Јеһованын Шаһидләри Ирландија вә Британијанын * јерли дилләриндә данышан инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр. Буранын ҹамааты инҝилис дилиндән савајы ирланд, шотланд гаел вә валли дилләриндә данышырлар.

2012-ҹи илин сентјабр ајында jw.org сајты мүхтәлиф дилләрдә јени форматда чыхды. Бу дилләр арасында ирланд вә валли дилләри дә вар иди. Шотланд гаел дилиндә исә сајт 2014-ҹү илин август ајында чыхды. Јеһованын Шаһидләри бу дилләрдә һәмчинин Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјат да дәрҹ едирләр. Бәс ҝөрәсән, бунун сајәсиндә нәләр әлдә олунду?

Бир кешишә шотланд гаел дилиндә буклет вермишдиләр. О, буклети уҹадан охудугдан сонра һөнкүрүб ағлады. Онун ҝөз јашларына сәбәб нә иди? Сәбәб тәрҹүмәнин чох кејфијјәтли олмасы иди. О, өз һиссләрини белә ифадә етди: «Буну ким тәрҹүмә едиб? Лап һејран галдым!»

jw.org сајты шотланд гаел дилиндә чыханда бу дилдә сајта дахил оланларын сајы һәмин ај тәхминән 750 нәфәр олмушду.

Голуеј шәһәриндә јерләшән Ирландија Дөвләт Университетинин мүәллими Јеһованын Шаһидләри илә сөһбәт едәркән динлә марагланмадығыны деди. Анҹаг биләндә ки, «Мүгәддәс Китаб бизә һансы хәбәри чатдырыр?» брошүрүнү ирланд дилиндә әлдә едә биләр, онун бир нүсхәсини истәди. Онун фикринҹә бүтүн инсанлар Аллаһын Кәламына әсасланан әдәбијјаты өз ана дилиндә охумалыдыр. Мүәллим ирланд дилли инсанлар үчүн мәһз доғма дилиндә әдәбијјат тәрҹүмә етдикләринә ҝөрә Јеһованын Шаһидләрини тәрифләди.

Бир јашлы гадын валли дилиндә әдәбијјат аланда севинҹини белә ифадә етди: «Дүзүнү десәм, әҝәр мәнә инҝилис дилиндә әдәбијјат версәјдиниз, ҝөтүрмәздим. Анҹаг ана дили тамамилә башга шејдир».

2014-ҹү илин август ајында Јеһованын Шаһидләри jw.org сајтында валли дилиндә материалларын сајыны чохалтмышдылар. Мараглыдыр ки, елә һәмин ај әрзиндә сајта ҝирәнләрин сајы икигат артырмышды.

«Бизим дилимиз ејнидир»

Иса ики шаҝирдинә Аллаһын Кәламыны изаһ едәндән сонра онлар һәјәҹанла дедиләр: «Мәҝәр о, јолда бизимлә данышанда, Мүгәддәс Јазылары бизә изаһ едәндә үрәјимиз алышыб јанмырды?» (Лука 24:32). Адәтән, һәгигәти инсанлара доғма дилиндә изаһ едәндә бу, онлара чох тәсир едир.

Уелсдән олан Емир адлы киши Јеһованын Шаһиди илә евлидир. Анҹаг бунунла белә о, һәјат јолдашынын иманына шәрик дејилди. Бир мүддәт сонра о, Рассел адлы Јеһованын Шаһиди илә достлашды. О, фикринин нә үчүн дәјишдијини бөлүшдү: «Бир ҝүн Рассел бизә ҝәләндә “Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?” * китабыны ҝәтирмишди. Мәһз бундан сонра мән Мүгәддәс Китабы арашдырмаға башладым. Рассел һәмин китабын бир нүсхәсини мәнә вериб деди ки, о, валли дилиндәдир вә биз елә бу андан ону өјрәнмәјә башлајаҹағыг». Нәјә ҝөрә Емир өјрәнмәјә разылашды? О дејир: «Бизим дилимиз, мәдәнијјәтимиз ејнидир, бир-биримизи баша дүшүрүк». Мүгәддәс Китабы өз ана дилиндә өјрәнәндә Емирин үрәји алышыб-јанырды, чүнки охудугларыны ајдын баша дүшүрдү.

Јеһованын Шаһидләри инсанлара Аллаһ һаггында өз ана дилиндә, үрәкләринә тәсир едән дилдә өјрәнмәјә һәмишә көмәк едәҹәкләр.

^ абз. 2 Бурада Британија дејилдикдә Инҝилтәрә, Шотландија вә Уелс нәзәрдә тутулур.

^ абз. 11 Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан вәсаит.