Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Америка жест дилиндә «Јарадылыш» китабы ишыг үзү ҝөрдү

Америка жест дилиндә «Јарадылыш» китабы ишыг үзү ҝөрдү

«Сизә хәбәр вермәјә шадыг ки, Ибраниҹә Мүгәддәс Јазыларын диҝәр китаблары үзәриндә гызғын иш ҝедир вә “Јарадылыш” китабынын видеојазысы артыг һазырдыр». Бу һәјәҹанландырыҹы елан едиләндә ешитмә габилијјәти олмајанлар әлләрини јухары галдырыб јелләјәрәк алгышлар јағдырдылар.

Сөзүҝедән елан Јеһованын Шаһидләринин бу јахынларда Америка жест дилиндә тәшкил етдикләри вилајәт конгресләринин јекун чыхышы заманы едилмишди.

Јеһованын Шаһидләри «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин Америка жест дилиндә тәрҹүмәсинә 2005-ҹи илдә, «Маттанын Мүждәси»ндән башламышлар. 2010-ҹу илдә Америка жест дилиндә Јунанҹа Мүгәддәс Јазыларын («Инҹил») 27 китабынын һамысы ишыг үзү ҝөрдү.

Үстәлик, Јеһованын Шаһидләри, рус дили дә дахил олмагла, Мүгәддәс Јазыларын ајры-ајры китабларыны диҝәр беш дилә дә тәрҹүмә едибләр.

Бу гәдәр иши ҝөрмәјә онлары нә тәшвиг едир? Јеһованын Шаһидләри дәрк едирләр ки, чап олунмуш мәтн сәсли дилин әксидир вә кар инсанларын әксәријјәти ону һеч вахт ешитмәјиб. Мүгәддәс Китабын жест дилиндә дәгиг, ајдын вә тәбии тәрҹүмәси сајәсиндә даһа чох кар инсан онун мәзмунуну баша дүшә вә Аллаһла шәхси мүнасибәт гура биләр. Мүгәддәс Китабын бу тәрҹүмәси неҹә гаршыланды?

Бир ҝәнҹ кар оғлан белә дејир: «Бир нечә ил бундан әввәл “Матта” китабы чыханда һисс етдим ки, Јеһова Аллаһ мәни Өз севҝисинә әмин едир. “Јарадылыш” китабы чыханда исә буна даһа чох әмин олдум. Аллаһ мәни әмин едир ки, мән ону таныја биләрәм».

Бир кар гадын өз һиссләрини белә бөлүшүр: «Бу тәрҹүмәдә жестләр елә ајдын вә ифадәлидир ки! Мән Мүгәддәс Китаба вурулдум. Инди анладым ки, Јеһова Аллаһ мәним Мүгәддәс Китабы ајәбәајә бүтөв шәкилдә охумағымы истәјир ки, Ону даһа јахшы таныјым. Бу ајдын тәрҹүмә лап үрәјимҹә олду! Онун сајәсиндә ән дәрин һиссләрими Јеһоваја дуаларымда даһа сәрбәст сөјләјә билирәм».