Контентә кеч

Јапонијадан Мүгәддәс Китаблар

Јапонијадан Мүгәддәс Китаблар

Јеһованын Шаһидләри галын ҹилдли вә јүксәк кејфијјәтли Мүгәддәс Китаблара тәләбаты өдәмәк үчүн Јапонијанын Ебина шәһәриндәки чапханада јени ҹилдләмә аваданлығы гурашдырмышлар.

Јеһованын Шаһидләри бу лајиһәјә башламамышдан габаг бир аз нараһатчылыг кечирирдиләр, чүнки 2011-ҹи ил мартын 11-дә Јапонијада баш вермиш зәлзәлә вә тсунамидән сонра електрик вахташыры кәсилирди.

Буна бахмајараг, 2011-ҹи илин сентјабр ајында аваданлығын гурашдырылмасы ишинә башланылды. Бундан үч ај кечмәди ки, Чин дилиндә «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин илк нүсхәләри јени ҹилдләмә хәттиндән кечәрәк ишыг үзү ҝөрдү.

Тамамилә автоматлашдырылмыш бу ҹилдләмә хәттинин узунлуғу тәхминән 400 метрдир. Чап олунмуш вәрәгләр бу хәтт үзрә һәрәкәт етдикҹә бир-биринә тикилир, ҹилдләнир, прессләнир, үст-үстә јығылыр, картон гутуларда габлашдырылыр вә алтлыглара гојулур.

Әмәкдашлығын ҝөзәл бәһрәси

Лајиһәнин уғурла нәтиҹәләнмәсиндә дәгиг планлашдырылманын вә әмәкдашлығын бөјүк ролу олмушдур. Мәсәлән, ҹилдләмә аваданлығыны габлашдырмаг, гутулара јығмаг, 34 контејнерә јерләшдириб Авропадан Јапонијаја чатдырмаг лазым иди.

Јеһованын Шаһидләринин АБШ-дакы филиалынын он тәмсилчиси лајиһә илә әлагәдар Јапонијаја езам едилмишди. Бәзиләри орада һәтта алты ај галараг јерли ишчиләрә аваданлығын истифадә едилмәси вә гуллуғу илә бағлы тәлим кечмишдиләр.

Јени ҹилдләмә хәтти Јапонијанын чап сәнајесинин диггәтини ҹәлб етмишди. 2012-ҹи ил мартын 19-да бу сәнаједә чалышан јүздән чох инсан филиала екскурсијаја ҝәлмишди вә бурада ҝөрүлән ишә һејран галмышдылар.

Екскурсијанын сонунда гонагларын һәр биринә јени ҹилдләмә хәттиндә истеһсал олунан «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин бир нүсхәси һәдијјә едилди.

Галын ҹилдли Мүгәддәс Китаблары чап едән АБШ вә Бразилија филиалларымыза артыг Јапонија да гошулуб.

«Сонракы иш чәтин олаҹаг»

Шаһидләр бу лајиһәдә онлара көмәк едән башга ширкәтләрин ишчиләри илә чијин-чијинә чалышырдылар. Јеһованын Шаһиди олмајан бир киши демишди: «Сиз мәнә аиләм гәдәр доғма олдунуз».

Јеһованын Шаһиди олмајан башга бир ишчи исә бу лајиһәнин битдији ҝүн белә демишди: «Мәним үчүн сонракы иш чәтин олаҹаг, чүнки о, мәнә Ҝөзәтчи гүлләсиндәки кими хош олмајаҹаг!»