Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Балаларымызын үрәјини севиндирән ҹизҝи филмләри

Балаларымызын үрәјини севиндирән ҹизҝи филмләри

«Јеһова биз валидејнләрин үрәјиндән кечәнләри ҝөрдү». Малајзијадан олан бир ата «Јеһованын досту ол» ады алтында чыхан ҹизҝи филмләри һагда өз тәәссүратларыны белә ифадә етди.

Бу ҹизҝи филмин илк серијасы ишыг үзү ҝөрән ҝүндән Јеһованын Шаһидләри Калеб (Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмәсиндә «Емин») вә онун аиләсиндән бәһс едән даһа бир нечә серија чәкибләр. jw.org сајтында чыхан бу ҹизҝи филмләри ушаглара нәјә ҝөрә оғурлуг етмәк олмаз, Аллаһа неҹә дуа етмәк лазымдыр кими ваҹиб әхлаги вә руһани ибрәт дәрсләри ашылајыр.

Бу ҹизҝи филмин илк серијасы 131-дән чох дилә тәрҹүмә едилиб. Бүтүн дүнјада ушаглар ону бөјүк һәвәслә изләјирләр.

Севинҹ долу үрәк сөзләри

Беш ушаг анасы олан бир гадын јазыб: «Бир һәфтә бундан әввәл DVD-дә “Итаәткарлыг хејир-дуа ҝәтирир” нәғмәсини аландан сонра она дүз 50 дәфә гулаг асмышыг».

Инҝилтәрәдә јашајан 12 јашлы Миллинин Даун синдрому олан Томас адында 15 јашлы гардашы вар. Милли јазыр: «Томасын планшетиндә Калеб һагда ҹизҝи филмләри вар вә о, онлары мәктәб јолдашларына ҝөстәрир. Томас филмдәки маһнылары чох севир вә онлары елә охујур ки, һәтта баҹысы ағлајыр. Буну ҝөрмәк һејрәтамиздир».

Јашыны 8 ил, 9 ај вә 25 ҝүн кими верән Ава адлы бир гызҹығаз јазыр: «Калеблә баҹысы ушаглары өјрәтмәк үчүн ән јахшы васитәдир».

Микаела јазыр: «Мәним алты јашым вар. “Итаәткарлыг хејир-дуа ҝәтирир” нәғмәсинә ҝөрә чох сағ олун. Мән баша дүшдүм ки, валидејнләримин сөзүнә бахмалыјам, чүнки онда Јеһованын үрәји севинир».

Мәзмунҹа зәнҝин ҹизҝи филмләри

Јеһованын Шаһиди олмајан бир ҝәнҹ аниматор «Оғурлуг пис ишдир» ҹизҝи филминә бахыб. Филм она бөјүк тәәссүрат бағышламышды. Лакин биләндә ки, филмин үзәриндә аз сајда аниматор ишләјиб, о, чох тәәҹҹүбләнмишди. О деди: «Мән һәм бөјүк, һәм дә кичик анимасија студијаларында ишләјән адамлары таныјырам. Бәзән фикирләширәм, ҝөрәсән, бу кими јерләрдә ишләмәк неҹә шејдир. Онларын бүтүн ҝүнү әлләшиб әрсәјә ҝәтирдикләри иш ҹамааты бир нечә саат ҝүлдүрүр, вәссалам. Лакин сизин ҹизҝи филмләриниз ушагларын һәјатыны дәјишир, онлара јахшы илә писи ајырд етмәји вә дүзҝүн гәрарлар вермәји өјрәдир. Сизин әмәјиниз инсанлара хејир ҝәтирир».

Бүтүн дүнјадакы валидејнләр онун фикринә шәрикдирләр. Бир ана јазыр: «Үчјашлы оғлум Куин “Јеһованын досту ол” нәғмәсинин видеосуну изләјәндә бирдән нәғмәнин ортасында балаҹа әлини синәсинә гојуб мәнә бахараг деди: “Ана, бу нәғмәјә баханда үрәјим севинир”».