«Ҝөзәтчи гүлләси» дүнјада ән чох сајда бурахылан журналдыр. Һәр бурахылышын тиражы 42 милјон нүсхә тәшкил едир. Икинҹи јердә «Ојанын!» журналы дурур; онун тиражы 41 милјондур. Бу журналларын һәр икиси Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән бурахылараг 236 өлкә вә әразидә јајылыр.

Бәс башга журналлар һаггында нә демәк олар? АБШ Журнал Наширләри Ассосиасијасынын мәлуматына ҝөрә, АБШ-да сатылан журналлар арасында биринҹи јери Америка Тәгаүдчүләр Ассосиасијасы (ААРП) тәшкилатынын журналыдыр. Журнал 50 јашдан јухары охуҹулара үнванланыб. Бу журналын тиражы 22,4 милјон нүсхәдир. «АДАС Моторвелт» адлы алман журналынын орта тиражы 14 милјона јахынлашыр, «Гуши һуеј» («Һекајәләр») адлы Чин журналынын тиражы исә 5,4 милјон нүсхәдир.

Гәзетләрә ҝәлдикдә исә, тиражына ҝөрә биринҹи јери Јапонијанын «Јомомури» гәзети тутур. Онун мүнтәзәм тиражы 10 милјондан чохдур.

Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри бурахылдығы дилләрин сајына ҝөрә диҝәрләрини үстәләјир. «Ҝөзәтчи гүлләси» 190-дан чох, «Ојанын!» исә 80-дән чох дилдә бурахылыр. Мүгајисә үчүн, «Ридерс дајҹест» журналы 21 дилдә чыхыр вә һәр өлкәдә онун мәзмуну фәргли олур.

Амма ады чәкилән журналлардан фәргли олараг, «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналлары көнүллү ианәләрин һесабына дәрҹ едилир, онларда һеч бир реклам јохдур вә онлар пулсуз јајылыр.

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин мәгсәди — Аллаһын Кәламындакы тәлимләри, әләлхүсус да Мүгәддәс Јазыларда Аллаһын Сәмави Падшаһлығы һаггында дејиләнләрлә инсанлары таныш етмәкдир. 1879-ҹу илдән фасиләсиз олараг бурахылыр. «Ојанын!» журналында исә даһа чох тәбиәт вә елм кими үмуми мөвзулар ишыгландырылыр. Мәгсәди — Јарадана иманы артырмагдыр. Журнал һәмчинин Аллаһын Кәламынын һәјатда бизә неҹә көмәк едә биләҹәјини ҝөстәрир.