуртарыб. Ејни вахтда тәмир сехинин үстүнә бетон панелләр гојулуб, јашајыш биналары арасында јол салыныб, Стерлинг форест лејк (Блу лејк) ҝөлүнүн исә бәнди бәрпа едилиб.

25 феврал 2015-ҹи ил. Офисләр вә хидмәт бинасы

Пилләкән гәфәсинин ашағы һиссәсиндән ҝөрүнтү. Подратчылар беш мәртәбәли бу бинанын тахта гәлибләрини дүзәлдибләр, Јеһованын Шаһидләриндән ибарәт көнүллүләр исә ону бетонла долдурублар.

26 феврал 2015-ҹи ил. Тәмир сехи вә сакинләр үчүн машын дајанаҹағы

Шахталы һавада тикинти бригадасы биринҹи мәртәбәнин тикилмәси үчүн арматур тор һөрүрләр. Јанвар — март ајларында Уорвикдә гарын һүндүрлүјү тәхминән 127 сантиметр олмушду. Гар тәмизләјән бригада иш ҝедән әразини гардан тәмизләјирди. Ишчиләр гыздырыҹы апаратларын әтрафында исинирдиләр.

12 март 2015-ҹи ил. Гонаглар үчүн машын дајанаҹағыМетал дам өртүјү дәмир конструксијаја бәркидилир. Апрел ајынын сонунда јашајыш биналарынын чохунун гошачатылы дамлары тамамланды. Сонунҹу дам өртүјү исә ијун ајынын орталарында Б јашајыш бинасына вурулду.

12 март 2015-ҹи ил. Гонаглар үчүн машын дајанаҹағы

18 март 2015-ҹи ил. Тәмир сехи вә сакинләр үчүн машын дајанаҹағы

Гүлләли крандан Б јашајыш бинасына ачылан мәнзәрә.

18 март 2015-ҹи ил. Тәмир сехи вә сакинләр үчүн машын дајанаҹағы

Сантехник усталары сакинләр үчүн машын дајанаҹағында чертјожлары нәзәрдән кечирирләр. Бүтүн пројекти тамамламаг үчүн 3400-дән чох чертјож лазымдыр.

23 март 2015-ҹи ил. Офисләр вә хидмәт бинасы

Бинаны горумаг үчүн ишчиләр галдырыҹы кранын көмәји илә брезент вурурлар. Кранлардан вә диҝәр аваданлыгдан дүзҝүн истифадә етмәк үчүн хејли тәлим кечирилир. Бу тәлимләрә галдырыҹы кранлардан, гајчылы платформалардан, горујуҹу кәмәрләрдән, респератордан истифадә етмәк, јүкү крана дүзҝүн јүкләјиб ишарәләрлә јөнәлтмәк дәрсләри вә үмуми танышлыг програмы дахилдир.

30 март 2015-ҹи ил. Уорвик

Јашајыш биналарына ачылан мәнзәрә. Бу шәкилдә ҝөрүнән А, Б вә Д јашајыш биналарында механика вә електрик системләри гошулур. Ҹ јашајыш бинасында исә (шәкилдә ҝөрүнмүр) алчыпан, кафел вә косметика ишләри башланыб.

15 апрел 2015-ҹи ил. Б јашајыш бинасы

Ики ишчи галдырыҹы кранын көмәји илә диварын чөл сәтһинә нәмишлији ичәри бурахмајан һава барјери чәкирләр. Һәр јашајыш бинасына бу барјери чәкмәк үчүн тәхминән ики ај лазымдыр.

27 апрел 2015-ҹи ил. Офисләр вә хидмәт бинасы

Бәнналар гранит дивар һөрүрләр. Бинанын бу һиссәсиндә анбар вә мүхтәлиф хидмәтләр ҝөстәрән диҝәр шөбәләр јерләшәҹәк.

30 апрел 2015-ҹи ил. Уорвик

Муздла тутулмуш далғыҹ Блу лејкдә көһнә вентили тәзәси илә әвәз едир. Вентили фырлатмагла сујун сәвијјәсини азалтмаг олур. Бунун сајәсиндә гасырға олса белә, әтраф әразини су басмыр.