Нју-Јорк штаты. Таксидо. Једдијә он беш дәгигә галыб. Ади сәһәрләрдән биридир. Мави сәма алтында фәһлә ҝејимли ҝәнҹ киши вә гадынлар дөрдмәртәбәли бинаја дахил олурлар. Бинанын јанындакы кичик ҝөлү назик буз бағлајыб. Онларын арасында штатын мүхтәлиф јерләриндән — Патерсондан, Уолкиллдән вә һәтта 80 километр узаглыгда јерләшән Бруклиндән ҝәләнләр дә вар.

Амма онларын әксәријјәти даһа узаг әразиләрдән — АБШ-ын мүхтәлиф јерләриндән, һәтта хариҹдән ҝәләнләрдир. Онлар көнүллү олараг бурада ишләмәјә ҝәлибләр. Кимиси бирһәфтәлик, кимиси алтыһәфтәлик, кимиси даһа узун мүддәтә ҝәлмишдир. Јол хәрҹләрини өз ҹибләриндән өдәјән бу көнүллүләр хидмәтләринин гаршылығында һеч нә алмырлар. Онлар бурада олмагдан севинҹ дујурлар.

Бу ҝүн бурада 120 көнүллү чалышыр, амма јахын ҝәләҹәкдә онларын сајынын артмасы ҝөзләнилир. Онлар јемәкханаја ахышырлар вә он-он маса архасында әјләширләр. Чохлары өзләринә гәһвә сүзүр. Мәтбәхдән ҝәлән гызармыш бекон әтри јемәкхананы бүрүјүр. Дүз саат 07:00-да мониторлар ҝүндәлик ајәнин мүзакирәсини јајымлајыр. Он беш дәгигәдән сонра офисиантлар масалара јемәк ҝәтирмәјә башлајырлар. Бекондан башга, сәһәр јемәјиндә чөрәк, јумурта вә јулаф сыјығы вар. Јемәк болдур.

Сәһәр јемәјинин сонунда едилән јекун дуадан сонра һамы иш башына јолланыр. Тикинтидә чалышанлар тәһлүкәсизлик дәбилгәләрини, горујуҹу ејнәкләрини, ишыггајтаран ҝејимләрини ҝејинә-ҝејинә, ағыр аләтләр үчүн кәмәри таха-таха сөһбәт едирләр.

Бу көнүллүләр нә иш ҝөрәҹәкләр? Онлар вахтилә Бејнәлхалг Кағыз Ширкәтинә мәхсус олан бу әразидә иншаат материалларынын вә техники аваданлыгларынын сахланылаҹағы јер дүзәлтмәлидирләр. Бу материал вә аваданлыглар Таксидодан бир нечә километр аралыда, јәни Уорвикдә Јеһованын Шаһидләринин јени үмумдүнја баш идарәсинин иншаасында истифадә едиләҹәк. Әразидәки биналарда јашајыш отаглары, офисләр, еләҹә дә емалатхана вә анбарлар дүзәлдилир. 2013-ҹү ил 12 март тарихиндә јерли Шәһәрсалма вә Архитектура Комитәси бу торпаг саһәсиндә објектләрин јерләшдирилмәси илә бағлы плана шәрти тәсдигнамә верди.

Мүвәггәти көнүллүләр галаҹаглары јерә ҝәләндә онлары неҹә гаршылајырлар? Нју–Ҹерсидән олан Уилиам дејир: «Јени ҝәләнләрә гәбул шөбәсиндә әсас шејләри — һарада галаҹагларыны, ачарлардан истифадә гајдаларыны вә диҝәр шејләри изаһ едирләр. Һамы бир-биринә көмәк етмәјә һазырдыр. Таксидоја ҝәләндә сәһәр јемәјиндән сонра бригадирлә ҝөрүшүрсән вә о, сәнә нә етмәли олдуғуну изаһ едир».

Бурада хидмәт етмәк нә дәрәҹәдә ҝөзәлдир? Пуерто–Рикодан ҝәлән Јаира илә әри каркас вә һазыр дивар монтажы ишиндә көмәк едирләр. Јаира дејир: «Биз сүбһ тездән саат бешин јарысында ојанырыг. Отағымызы тәмизләјирик, бир финҹан гәһвә ичиб бизә ајрылан автобуса тәрәф јолланырыг. Ҝүнүн сонунда јорулсаг да, үзүмүздән ҝүлүш һеч вахт әскик олмур. Һамы чох хошбәхтдир».

Баш идарәнин инша едиләҹәји әрази мешә илә әһатә олунуб. Миннесотадан олан Зак вә һәјат јолдашы Бет әразини тикинти үчүн һазырламаға көмәк едирләр. Онлардан нәјә ҝөрә бура ҝәлдикләрини сорушанда Бет ҹаваб верди: «Јеһоваја хидмәт етмәкдән јахшы һеч нә ола билмәз. Биз истәјирик ки, баҹарыгларымызы Она хидмәтә сәрф едәк».