Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Африкада ҝөздән әлил инсанлара көмәк

Африкада ҝөздән әлил инсанлара көмәк

Бәзи инкишаф етмәкдә олан өлкәләрдә ҝөрмә габилијјәти олмајан инсанлар диҝәр өлкәләрдә олдуғу кими ејни имканлара саһиб дејилләр. Бәзән онлар ҹәмијјәтдән хариҹ олунур вә ҝөрмә габилијјәтиндә һеч бир проблеми олмајан инсанларын ади јанашдыглары чәтинликләрлә үзләшәркән лазыми көмәклији алмырлар. Мисал үчүн, онлара мағазадан әрзаг алмаг, автобуса миниб-дүшмәк вә пул өдәмәк хүсусилә чәтин ола биләр. Үстәлик, охумаг да проблем ола биләр, чүнки һамы Брајл әлифбасыны охуја билмир. Охуја биләнләр исә өз дилләриндә әдәбијјат тапмаға чәтинлик чәкирләр.

Јүз илдән чохдур ки, Јеһованын Шаһидләри корлар үчүн Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләр чап едирләр. Малавидә данышылан чичева дилиндә Брајл әлифбасы илә әдәбијјат нәшр етмәк үчүн бу јахынларда Јеһованын Шаһидләри Нидерланддан Малавијә ҝәми илә Брајл шрифти үчүн принтер вә ҹилдләмә үчүн аваданлыг ҝәтирибләр.

Брајл шрифтиндә әдәбијјатлары нәшр етмәк үзрә тәҹрүбәси олан Лео гардаш Јеһованын Шаһидләринин Бразилијадакы филиалындан Малавијә ҝәлмишди. О, беш нәфәрдән ибарәт група Шаһидләр тәрәфиндән һазырланмыш һәм аваданлыглары, һәм дә Брајл шрифти илә јазмаға имкан верән компүтер програмыны неҹә истифадә етмәји өјрәтди. Бу програм мәтни чичева Брајл шрифти илә көчүрүр. Програмын буну етмәси үчүн истифадәчиләр чичева дилиндә һәм ади мәтнин, һәм дә Брајл шрифтинин һәрфләриндән ибарәт ҹәдвәл тәртиб етмәлидирләр. Програм мәтни елә конвертасија едә биләр вә нәшри елә тәртиб едә биләр ки, кор инсанлар ону асанлыгла охуја билсинләр. Ҝәлин Малавидә јашајан бәзи инсанларын Брајл шрифтиндә әлдә етдикләри әдәбијјатларла бағлы нә дедикләринә бахаг.

Ҝөзләри ҝөрмәјән Мунјарадзи адлы ҝәнҹ гадын радиода јарым ҝүн өз верилишини апарыр. Үстәлик, о, һәр ај инсанлара Мүгәддәс Китабы өјрәтмәјә 70 саат вахт ајырыр. Баҹы дејир: «Әввәлләр мән нәшрләри инҝилис Брајл шрифти илә алырдым. Анҹаг онлары өз ана дилимдә аланда бу, мәнә чох ҝүҹлү тәсир еләди. Мән бизим доғма дилимиздә Брајл шрифти илә нәшрләрин чыхмасына сәдагәтлә јардым едән һәмиманлыларымын бүтүн ҹәһдләрини вә хәрҹләрини дәјәрләндирирәм. Бу, мәнә унудулмадығымызы вә дәјәрли олдуғумузу һисс етдирир».

Франсис адлы Шаһид Малавинин шималында јашајыр. Ҝөзләри ҝөрмәдијиндән башгалары онун үчүн охумалы олур. О, чичева дилиндә Брајл шрифти илә илк нәшри аланда севинҹдән ҹуша ҝәләрәк деди: «Мән јуху ҝөрүрәм? Бу әсил мөҹүзәдир!»

Лоисин дә ҝөзләринин ҝөрмәмәсинә бахмајараг, о, таммүддәтли хидмәтдә иштирак едир. О, дүз 52 нәфәрә һәјатыны дәјишмәјә көмәк едиб. О, инсанлара Брајл әлифбасы илә олан нәшрләрдән фајдаланмаға көмәк едир вә онун өјрәтдији инсанларын һамысы Јеһованын Шаһидләринин нәшрләриндән истифадә едирләр.

Лоис Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирир

Әввәлдә ады чәкилән бразилијалы мүәллим олан Лео дејир: «Инсанлара Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләри Брајл шрифти илә вермәк вә һәмин нәшри өз дилләриндә аланда һансы һиссләри кечирдикләрини ҝөрмәк мәнә бөјүк мәмнунлуг ҝәтирир. Онлардан чоху буна ҝөрә Јеһоваја неҹә миннәтдар олдугларыны вә јығынҹаг ҝөрүшләринә һазырлашмаг имканлары олдуғуна ҝөрә неҹә чох севиндикләрини дилә ҝәтирмишләр. Арыг онлар башгаларына мөһтаҹ дејилләр. Инди онларын шәхси өјрәнмәләри, һәгигәтән дә, шәхсидир. Онлар аиләләринә руһән бөјүмәјә даһа чох көмәк едә билирләр. Бу нәшрләр онлара Јеһоваја јахынлашмаға көмәк едир».