Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ниҝеријада 3000 Падшаһлыг залынын тикинтиси тамамланды

Ниҝеријада 3000 Падшаһлыг залынын тикинтиси тамамланды

2014-ҹү ил мартын 1-и, шәнбә ҝүнү, Бенин шәһәриндә (Ниҝерија) 823 нәфәр Јеһованын Шаһидләринин конгрес залында топлашараг севинҹ ичиндә тарихи бир ҝүнү гејд едирдиләр. 1999-ҹу илдән бу јана, мәһдуд ресурслу өлкәләрдә Падшаһлыг залларынын тикилмәси тәшкил олунандан бу өлкәдә Јеһованын Шаһидләри 3000 Падшаһлыг залы тикмишләр.

Әввәл

Бу ҝөрүшдә, әсасән, 1920-ҹи илләрдән бәри Ниҝеријада ибадәт ҝөрүшләринин кечирилдији јерләрин гыса тарихчәсиндән данышылды. Әввәлләр ҝөрүшләр шәхси евләрдә вә кирајә ҝөтүрүлмүш залларда кечирилирди. Ниҝеријада Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләринин кечирилмәси үчүн зал илк дәфә Илеса шәһәриндә тәхминән 1935-ҹи илдә тикилмишди. 1938—1990-ҹы илләр әрзиндә јығынҹагларын сајы демәк олар ки, 200 дәфә артараг 14-дән 2681-ә галхды. Буна ҝөрә дә јығынҹагларын чоху ҝөрүшләри кечирмәк үчүн зал тапмаға чәтинлик чәкирдиләр. Елә Падшаһлыг заллары вар иди ки, орада алты јығынҹаг јығышырды. Башга јерләрдә исә ҝөрүшләрдә иштирак едәнләр чох олдуғундан вә зала јерләшмәдијиндән, инсанлар чөлдә дуруб ҝөрүшләрә пәнҹәрәдән гулаг асырдылар. Бу әрәфәләрдә, ҝөрүшләрин чоху һәлә дә шәхси евләрдә вә мәктәбләрдә, синиф отагларында кечирилирди.

Сонра

1990-ҹы илдә Јеһованын Шаһидләринин филиалы залларын тикинтисини дәстәкләмәк үчүн Падшаһлыг заллары фондундан борҹ пул верди. 1997-ҹи илдән Реҝионал тикинти комитәләри 105 јени зал тикмиш вә тәмир етмишдир. 1997—1999-ҹу илләрдә 13 зал тикилмишди. Бу заллар 7—15 ҝүн әрзиндә тамамланмышды.

Чохлу зал тикилсә дә, бу, сајлары артмагда олан Јеһованын Шаһидләринә бәс етмирди. 1998-ҹи илин апрел ајында филиал гәнаәтә ҝәлди ки, һәлә дә 1114 Падшаһлыг залына еһтијаҹ вар.

Бенин шәһәриндә кечирилән хүсуси ҝөрүшдә чыхыш едән Ниҝерија филиалынын комитә үзвү Дон Трост гонаглара демишди: «Бу, чох ваҹиб тапшырыг иди! Бу иши неҹә тамамлајаҹағымыза ҝөрә нараһат олурдуг». 1999-ҹу илдән етибарән, 6—8 нәфәрдән ибарәт Падшаһлыг заллары тикинти групларынын өлкәдәки бүтүн јығынҹаглара көмәк етмәсилә бу суала ҹаваб верилди. Онлар садә лајиһәләрдән истифадә едәрәк 14 ил әрзиндә һәр ај орта һесабла 17 зал тикдиләр.

Бу наилијјәтләрә ҝөрә динләјиҹиләри тәрифләдикдән сонра Дон гардаш гејд етди ки, һәлә ҝөрүләси чох иш вар. 2013-ҹү ил әрзиндә Јеһованын Шаһидләринин сајы орта һесабла 8000 нәфәр артмышдыр. О деди: «Ҝәләҹәкдәки инкишафы нәзәрә алсаг, һәр ил 100 јени Падшаһлыг залына еһтијаҹ олаҹаг». 2013-ҹү илдә Ниҝеријадакы Јеһованын Шаһидләринин ән јүксәк сајы 351 000 нәфәр олмушдур ки, бу да 5700 јығынҹаг демәкдир.