Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Тикинти лајиһәләри

ТИКИНТИ ЛАЈИҺӘЛӘРИ

Уорвик шәкил сәрҝиси 7 (Сентјабр 2016 — феврал 2017)

Уорвик комплексинин бүтүн биналары артыг истифадәјә верилиб. Офисләр вә хидмәт бинасында јерләшән үч сәрҝинин үзәриндә 250-дән чох көнүллүнүн әмәји кечмишдир.

ТИКИНТИ ЛАЈИҺӘЛӘРИ

Уорвик шәкил сәрҝиси 7 (Сентјабр 2016 — феврал 2017)

Уорвик комплексинин бүтүн биналары артыг истифадәјә верилиб. Офисләр вә хидмәт бинасында јерләшән үч сәрҝинин үзәриндә 250-дән чох көнүллүнүн әмәји кечмишдир.

Британија шәкил сәрҝиси 2 (сентјабр 2015 — август 2016)

Подратчылар вә Јеһованын Шаһидләри олан көнүллүләр бу мөһтәшәм тикинти лајиһәсинә дахил олан филиал әразисиндә вә тикинтијә һазырлыг үчүн ајрылан әсас әразидә һазырлыг ишләри ҝөрүр.

Уолкилл шәкил сәрҝиси 2 (нојабр 2014 — нојабр 2015)

Бу јахынларда Јеһованын Шаһидләри Уолкиллдәки (Нју-Јорк) биналарынын јенидәнгурма вә ҝенишләндирилмә ишләрини јекунлашдырыб. Иш 2015-ҹи ил 30 нојабрда тамамланыб.

Челмсфорддакы вәһши тәбиәт горунур

Бөјүк Британијадакы Јеһованын Шаһидләри Ессекс графлығындакы Челмсфорд шәһәри јахынлығында јени филиалын тикинтисинә башламышлар. Вәһши тәбиәти горумаг үчүн онлар нәләр едирләр?

Уорвик шәкил сәрҝиси 6 (март — август 2016)

Јеһованын Шаһидләринин Уорвикдәки (Нју-Јорк) јени баш идарәсиндә ҝедән тикинти ишләринин сон ајлары.

Ев саһибләринин мәктублары

Јеһованын Шаһидләринә евләрини кирајә верән бәзи саһибкарлар онлар һагда һансы фикирдәдирләр?

Британија шәкил сәрҝиси 1 (Јанвар — август 2015)

Челмсфорд шәһәри јахынлығындакы Ессексдә Британијанын јени филиалынын тикинтисинин ҝедишатыны изләјин.

Уорвик шәкил сәрҝиси 4 (Мај — август 2015)

Бүтүн биналарын дивар панелләри вә дам өртүкләри вурулуб. Биналарарасы пијада кечидләринин гурашдырылмасы баша чатыб вә бәзи јерләрдә јашыллашдырма ишләри башлајыб.

Филиппин шәкил сәрҝиси 1 (Феврал 2014 — мај 2015)

Јеһованын Шаһидләри Кесон-Сити шәһәриндәки Филиппин филиалында тикинти вә јенидәнгурма ишләри апарыр.

Уорвик шәкил сәрҝиси 3 (Јанвар — апрел 2015)

Феврал ајында тикинтидә һәр һәфтә 500-ә јахын көнүллү ҝәлмәклә тәхминән 2500 ишчи ишләјирди. Бахын ҝөрүн иш просеси неҹә ҝедирди.

Ниҝеријада 3000 Падшаһлыг залынын тикинтиси тамамланды

Ниҝеријада Падшаһлыг залларынын тикинтиси илә бағлы әлдә олунан наилијјәтләри гејд етмәк үчүн хүсуси ҝөрүш кечирилиб. Ҝөрүшдә Јеһованын Шаһидләринин 1920-ҹи илдән бу јана ҝөрдүкләри ишләрин гыса тарихчәсиндән данышылыб.

Рүтубәтли Амазон мешәсиндә Конгрес залы

Бу залда кечирилән конгресдә иштирак етмәк үчүн бәзи Јеһованын Шаһидләри гајыгла үч ҝүн јол ҝәлирләр!

Уорвикдән хәбәрләр (2-ҹи һиссә)

Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән ҝәлән көнүллүләр Јеһованын Шаһидләринин јени баш идарәсинин тикинтисиндә чијин-чијинә чалышырлар.

Јеһованын Шаһидләринин сәрһәд танымајан тикинти иши

Јеһова Аллаһын бирлик ичиндә јашајан халгы Падшаһлыг заллары вә башга тикилиләри тикмәк үчүн дөвләт сәрһәдләрини, милли вә дил барјерини ашырлар. Бүтүн бунлар Јеһова Аллаһын адыны уҹалдыр.

Уорвикдә әтраф мүһити горумаг үчүн ҝөрүлән тәдбирләр

Јеһованын Шаһидләри Уорвикдә јени баш идарәләринин тикинтисинә башламышлар. Буранын һејванат вә битки аләмини горумаг үчүн онлар һансы тәдбирләр ҝөрүрләр?

Уҹгар јерләрдә Падшаһлыг залларынын тикинтиси

Көнүллүләрдән ибарәт беш бригаданын 28 ҝүнә Падшаһлыг залларыны неҹә инша етдикләринә бахын.

Мин Падшаһлыг залы — арды вар

Јеһованын Шаһидләри гејри-ади тикинти програмы сајәсиндә Филиппиндә тарихи һадисәјә имза атдылар.

Үмумдүнја баш идарә. Тарихи иншаат

Јеһованын Шаһидләри Уорвикдә (Нју-Јорк) јени үмумдүнја баш идарәләрини инша едирләр. Онлар әминдирләр ки, Аллаһ онлары бу гејри-ади тикинти ишиндә дәстәкләјир.

Тикинти мејданчасындан хәбәрләр (1)

Јеһованын Шаһидләринин Уорвикдә јени баш идарәсинин тикинтиси давам едир. Ҝөрүн көнүллүләр лајиһә һагда нә дејирләр.

Көнүллүләр Таксидода ишә башлајырлар

АБШ-ын мүхтәлиф јерләриндән вә хариҹдән ҝәлән Јеһованын Шаһидләри Таксидода тикинти ишләринә башлајыблар.

Онлар пулдан өтрү ишләмирләр

Сон 28 илдә Јеһованын Шаһидләри тәхминән 120 өлкә вә әразидә тикинти лајиһәләри һәјат кечириб. Бу һагда охујун.

Уолкиллдә ҝенишләндирилмә ишләри давам едир

Уолкиллдәки тикинти ишләриндән бәһс едән видеочарха бахын.

Уолкилл вә Уорвик лајиһәләри уғурла ирәлиләјир

Өлкәнин бир чох јерләриндән ҝәлән көнүллүләрин ағыр зәһмәти сајәсиндә Јеһованын Шаһидләринин АБШ-дакы ики мүһүм тикинти лајиһәси уғурла ирәлиләмәкдәдир.

Тәһлүкәсизлик мүфәттиши Шаһидләри тәрифләјир

Австралијада Јеһованын Шаһидләрини тикинти тәһлүкәсизлик гајдаларына риајәт етдикләринә ҝөрә тәрифләјибләр.

Видеоролик: Јеһованын Шаһидләри үмумдүнја баш идарәләринин мәнзилини көчүрмәји планлашдырырлар

Бахын ҝөрүн үмумдүнја баш идарәмиз Нју-Јорк штатында һара көчүрүләҹәк.

Јеһованын Шаһидләри үмумдүнја баш идарәләринин мәнзилини дәјиширләр

Нәјә ҝөрә Бруклиндә (Нју-Јорк) 1909-ҹу илдән јерләшән баш идарәмиз Нју-Јорк штатынын шималына көчүрүлүр?