Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јүз ил әрзиндә Аллаһа һәмд уҹалдан мусиги

Јүз ил әрзиндә Аллаһа һәмд уҹалдан мусиги

«Мән истәјирәм ки, сиз Нју-Јорк Ситидә јерләшән Колумбија студијасына ҝедиб һәмд нәғмәләримиздән бирини охујасыныз. Онлар буну пешәкарлыгла јазаҹаглар. Нә етдијинизи һеч кимә демәјин».

Уилјам Макриҹ

1913-ҹү илин сонларында Уилјам Макриҹ Чарлз Тејз Рассел гардашдан алдығы бу гејри-ади тәјинаты јеринә јетирди *. «Хошбәхт ҝәләҹәк» ады илә дә танынан бу нәғмә вал шәклиндә (дәгигәдә 78 дәфә дөвр едир) бурахылмышды. Сонра Уилјам өјрәнди ки, бу нәғмә Мүгәддәс Китаб нитгләринин вә сәссиз кино вә шүшә слајдлар үзәриндә чәкилмиш шәкилләрлә мүшајиәт олунан мусигили визуал тәгдиматы олан «Јарадылыш фотодрамы»нын әввәлиндә сәсләндирилиб. «Фотодрам»ын тәгдиматы 1914-ҹү илин јанвар ајында Нју-Јорк Ситидә олду.

Уилјамын лент јазысы «Фотодрам»ын нүмајиши заманы операторларын мүхтәлиф инҝилис дилләриндә сәсләндирдикләри 50-дән чох фонографдан бири иди. Мусигиләрин чоху башгалары тәрәфиндән јазылдығы үчүн Мүгәддәс Китаб тәдгигатчылары, Уилјамын лент јазысы да дахил олмагла, бир нечә лент јазысыны алыб «Миниллијин шәфәгинин мәдһијјәләри» китабындакы маһныларын сөзләриндән истифадә едәрәк охудулар.

Маһнынын сөзләри

Узун илләр әрзиндә Шаһидләр ибадәтләриндә башгалары тәрәфиндән јазылмыш маһнылары охујублар. Анҹаг лазым ҝәлдикдә онлар маһнынын сөзләрини Мүгәддәс Китаб анлајышларына ујғун дәјиширдиләр.

Мисал үчүн, «Фотодрам» заманы сәсләндирилән бир маһны «Падшаһымыз ирәлијә доғру аддымлајыр» адланырды. Бу маһны «Республиканын дөјүш һимни» адлы маһнынын дәјишдирилмиш версијасы иди. «Дөјүш һимни» маһнысынын биринҹи мисрасы белә иди: «Ҝөзләрим Ағанын ҝәлишини ҝөрүб». Анҹаг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары һәмин мисраны дәјишәрәк «Ҝөзләрим Ағанын иштиракыны ҝөрә биләр» етдиләр. Бу дәјишиклији етмәклә онлар ҝөстәрдиләр ки, Иса Мәсиһин рәһбәрлијинә јалныз онун ҝәлишинин дејил, һәмчинин хүсуси вахт кәсији олан иштиракынын да дахил олдуғуна инанырлар (Матта 24:3).

1966-ҹы илдә «Үрәјиниздә Јеһоваја мәдһ нәғмәләри охујун» адлы китабындан дүнјәви мүәллифләрин мусигиләри, о ҹүмләдән диҝәр динләрлә бағлы мусигиләр чыхарылды. Елә һәмин илдә Шаһидләр балаҹа бир оркестр тәшкил едиб китабдакы 119 нәғмәнин һәр бирини лентә алдылар. Јығынҹаг ҝөрүшләриндә һәмин мусигинин мүшајиәти алтында охунмаға башланды вә бәзи Шаһидләр онлары өз евләриндә белә динләјирдиләр.

2009-ҹу илдә Јеһованын Шаһидләри «Јеһованы нәғмәләрдә тәрәннүм един» адлы јени бир нәғмә китабы нәшр етдиләр. Бу маһныларын вокал ифасы чохлу сајда дилдә лентә алынды. 2013-ҹү илдә Шаһидләр илк дәфә ушаглар үчүн мусиги видеолары бурахмаға башладылар. Илк маһны «Һәр вахт дуа ет» адланыр. jw.org. сајтына дахил оланлар һәр ај бир нечә милјон дәфә маһны јүкләјирләр.

Бир чохлары бу маһнылара ҝөрә өз миннәтдарлыгларыны ифадә едирләр. «Јеһованы нәғмәләрдә тәрәннүм един» адлы нәғмә китабына ҝөрә Ҹули адлы гадын јазмышды: «Бу јени маһнылар олдугҹа ҝөзәлдир! Тәк оланда әһвал-руһијјәми әкс етдирән нәғмәләрдән бирини динләјирәм. Бунун сајәсиндә Јеһова илә мүнасибәтләримин мөһкәмләндијини һисс едирәм вә бүтүн варлығымла Она хидмәт етмәк әзмим даһа да артыр».

Һезер адлы ана «Һәр вахт дуа ет» адлы нәғмәнин једдијашлы оғлуна вә доггузјашлы гызына неҹә тәсир етдији барәдә јазыр: «Бу, онлара јалныз ҝүнә башлајанда вә ја бизимлә оланда јох, Јеһова илә сөһбәт етмәк истәдикләри истәнилән вахт дуа етмәјә көмәк едир».

^ абз. 3 Чарлз Тејз Рассел (1852—1916) Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары (инди Јеһованын Шаһидләри адланыр) арасында рәһбәрлик едиб.