Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китабын пулсуз аудиојазысы — јүзләрлә инсанын әмәји

Мүгәддәс Китабын пулсуз аудиојазысы — јүзләрлә инсанын әмәји

«Мараглы, дүшүндүрүҹү, ҹанлы».

«Мүгәддәс Китабын гираәти даһа мараглы олуб».

«Чох ҝөзәлдир! Бу, мәним индијәдәк ешитдијим гираәтләрин ән јахшысыдыр».

jw.org сајтында Мүгәддәс Китабын «Мәтта» бөлмәсинин инҝилис дилиндә аудиојазысыны динләјән инсанлар һиссләрини бу ҹүр сөзләрлә ифадә едирләр.

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабын илк аудио форматыны 1978-ҹи илдә һазырлајыблар. Вахт кечдикҹә Мүгәддәс Китабын там вә ја гисмән 20 дилдә аудиојазысы ишыг үзү ҝөрдү.

2013-ҹү илдә «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин јенидән бахылмыш нәшри чыхдығы үчүн аудиојазыны јениләмәк еһтијаҹы јаранды. Әввәлки аудиојазыны ҹәми үч нәфәр сәсләндирирди, јени јазыда исә 1000-дән артыг персонажын һәр бирини ајры-ајры адамлар сәсләндирәҹәк.

Аудиојазыда чохлу сәсләрин олмасы Мүгәддәс Китабдакы һадисәләри даһа ҹанлы тәсәввүр етмәјә көмәк едир. Бу јазыда Мүгәддәс Китабын бәдии гираәтиндәки кими мусиги вә сәс еффектләри олмаса да, чох тәбии алыныб.

Чохлу инсанын ҹәлб олундуғу бу лајиһә јахшы тәшкилатчылыг тәләб едир. Илк өнҹә бир груп инсан арашдырма апарыб һәр парчада данышанларын кимлијини, парчанын мәғзини вә орада әкс олунан һиссләри мүәјјән етмәлидир. Мәсәлән, һансыса парчада һәвариләрдән биринин сөзләри јазылыб, амма мәһз кимин данышдығы гејд олунмајыб. Белә оланда неҹә мүәјјән етмәк олар, бу һиссәни ким сәсләндирсин? Шүбһә әкс етдирән сөзләри Томаса, чылғынлыгла дејилән сөзләри Бутруса аид етмәк олар.

Персонажын јашы да нәзәрә алынмалы иди. Мисал үчүн һәвари Јәһјанын ҹаванлығыны ҹаван адам сәсләндирмәли иди, јашлы вахтыны исә јашлы адам.

Һәмчинин јахшы гираәтчиләр тапмаг лазым иди. Сечиләнләрин әксәријјәти Јеһованын Шаһидләринин Бирләшмиш Штатлардакы филиалында хидмәт едир. Сечим мәрһәләси потенсиал гираәтчиләрә һазырлашмағы вә «Ојанын!» журналындан бир абзасы охумағы тапшырмагла кечирилир. Онлар һәмчинин Мүгәддәс Китабдан гәзәб, кәдәр, севинҹ вә мәјуслуг кими һиссәләрин әкс олундуғу диалоглар охујурлар. Сечим мәрһәләсиндә гираәтчиләрин габилијјәтләри мүәјјән олунур вә онлардан кимин һансы персонажы даһа јахшы сәсләндирәҹәјинә гәрар верилир.

Тәјин олунмуш гираәтчиләр Бруклин, Патерсон вә ја Уолкиллдәки сәсјазма студијаларындан биринә ҝедиб онлара верилән репликалары сәсләндирирләр. Режиссор гираәтчинин мәтни дүзҝүн тонда вә сәлис шәкилдә охумасына диггәт јетирир. Һәм режиссор, һәм дә гираәтчи һәр репликада фасилә вә вурғулара даир јазылы ҝөстәришләрә риајәт едирләр. Бундан әлавә режиссор «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин әввәлки сәсләндирмәсини әлиндә рәһбәр тутур.

Монтаж ишинин бәзи һиссәси елә сәсјазма заманы ҝөрүлүр. Даһа јахшы нәтиҹә әлдә етмәк үчүн монтажчы һәрдән бәзи сөзләри вә ја ҹүмләләри монтаж етмәли олур.

«Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин 2013-ҹү илдә чыхан јенидән бахылмыш нәшринин аудиојазысынын нечә илә баша чатаҹағы дәгиг билинмир. Амма һәр бөлмә тамамландыгҹа онун аудиојазысы jw.org сајтына јүкләнәҹәк вә «Мүндәриҹат» башлығы алтындакы Мүгәддәс Китаб бөлмәләринин адларынын јанында гулагҹыг ишарәси гојулаҹаг.