Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Узунөмүрлү Мүгәддәс Китаб

Узунөмүрлү Мүгәддәс Китаб

Мүгәддәс Китаб Јеһованын Шаһидләри үчүн дүнјада ән дәјәрли китабдыр. Онлар бу китабдан даим истифадә едирләр, ону мүталиә едир, онун васитәсилә инсанлара Аллаһын Падшаһлығы барәдә мүждәни чатдырырлар (Мәтта 24:14). Онлар Мүгәддәс Китабдан тез-тез истифадә етдикләри үчүн китаблары тез хараб олур. Буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләри әлләриндән ҝәләни етмишләр ки, «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин 2013-ҹү илдә јенидән ишләнмиш нүсхәси һәм ҝөзәл, һәм дә давамлы олсун.

Јеһованын Шаһидләри гаршыларына мәгсәд гојмушдулар ки, бу нүсхә узунөмүрлү олсун. Онларын Уолкиллдәки (Нју–Јорк, АБШ) мәтбәәсинин нүмајәндәләри өз планларыны бир ҹилдләмә ширкәтинин президенти илә мүзакирә едәндә о демишди: «Сизин истәдијиниз Мүгәддәс Китабы дәрҹ етмәк мүмкүн дејил. Тәәссүфләр олсун ки, инди бурахылан Мүгәддәс Китабларын әксәријјәти давамлы истифадә үчүн нәзәрдә тутулмајыб, онлар анҹаг јазы масасыны, ја да китаб рәфини бәзәмәк үчүндүр».

«Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин еркән нәшрләриндән бәзиләри давамлы дејилди, һәтта бәзән исти һава шәраити олан јерләрдә, демәк олар ки, парчаланырды. Јени нүсхәнин мүхтәлиф иглимләрдә давам ҝәтирмәси үчүн мәтбәә ишчиләри ҹилдлик материаллары, јапышганлары вә ҹилдләмә үсулларыны јахшы–јахшы јохламышдылар. Нәтиҹәдә, сынаг үчүн Мүгәддәс Китаблар дәрҹ олунду вә мүхтәлиф иглимли әразиләрдә (тропик өлкәләрдән тутмуш Алјаскаја гәдәр) јашајан Јеһованын Шаһидләринә ҝөндәрилди.

Алты ајдан сонра һәмин Мүгәддәс Китаблар јохланыш үчүн мәтбәәјә гајтарылды. Мәтбәә даһа кејфијјәтли нүсхәләр дәрҹ едиб јенидән сынаг үчүн ҝөндәрди. Үмумиликдә, 1697 Мүгәддәс Китаб сынагдан кечирилди. Онлардан бир нечәси тәсадүфән ағыр сынаға мәруз галмышды. Мәсәлән, китаблардан бири бүтүн ҝеҹәни јағышын алтында галмышды, бирини исә туфан вахты су апармышды. Бу сынаглар китабларын нә дәрәҹәдә давамлы олдуғуну баша дүшмәјә көмәк етди.

2011-ҹи илдә, китаблар һәлә сынагдан кечән вахт, Јеһованын Шаһидләри Уолкиллдә вә Ебинада (Јапонија) јерләшән мәтбәәләр үчүн јүксәксүрәтли аваданлыг алдылар. Бунлары алмагда мәгсәд јалныз тәјин олунан вахтда мүәјјән сајда Мүгәддәс Китаб чап етмәк дејилди, мәгсәд һәм дә ондан ибарәт иди ки, һәр ики мәтбәәдә чыхан китабларын ҝөрүнүшү ејни олсун.

Даһа бир әнҝәл — әјилән ҹилдләр

2012-ҹи илин әввәлиндә һәр ики мәтбәә һәмин вахт мөвҹуд олан «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин гара вә гәһвәји-гырмызы рәнҝли нәшрини полиуретан ҹилддә дәрҹ етмәјә башлады. Лакин јени машынларын истеһсал етдији ҹилдләрә вурулан јапышган вә астарлыг һәлә сынагдан кечмәмишди. Вә бу ҹилдләр китаба јапышдырыландан сонра мәлум олду ки, ҹилдләр әмәлли-башлы әјилир. Проблеми арадан галдырмаг үчүн ҝөстәрилән илкин ҹәһдләр уғурсуз олду, буна ҝөрә дә китабларын чапы дајандырылды.

Материаллардан бирини истеһсал едән ширкәт гејд етмишди ки, јумшаг ҹилдләрин әјилмәси ҝениш јајылмыш проблемдир вә бу проблеми арадан галдырмаг мүшкүл мәсәләдир. Буна бахмајараг, Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы мөһкәм ҹилддә бурахмаг фикриндә дејилдиләр. Онлар гәти гәрарлы идиләр ки, јумшагҹилдли вә узун мүддәт јахшы вәзијјәтдә галан китаб чыхарсынлар. Дөрд ај әрзиндә мүхтәлиф јапышганларла астарлыгларын бир-биринә ујғун ҝәлиб-ҝәлмәдијини јохладылар вә нәһајәтдә, јапышганла астарын бир-биринә ујғун ҝәлән ән мүнасиб вариантыны тапдылар вә чап ишинә јенидән башладылар. Бах бу Мүгәддәс Китабын ҹилди әјилмирди.

Чап иши јенидән дајандырылыр

2012-ҹи илин сентјабр ајында мәтбәәләрә ҝөстәриш верилир ки, Мүгәддәс Китабын ҹари нәшринин чапыны дајандырсынлар, анбарлары бошалтсынлар вә «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин јенидән ишләнмиш нүсхәсини чап етмәјә һазырлашсынлар. Китаблар 2013-ҹү илин октјабр ајынын 5-дә, Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәтинин (Пенсилванија) иллик ҝөрүшү ҝүнү һазыр олмалы иди.

Јени Мүгәддәс Китабын електрон мәтни мәтбәәләрә 2013-ҹү ил август ајынын 9-у, ҹүмә ҝүнү ҝөндәрилмишди. Нөвбәти ҝүн онун чапына башланылмышды. Мүгәддәс Китабын биринҹи партијасы августун 15-дә чапдан чыхды. Уолкилл вә Ебинадакы мәтбәәләр нөвбәти једди һәфтә әрзиндә ҝеҹә-ҝүндүз дајанмадан ишләмишди. Онлар 1 600 000 Мүгәддәс Китаб чап едиб тәһвил вермәли идиләр ки, иллик ҝөрүшдә иштирак едәнләрин һәр биринә китабын бир нүсхәси чатсын.

Мүгәддәс Китабын јени нәшри ҝөзәл вә узунөмүрлүдүр, анҹаг ән ваҹиби онун ичиндә јазылан хәбәрдир — бу хәбәрдән инсанларын һәјаты асылыдыр. Бирләшмиш Штатлардан олан бир гадын Мүгәддәс Китабын јени нәшрини аландан бир ҝүн сонра јазмышды: «Бу јени нәшрин сајәсиндә мән Мүгәддәс Китабы даһа јахшы баша дүшмәјә башладым».