Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Портатив китабхана

Портатив китабхана

Јеһованын Шаһидләри 2013-ҹү ил 7 октјабр тарихиндә Мүгәддәс Китабы охумағы вә арашдырмағы асанлашдыран мобил ҹиһазлар үчүн «JW Library» адлы програм чыхарыблар. Програм пулсуздур. «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы» вә «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин * 2013-ҹү илдә јенидән бахылмыш нәшри дә ичиндә олмагла, ораја инҝилис дилиндә алты Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәси дахилдир.

Програмын мәгсәди

Милјонларла инсанлар иш вә үнсијјәт үчүн смартфонлар, планшетләр вә бу кими диҝәр ҹиһазлардан истифадә едирләр. Әҝәр мобил ҹиһазлардан истифадә едәнләр Мүгәддәс Китабы охумаг вә арашдырмаг үчүн jw.org сајтындан фајдалана билирләрсә, «JW Library» програмы нәјә лазымдыр?

Биринҹиси, «JW Library» програмы бир дәфә јүкләндикдән сонра Интернет әлагәси олмадан истифадә едилә биләр. Икинҹиси, бу програм ајәләри даһа асан тапмаға вә Мүгәддәс Китабы даһа дәриндән арашдырмаға көмәк едир. Ҝәлин ҝөрәк неҹә.

«JW Library» Мүгәддәс Китабы арашдырмаға көмәк едир

«JW Library» програмыны ачанда екранда Мүгәддәс Китабдакы китабларын адлары чыхыр. Һәр һансыса бир китабы сечәндә екрана һәмин китабын фәсилләри чыхыр. Бунун сајәсиндә истәдијиниз ајәни вә ја ајәләри бир нечә санијәјә тапа биләрсиниз. Мүгәддәс Китабы арашдырмаға көмәк едән бу програмын диҝәр өзәлликләри дә вар:

  • алтернатив тәрҹүмәләри вә әлавә мәлуматлары ҝөстәрән һашијәләр;

  • чарпаз истинадлар;

  • һәр һансыса сөзүн вә ја ифадәнин истифадә олундуғу бүтүн ајәләри тапмағыныза көмәк едән ахтарыш системи;

  • һәр китабын әввәлиндә гыса иҹмал;

  • һәр китабын јазычысыны, јазылдығы јери вә вахты, о ҹүмләдән әһатә етдији дөврү ҝөстәрән ҹәдвәл;

  • рәнҝли хәритәләр, схемләр, заман хәтләри вә диаграмлар.

Јеһованын Шаһидләринин бүтүн нәшрләри кими, ««JW Library» програмы да пулсуздур. Тамамилә көнүллү ианәләр һесабына јарадылан бу Мүгәддәс Китаб програмы артыг бир милјондан чох јүкләнилиб (2 Коринфлиләрә 9:7). Бәлкә, сиз дә бу бәнзәрсиз портатив китабханадан истифадә едәсиниз?

^ абз. 2 2014-ҹү илин јанвар ајында програм јениләниб. Инди ораја ҝүндәлик ајә, еләҹә дә Јеһованын Шаһидләринин истифадә етдији нәғмә китабы да салыныб.