2011-ҹи илин ијул ајындан башлајараг бир ил сынаг мүддәтинә инҝилис дилиндә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин садәләшдирилмиш нәшри бурахылмаға башлады. Артыг сынаг мүддәти битиб; инди гәрара алыныб ки, садәләшдирилмиш нәшр бурахылмаға давам едилсин.

2013-ҹү илин јанвар ајындан етибарән садәләшдирилмиш нәшр һәмчинин испан, португал вә франсыз дилләриндә чыхаҹаг.

Садәләшдирилмиш нәшр инҝилис дилиндә кечирилән јығынҹагларда иштирак едән, лакин ана дили инҝилис дили олмајан инсанлар үчүн нәзәрдә тутулуб.

Артыг илк бурахылышдан миннәтдарлыг мәктублары ҝәлмәјә башлајыб. Бу мәктублардан бирини Либеријада јашајан вә һеч вахт мәктәбдә охумајан 64 јашлы Ребекка адлы бир гадын ҝөндәриб. О јазыр: «Мән охумағы өјрәнирәм. Әввәлләр мән “Ҝөзәтчи гүлләси”ни охумағы чалышырдым, амма һеч нә баша дүшә билмирдим. Садәләшдирилмиш нәшр чох хошума ҝәлир. Мән ону баш дүшә билирәм».

Бир чох валидејнләр бу нәшрин көмәји илә ушагларына Јеһованын Шаһидләринин ҝөрүшләринин биринә — «Ҝөзәтчи гүлләси»нин мүзакирәсинә һазырлашмаға көмәк едирләр.

Үч нәвәсини тәрбијә едән Розмари адлы диҝәр гадын јазыр: «Мәнә гызларымла бирликдә “Ҝөзәтчи гүлләси”ндән мәгаләни арашдырмаг чох гәлиз иди. Сөзләрин чохуну баша дүшмәк үчүн һәр дәфә лүғәтә бахмалы олурдуг. Мәгаләләрдә һансыса ифадәләри садәҹә баша дүшмәк үчүн о гәдәр вахт ҝедирди ки, гызлар сөһбәтин нәдән ҝетдијини тез-тез унудурдулар. Инди исә биз вахты ајәләрин охунмасына вә онларын мөвзу илә неҹә бағлы олдуғуна сәрф едирик».