Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Икиметрлик Мүгәддәс Китаб

Икиметрлик Мүгәддәс Китаб

Јеһованын Шаһидләриндән Брајл әлифбасы илә олан Мүгәддәс Китаб сифариш етмәздән өнҹә, ону һара гојаҹағынызы фикирләшин. Инҝилис, испан вә италјан дилләринин Брајл әлифбасы илә чыхан там Мүгәддәс Јазыларын (Төврат, Зәбур, Пејғәмбәрләрин китабы вә Инҹил) «Јени дүнја тәрҹүмәси»нин ҹилдләринин сајы дилдән асылы олараг 18—28 арасында дәјишир вә онун үчүн узунлуғу ән азы ики метр олан рәф лазымдыр!

Галын кағызда Брајл әлифбасы илә чап олунан Мүгәддәс Китабдан фәргли олараг, диҝәр форматлар аз јер тутур. Ҝөрмә габилијјәти олмајанлар Брајл әлифбасы олан електрон гејд китабчасынын сајәсиндә гејдләр апара, еләҹә дә Брајл әлифбасынын ишарәләрини әмәлә ҝәтирән габаран вә чәкилән нөгтәли портатив ҹиһазларын васитәсилә електрон шәкилдә олан мәлуматлары әлдә едә биләрләр. Һәмчинин онлар чап олунмуш мәтни сәсләндирән екрандан охума програмларынын көмәјилә нәшрләр тапа вә гулаг аса биләрләр.

Үстәлик, Јеһованын Шаһидләри мәтни бир чох дилләрин Брајл әлифбасы илә јазмаға имкан верән компүтер програмыны ишләјиб һазырламышлар. Мүәјјән бир дилдә чап һәрфләрин ҹәдвәли һазыр олдугдан сонра бу програм мәтни Брајл әлифбасы илә јазыр. Бундан әлавә, програм нәшри елә тәртиб едир ки, ҝөрмәјән инсанлар ону асанлыгла охуја билсинләр. Бу автоматлашдырылмыш системин сајәсиндә Брајл әлифбасы олан истәнилән дилдә, һәтта гејри-латын әсаслы шрифтин истифадә олундуғу дилләрдә белә, Мүгәддәс Китаб да дахил олмагла, мүхтәлиф нәшрләр бурахмаг мүмкүн олаҹаг.

Јүз илдән чохдур ки, Јеһованын Шаһидләри корлар үчүн Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләр чап едирләр. Һал-һазырда белә нәшрләр 19 дилдә әлчатандыр. Ҝөрмә габилијјәтиндән мәһрум олан инсанлар бу нәшрләри пулсуз әлдә етсәләр дә, онларын чоху көнүллү ианәләр едирләр.

Әввәлләр Јеһованын Шаһидләринин конгресләриндә јени нәшр һагда елан сәсләнәндә иштиракчылара билдирилирди ки, Брајл әлифбасы илә олан јени әдәбијјатлары бир мүддәтдән сонра сифариш етмәк олар. Кечән ил Бирләшмиш Штатлардакы филиал јығынҹагларла әлагә јарадыб корларын һансы вилајәт конгресинә ҝедәҹәјини вә нәшрләримизи һансы шәкилдә (кағыз шәклиндә, електрон гејд китабчасы вә ја екрандан охума програмы үчүн фајл шәклиндә) әлдә етмәк истәдикләрини габагҹадан өјрәнди.

Галын кағыз үзәриндә чап олунан нәшрләр кор адамларын иштирак етдији конгресләрә ҝөндәрилмишди вә бунун сајәсиндә онлар да һамы илә ејни вахтда јени нәшрләр ала билдиләр. Сифариш верән һәр кәсә иштирак етдији конгресдән бир һәфтә сонра һәмин нәшрләр електрон шәкилдә ҝөндәрилмишди.

Ҝөзләри ҝөрмәјән бир Јеһованын Шаһиди демишди: «Һамы илә ејни вахтда јени нәшрләри алмаг неҹә дә севиндириҹидир. Мәзмур 37:4 ајәсиндә дејилир ки, Јеһова бизи үрәјимизин истәкләринә чатдыраҹаг. Вә бу һәфтәсону Аллаһ мәни арзума чатдырды». Башга гардаш исә ағлајараг өз һиссләрини белә ифадә етмишди: «Онлар мәни дә дүшүнүбләр. Бизә белә гајғы ҝөстәрдијинә ҝөрә Јеһоваја о гәдәр миннәтдарам ки!»