Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри бүтүн дүнјада охунур. Сизин кими, милјонларла инсанлар бизим нәшрләримизи електрон форматда охујур. Бунунла белә, бизим чап ишимизин нә дәрәҹәдә бөјүк олдуғуну билмәјиниз сизи тәәҹҹүбләндирә биләр. 2013-ҹү илдә Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләримиз тәхминән 700 дилдә чыхырды, 239 өлкә вә әразидә пајланырды.

1920-ҹи иләдәк бүтүн әдәбијјатларымыз өзәл мәтбәәләрдә чап едилирди. Һәмин ил бәзи журнал вә брошүраларымызы Бруклиндә (Нју-Јорк) иҹарәјә ҝөтүрдүјүмүз балаҹа бир јердә чап етмәјә башладыг. Лакин инди бизим Авропа, Асија, Африка, Австралија, Шимали вә Ҹәнуби Америкада фәалијјәт ҝөстәрән мәтбәәләримиз вар.

Чап етдијимиз ән ваҹиб китаб

Әлбәттә ки, бизим чап етдијимиз ән ваҹиб китаб Мүгәддәс Китабдыр. 1942-ҹи илдә чап дәзҝаһымыздан чыхан илк там Мүгәддәс Китаб инҝилис дилиндә «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы» олмушду. 1961-ҹи илдән етибарән биз бирҹилдли «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ни чап едир вә тәрҹүмә едирик. 2013-ҹү иләдәк бу китабын 121 дилдә 184 милјондан чох нүсхәси чап едилиб.

Вурғуланасы мәгам тәкҹә рәгәмләр дејил. Чап етдијимиз Мүгәддәс Китаб олдугҹа мөһкәм китабдыр. Онун истеһсалында истифадә олунан кағыз саралмыр, чүнки тәркибиндә туршу јохдур вә китаб бәрк ҹилдләниб. Она ҝөрә дә Мүгәддәс Китаб ҝүндәлик истифадәдә дөзүмлүдүр.

Диҝәр нәшрләр

Биз һәмчинин Мүгәддәс Китабы ачыглајан әдәбијјатлар да чап едирик. 2013-ҹү илә аид олан бәзи рәгәмләрә диггәт јетирәк:

  • Әсас журналымыз олан «Ҝөзәтчи гүлләси» 210-дан чох дилдә нәшр едилир вә дүнјада ән ҝениш јајылмыш журналдыр. 16 сәһифәлик бу журналын һәр сајы тәхминән 45 000 000 тиражла чыхыр.

  • Тиражына ҝөрә јалныз «Ҝөзәтчи гүлләси»ндән ҝери галан вә 99 дилдә чыхан «Ојанын!» журналынын һәр сајы тәгрибән 44 000 000 тиражла чап едилир.

  • 224 сәһифәлик јумшаг ҹилдли «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабы охуҹулара Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини баша дүшмәјә көмәк етмәк үчүндүр. 2005-ҹи илдән бу јана бу китабын 240-дан чох дилдә 214 милјондан чох нүсхәси чап едилиб.

  • 32 сәһифәлик «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрасы үзүндән јахшы охуја билмәјәнләр үчүндүр. Бу брошүрада садә Мүгәддәс Китаб һәгигәтләри ҝөзәл шәкилләр вә гыса шәкилалты јазылар васитәсилә изаһ едилир. Бу брошүранын 400-дән чох дилдә 42 милјондан чох нүсхәси чап едилиб.

Бу нәшрләрдән савајы, Јеһованын Шаһидләри ҹүрбәҹүр китаб, брошүра вә трактатлар нәшр едирләр. Бунлар Мүгәддәс Китабы арашдыран инсанлара өз суалларына ҹаваб тапмаға, проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә вә аиләдә хошбәхтлијә наил олмаға көмәк едир. 2012-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләринин мәтбәәләриндә 1,3 милјарддан чох журнал, еләҹә дә 80 милјондан чох китаб вә Мүгәддәс Китаб чап едилиб.

2012-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләринин мәтбәәләриндә 1,3 милјарддан чох журнал, еләҹә дә 80 милјондан чох китаб вә Мүгәддәс Китаб чап едилиб

Мәтбәәләримизә екскурсија едәнләр бу нәшрләри чап едән ишчиләрин неҹә зәһмәткеш олдуғуну ҝөрәндә һејран галырлар. Бурада чалышан киши вә гадынлар бу иш үчүн вахтларыны вә ҝүҹләрини әсирҝәмирләр. Онларын әксәријјәтинин Бет-Елә (мәнасы «Аллаһын еви») ҝәлмәздән өнҹә, чап ишиндә һеч бир тәҹрүбәси јох иди. Лакин бурада кечдикләри тәлим вә практика јахшы нәтиҹәләр вериб. Мәсәлән, 20 јашларында ҝәнҹ оғланын саатда 200 000 әдәд 16 сәһифәлик журналларын чап едилдији јүксәксүрәтли чап машыныны идарә етдијини ҝөрмәк ади һалдыр.

Бу иш неҹә малијјәләшдирилир?

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти бүтүн дүнјада көнүллү ианәләр һесабына һәјата кечирилир. Һал-һазырда «Ҝөзәтчи гүлләси» кими танынан «Сион Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1879-ҹу ил август сајында дејилирди: «Биз әминик ки, “Сион Ҝөзәтчи гүлләси” ЈЕҺОВАНЫН көмәјилә нәшр едилир. Нә гәдәр ки бу беләдир, биз көмәк үчүн һеч кимә һеч вахт нә ағыз ачаҹаг, нә дә јалвараҹағыг». Биз бу ҝүн дә һәмин фикирдәјик.

Нәјә ҝөрә бу ишә бу гәдәр пул, вахт вә ҝүҹ сәрф едирик? Чүнки биз үмид едирик ки, милјонларла нүсхә илә чап етдијимиз Мүгәддәс Китабы вә диҝәр нәшрләри, еләҹә дә әдәбијјатларымызын електрон версијаларыны охумаг сизә Аллаһа јахынлашмаға көмәк едәҹәк.