Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Шәкилләрлә өјрәдән бејнәлмиләл брошүра

Шәкилләрлә өјрәдән бејнәлмиләл брошүра

Монголустанда Одвал адында бир гадын јашајыр. Дәгиг јашыны билмәјән бу ағбирчәк 1921-ҹи илдә доғулдуғуну еһтимал едир. Ушаг јашларында о, валидејнләринин сүрүсүнү отарырды. Одвал ҹәми-ҹүмләтаны бир ил мәктәб охујуб. О, јазыб-охумағы билмир. Буна бахмајараг, бу јахынларда рәнҝли бир брошүра она Аллаһ һагда, еләҹә дә Она гулаг асанлары ҝөзләјән ҝөзәл ҝәләҹәк һагда өјрәнмәјә көмәк етди. Бу биликләр онун үрәјини риггәтә ҝәтирди.

2011-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләринин дәрҹ етдикләри бу брошүра ики вариантда чыхыб. Онларын һәр икиси дә ҝөзәл, рәнҝли шәкилләрлә зәнҝиндир, лакин фәргләри ондадыр ки, биринә нисбәтән о бирисиндә мәтн даһа аздыр.

Даһа чох мәтни олан «Аллаһын сөзүнә гулаг ас вә әбәдијјән јаша» брошүрасы тезликлә 583 дилдә, «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрасы исә 483 дилдә әлчатан олаҹаг. Мүгајисә үчүн: БМТ-нин «Инсан Һүгуглары һаггында Үмуми Бәјаннамә» 2013-ҹү илин октјабр ајынадәк 413 дилә тәрҹүмә едилиб. Үстәлик, бу ики брошүранын үмуми тиражы 80 милјона чатыб.

Бразилијада бир јашлы гадын «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрасыны мәмнунијјәтлә ҝөтүрүб белә деди: «Бу дүнјада мәним кимиләринин гејдинә галан инсанларын олдуғуну билмәк чох севиндириҹидир. Сизинкиләр мәнә журнал верәндә һеч вахт ҝөтүрмүрдүм, чүнки охуја билмирәм. Амма бу брошүраны истәјирәм».

Франсада јашајан Бриҹитт адлы бир гадын да јазыб-охумағы баҹармыр. О дејиб: «Һәр ҝүн бу брошүрадакы шәкилләрә бахырам».

Ҹәнуби Африкада јашајан бир Шаһид јазыб: «Чинлиләрә һәгигәти данышмаг үчүн индијәдәк бундан јахшы брошүра һәлә олмајыб. Мән һәм али тәһсилли, чох ағыллы инсанларла, һәм дә ҝүҹ-бәла илә охујан, јәни билик сәвијјәләри тамамилә фәргли олан инсанларла сөһбәт еләмишәм. “Аллаһын сөзүнә гулаг ас вә әбәдијјән јаша” брошүрасы әсас Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини гыса бир мүддәтә инсанлара баша салмаға көмәк едир. Демәк олар ки, бир саат јарыма һәгигәтин тәмәлини гојмаг олар».

Алманијада јашајан ики Шаһид савады олан бир әр-арвада Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә көмәк едир. Бу брошүра кишијә чох дәрин тәсир бағышламышды. О деди: «Нијә бу брошүраны мәнә чохдан вермирсиниз? О, мәнә Мүгәддәс Китабдакы һадисәләри вә дејиләнләри асанлыгла баша дүшмәјә көмәк едир».

Жест дилиндә данышан бир австралијалы гадын демишди: «Узун илләр әрзиндә мән раһибәләрлә монастырда јашамышам. Мәним кими килсәјә бағлы олан адам, бәлкә дә, тапылмаз. Лакин раһибәләрдән һеч ким мәнә Аллаһын Падшаһлығынын нә олдуғуну өјрәтмәјиб. Бу брошүрадакы шәкилләр мәнә Матта 6:10 ајәсинин мәғзини баша дүшмәјә көмәк етди».

Канададакы филиалымыздан белә бир мәктуб ҝәлиб: «Крио дилиндә данышан бир чох сјерра–леонелиләр “Аллаһын сөзүнә гулаг ас” брошүрасыны ҝөрәндә о дәгигә дејирләр ки, Јеһованын Шаһидләри инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн, һәгигәтән дә, әлләриндән ҝәләни әсирҝәмирләр. Бәзиләри һәтта дејибләр: “Сиз бир чохлары кими етинасыз дејилсиниз”».