Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һәјатынын ән унудулмаз сәјаһәти

Һәјатынын ән унудулмаз сәјаһәти

Һәр ил он минләрлә инсанлар Јеһованын Шаһидләринин Нју-Јорк штатында јерләшән АБШ филиалына, еләҹә дә үмумдүнја баш идарәләринә екскурсијаја ҝәлирләр. Бет-Ел кими танынан бу комплексләр ибрани дилиндән тәрҹүмәдә «Аллаһын еви» демәкдир. Дүнјанын дөрд бир јанындан ҝәлән гонаглар нәшрләримизин неҹә чап едилмәси, фәалијјәтимизин неҹә тәшкил олунмасы илә таныш олурлар, еләҹә дә бурада хидмәт едән достларына баш чәкирләр. Бу јахынларда бура ҝәлән гонаглардан бири бунун үчүн чохлу сәј ҝөстәрмишди.

Сөһбәт Анкориҹдә (АБШ, Алјаска штаты) јашајан Марселос * адында бир Јеһованын Шаһидиндән ҝедир. Бир нечә ил бундан әввәл инсулт кечирдијиндән дили бир-ики сөз тутур. Марселос әлил арабасындан асылыдыр вә ҝүндәлик гајғыја еһтијаҹы вар. Буна бахмајараг, Бет-Елә баш чәкмәк онун бөјүк арзусу иди. Бу јахынларда о, өз арзусуна чатды.

Марселоса сәјаһәтә һазырлашмагда көмәк едән досту Кори дејир: «О чох әзмли инсандыр. О, мәнә мүнтәзәм шәкилдә зәнҝ едиб һазырлыг ишинин ҝедишаты илә марагланырды. Марселос чох вахт јалныз “һә” вә “јох” дејә билдији үчүн о, һәр дәфә зәнҝ едәндә она бир нечә суал вермәли олурдум. Сөһбәтимиз тәхминән белә олурду:

— Јанына ҝәлмәјими истәјирсән?

— Јох.

— Һәкимә зәнҝ етмәјими истәјирсән?

— Јох.

— Бет-Елә сәјаһәтинлә бағлыдыр?

— Һә.

Сонра һазырлыг ишләринин ҝедишатындан данышмалы идим. Чох шадам ки, о, мәгсәдинә чатды».

Бет-Елә сәјаһәтинин баш тутмасы үчүн Марселос бир нечә чәтинлији ашасы олду. Ҝәлири аз олдуғундан о дүз ики ил пул јығды ки, Нју-Јоркадәк 5400 километрлик јол хәрҹини өдәјә билсин. Физики мәһдудијјәтләри олдуғу үчүн Марселос она баха биләҹәк јол јолдашы тапмалы иди. Үстәлик, она һәкимдән иҹазә алмаг лазым иди. Вә учуша ҹәми бир нечә ҝүн галмыш о, бу иҹазәни алды.

Марселос Нју-Јорка ҝәлиб чатанда Бруклин, Патерсон вә Уолкиллдәки комплексләрә екскурсија етди. О, Мүгәддәс Китаб вә она әсасланан әдәбијјатларын чап едилдији нәһәнҝ чап машынларыны ҝөрдү вә фәалијјәтимизин неҹә тәшкил олундуғу илә јахындан таныш олду. О һәм дә «Мүгәддәс Китаб вә Аллаһын ады», еләҹә дә «Јеһованын ады наминә тәшкил олунмуш халг» адлы сәрҝиләри дә ҝәзди. Сәјаһәти заманы Марселос өзүнә чохлу дост газанды. Һәгигәтән дә, бу, онун һәјатынын ән унудулмаз сәјаһәти иди!

Бет-Елә баш чәкәнләрин чоху өз тәәссүратларыны ифадә етмәјә сөз тапмадыгларыны дејир. Марселосдан сорушанда ки, Бет-Елә ҝәлмәк үчүн бу гәдәр сәј ҝөстәрмәјә дәјәрдими, о баҹардығы тәрздә ҹаваб верди: «Һә, һә, һә!»

Бет-Елә сәјаһәт аиләниз вә сизин үчүн дә унудулмаз ола биләр. Бүтүн дүнјадакы филиалларымызын гапылары екскурсијаја ҝәлән һәр бир инсанын үзүнә ачыгдыр. Бујурун, сиз дә ҝәлин!

^ абз. 3 Марселос 2014–ҹү ил мајын 19–да, бу мәгалә һазырланан заман вәфат етди.