Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Уолкилл вә Уорвик лајиһәләри уғурла ирәлиләјир

Уолкилл вә Уорвик лајиһәләри уғурла ирәлиләјир

Өлкәнин бир чох јерләриндән ҝәлән көнүллүләрин ағыр зәһмәти сајәсиндә Јеһованын Шаһидләринин АБШ-дакы ики мүһүм тикинти лајиһәси уғурла ирәлиләмәкдәдир.

Уолкилл, Нју–Јорк. 1600-дән чох Јеһованын Шаһидинин јашадығы бу комплекс АБШ-дакы Јеһованын Шаһидләри үчүн әдәбијјатларын истеһсал олундуғу бир мәркәздир. Уолкиллдәки фәалијјәтимизи ҝенишләндирмәк мәгсәдилә ишчиләр (әксәријјәти көнүллүләрдир) 3 јени офис бинасы, машын дајанаҹағы вә 3 јашајыш бинасы инша едирләр. 2012-ҹи илдә көнүллүләр техники аваданлыгларынын јерләшдирилдији бинанын тикинтисини тамамламыш вә даһа 200 нәфәрин јерләшмәси үчүн јемәкхананы ҝенишләндирмишләр.

Бразилија, Алманија вә Мексика да дахил олмагла, дүнјанын бир чох өлкәләриндә Јеһованын Шаһидләринин филиал кими танынан инзибати комплексләри вар. Јеһованын Шаһидләринин АБШ-дакы инзибати комплексинә Патерсондакы (Нју-Јорк штаты) тәдрис мәркәзи вә Бруклиндәки (Нју-Јорк штаты) офисләр дә дахилдир. Ҝенишләндирилмә ишләри баша чатанда Уолкилл Јеһованын Шаһидләринин дүнјадакы ән бөјүк комплекси олаҹаг.

Уорвик, Нју-Јорк. Бурада инша едиләҹәк комплекс Јеһованын Шаһидләринин јени баш идарәси олаҹаг. Әразидәки бош биналар артыг сөкүлүб. Техниканы вә тикинти материалларыны јерләшдирмәк үчүн Шаһидләр орадан 10 километр узаглыгдакы Таксидода (Нју-Јорк штаты) торпаг саһәси алыблар. Лајиһәнин әтраф мүһитә тәсири һагда сәнәд артыг јерли һакимијјәт органлары тәрәфиндән гәбул едилиб. Објектләрин тикинти мејданчасында јерләшдирилмәси барәдә план тәсдигләндикдән сонра тикинтијә иҹазә верилмәси үчүн дөвләт органларына әризә јазылаҹаг. Бу вахта кими Јеһованын Шаһидләринин баш идарәси өз ишини Бруклиндән (Нју-Јорк штаты) давам етдирәҹәк.