Ади бир маһныны бир дилдән диҝәринә чевирмәк мүрәккәб ишдир. 135 маһныдан ибарәт нәғмә китабынын тәрҹүмәси исә даһа мүрәккәб мәсәләдир.

Лакин бу ишә башламыш Јеһованын Шаһидләри уғурла онун өһдәсиндән ҝәлә билмишләр. Сон үч ил әрзиндә онлар ибадәтдә истифадә етдикләри јени маһны китабларыны 116 дилә тәрҹүмә етмишләр. Әлавә 55 дилә исә 55 нәғмәдән ибарәт версија тәрҹүмә едилмишдир. Бәзи дилләрдә исә тәрҹүмә иши һәлә ҝетмәкдәдир.

Тәрҹүмә просеси вә маһнынын сөзләринин јазылмасы

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Јазылара әсасланан әдәбијјаты тәхминән 600 дилә тәрҹүмә едир; 400 дилдә бу нәшрләри www.jw.org сајтындан јүкләмәк олар. Лакин нәғмә китабынын тәрҹүмәсинин өзүнәмәхсус чәтинликләри вар. Чүнки мүхтәлиф дилләрә тәрҹүмә едилән бүтүн маһныларын сөзләрини јени маһны китабындакы («Јеһованы нәғмәләрдә тәрәннүм един» адланыр) мусигијә ујғунлашдырмаг тәләб олунур.

Маһнынын сөзләринин тәрҹүмәси журнал мәтнинин тәрҹүмәси кими дејил. Мәсәлән, журналын мәгаләсини бир дилдән диҝәринә тәрҹүмә едәркән тәрҹүмәчиләр адәтән бир гајда олараг орижинал мәтнин там мәнасыны вермәклә кифајәтләнирләр. Маһныларын тәрҹүмәсиндә исә һәр шеј тамам башга ҹүрдүр.

Маһнылар неҹә тәрҹүмә едилир?

Сөзләринин мәналы, ҝөзәл вә јаддагалан олмасы үчүн тәрҹүмә заманы фәргли үсулдан истифадә едилиб.

Маһныларын сөзләри елә олмалы иди ки, ону ифа едән адам һәр ифадәнин мәнасыны тез тута вә дуја билсин. Маһнынын сөзләри вә мусигиси бир-бири илә аһәнҝдарлыг тәшкил етмәли, санки һәмин дилдә бәстәләнмиш кими олмалы иди.

Тәрҹүмәчиләр бу мәгсәдә неҹә наил ола билдиләр? Сөзләри инҝилис дилиндән олдуғу кими тәрҹүмә етмәк әвәзинә, тәрҹүмә груплары, мусигијә јени сөзләр гошараг орижиналын әсас фикирлHS.3әрини, мHS.3әғзини вермәјә чалышырдылар. Һәр маһны Мүгәддәс Јазылардан мүәјјән ајәләрдәки фикирләрә әсасландығы үчүн тәрҹүмәдә дә бу, өз әксини тапмалы иди. Тәрҹүмәчиләр ана дилләриндә үмуми ифадәләр ишләтмәклә маһныны башадүшүлән вә јаддагалан етмәјә чалышмышлар.

Илк мәрһәләдә сөзләр инҝилис дилиндән олдуғу кими тәрҹүмә едилир. Сонра исә мусиги саһәсиндә баҹарығы олан бир нәфәр маһнынын сөзләрини рәнҝарәнҝ вә мәналы етмәк үчүн онун үзәриндә иш апарыр. Сонда исә дәгиглијинә әмин олмаг үчүн тәрҹүмә групу вә корректорлар едилән дәјишикликләри бир даһа нәзәрдән кечирирләр.

Бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләри алдыглары јени маһны китабына ҝөрә чох севинирләр вә китабын диҝәр дилләрдә дә сәбирсизликлә чыхаҹағыны ҝөзләјирләр.