Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мексикада вә Мәркәзи Америкада тәрҹүмә иши

Мексикада вә Мәркәзи Америкада тәрҹүмә иши

Мексикада вә Мәркәзи Американын алты өлкәсиндә јашајан тәхминән 290 тәрҹүмәчи Мүгәддәс Китаб нәшрләрини 60-дан чох дилә тәрҹүмә едир. Мәгсәд нәдир? Инсанлар Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләри баша дүшдүкләри дилдә охујанда бу, онларын үрәјинә тәсир едир (1 Коринфлиләрә 14:9).

Тәрҹүмәнин кејфијјәтини артырмаг мәгсәдилә Јеһованын Шаһидләринин Мехико филиалы бәзи тәрҹүмәчиләри тәрҹүмә етдикләри дилдә данышылан әразидәки офисләрә көчүрмүшләр. Бунун тәрҹүмәчиләрә һансы хејри олуб? Онларын јерли инсанларла тәмасда олмасы материалы баша дүшүлән дилдә тәрҹүмә етмәләринә көмәк едир.

Тәрҹүмәчиләр бу дәјишиклик барәдә нә дүшүнүрләр? Ҝерреро науатл дилинә тәрҹүмә едән Федерико дејир: «Он илә јахын Мехикода јашамышам вә орада јалныз бир аилә мәним дилимдә данышырды. Инди исә тәрҹүмә офисинә јахын шәһәрләрдә демәк олар ки, һамы бу дилдә данышыр!»

Чиуауа штатындакы (Мексика) офисдә ашағы алман дилинә тәрҹүмә едән Карин бөлүшүр: «Меннонитләрин арасында јашамаг мәнә онларын дилинин инкишафындан һали олмаға көмәк едир. Биз балаҹа шәһәрдә јашајыр вә ишләјирик. Һәр дәфә пәнҹәрәдән баханда тәрҹүмә ишимиздән бәһрәләнән инсанлары ҝөрүрәм».

Һал-һазырда Меридада (Мексика) тәрҹүмә офисиндә јашајан Неифи дејир: «Мајја дилиндә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирәндә Мајја халгынын баша дүшмәдији сөзләрлә растлашырыг. Буна ҝөрә дә тәрҹүмә заманы бу ифадәләри даһа тәбии дилдә вермәјә чалышырыг».

Бу нәшрләри охујанлар һансы фајданы әлдә едир? Ҝәлин бир нүмунәјә бахаг: тлапанек дилиндә данышан тәхминән 40 јашлы Елена мүнтәзәм олараг Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләринә ҝәлирди. Лакин ҝөрүшләр испан дилиндә кечирилдији үчүн һеч нә баша дүшмүрдү. О дејир: «Бирҹә истәјим бу ҝөрүшләрдә олмаг иди». Амма Мүгәддәс Китабы тлапанек дилиндәки брошүра васитәсилә арашдырдыгдан сонра онун Аллаһа мәһәббәти артды вә 2013-ҹү илдә вәфтиз олунду. Елена бөлүшүр: «Јеһоваја шүкүр олсун ки, Мүгәддәс Китабы баша дүшмәјимә көмәк етди».