Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Watchtower» јазысы — Бруклинин мәшһур нишанәси

«Watchtower» јазысы — Бруклинин мәшһур нишанәси

40 илдән чохдур ки, Нју–Јорк шәһәринин сакинләри Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја баш идарәсинин бинасы үзәриндә јерләшдирилмиш 4,6 метрлик гырмызы нәһәнҝ «Wатҹһтоwер» (Ҝөзәтчи гүлләси) јазысыны ҝеҹә-ҝүндүз ҝөрмәјә өјрәшибләр. Лөвһәдә һаванын температурунун вә саатын ҝөстәрилмәси чохларынын ишинә јарајыр.

Евинин ејваны бу бинаја бахан Ебони дејир: «Ишә ҝетмәмишдән габаг пәнҹәрәдән бахыб саатын нечә олдуғуну вә һаванын неҹә олаҹағыны билмәк чох јахшыдыр. Бунун сајәсиндә ҝеҹикмирәм вә һаваја ујғун ҝејинирәм».

Бу лөвһә бундан сонра да даһа 40 ил орада галаҹагмы? Јәгин ки, јох. Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја баш идарәсинин Нју-Јорк шәһәриндән башга әразијә көчүрүлмәси планлашдырылдығындан бу гәрар бинанын ҝәләҹәк саһибинә галыр.

Илк лөвһә бинанын кечмиш саһиби тәрәфиндән 70 илдән бир гәдәр әввәл гурашдырылмышды. Јеһованын Шаһидләри 1969-ҹу илдә бу бинаны алдыгдан сонра һәмин лөвһәни һазыркы формасына салмышлар.

Лөвһә мүтәмади олараг техники хидмәт тәләб едир. Узун илләр нечә-нечә ҹаван јери ҝәлдикдә ҝеҹә-ҝүндүз демәдән тәмир ишләрини һәјата кечирмишләр.

Ҝеҹә нөвбәсиндә ишләјән бир ишчи хатырлајыр: «Бир ҝүн ахшамчағы телевизијадан хәбәрләр програмынын апарыҹысы бизә зәнҝ едиб хәбәр верди ки, саатымыз 15 санијә ҝери галыр. О истәјирди ки, биз сааты дүзәлдәк, чүнки һәмин ҝеҹә тәгдим едәҹәји програмда бу лөвһәјә дә јер вермәк истәјирди. Чох кечмәмиш јухулу електрик иш башына кечәрәк насазлығы арадан галдырды».

Саатын вә температур өлчән ҹиһазын дәгиг ишләмәси вә әлверишли олмасы үчүн лөвһә дәфәләрлә јениләнмишдир. 1980-ҹи илләрин орталарындан етибарән лөвһәдә нөвбә илә јалныз саат вә Фаренһејт шкаласына ҝөрә температур јох, Селсијә ҝөрә дә температур ҝөстәрилмәјә башланды.

2009-ҹу илдә јазыны ишыгландыран вә сәрфәли олмајан неон лампалары даһа етибарлы вә илдә 4000 АБШ долларындан чох гәнаәт етмәјә имкан верән гырмызы ишыглы диод (LED) лампалары илә әвәз едилди. Буна ҝөрә дә лөвһә електрик сәрфијјаты бахымындан даһа әлверишлидир.

«Watchtower» јазысы — Бруклинин мәшһур нишанәси«Watchtower» јазысы — Бруклинин мәшһур нишанәси