Контентә кеч

Милјонларла инсанлары гида илә тәмин едән ферма

Милјонларла инсанлары гида илә тәмин едән ферма

Гырх ил әввәл, 1973-ҹү илин феврал ајынын 2-дә Уолкиллдә (Нју–Јорк штаты, АБШ) јени чап дәзҝаһы гурашдырылды. Бу дәзҝаһларда «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналлары чап едилирди.

Бундан он ил әввәл Јеһованын Шаһидләри баш идарәдә (Бруклин, Нју–Јорк штаты) чалышан ишчиләри әрзагла тәмин етмәк үчүн бурада ферма алмышдылар. Лакин инди бурада һәм дә башга гида — руһани гида истеһсал олунаҹагды (Матта 24:45—47).

Ҝөзәтчи Гүлләси фермалары, Уолкилл, Нју-Јорк штаты, 1970-ҹи илләрин әввәлләри

О заман чап сехинин нәзарәтчиси олан Филип Уилкокс чап машынларынын ишә салындығы илк ҝүнү белә хатырлајыр: «Јүксәксүрәтли рулонлу ротасија чап машынларыны јығыб гурашдырмаг үчүн бизә дүз бир ај вахт лазым олду. Ишин бу мәрһәләсини битирдикдән сонра ону сынамаг үчүн бир нечә мин журнал чап етдик. Журналлары Бруклиндәки мәтбәәмизә ҝөндәрдик ки, онлары сифариш едән јығынҹаглара ҝөндәрсинләр. Биз исрафчылыға јол вермәмәјә гәти гәрарлы идик».

Јеһованын Шаһидләри бу јени мәтбәәни о вахтлар Бруклиндә јерләшән бөјүк мәтбәәјә әлавә гисминдә тикмишдиләр. 1970-ҹи илләрин әввәлләриндә Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлара даима тәләбат артығындан мәтбәәдә чап олунан әдәбијјат артыг ҝүндәлик тәләбаты өдәмирди. Бу сәбәбдән Бруклин мәтбәәси икинҹи нөвбә иш режиминә кечмишди.

Јухарыда: илк M.A.N. чап машынынын Уолкиллдә гурашдырылмасы, 1973-ҹү илин јанвар ајы. Ашағыда: M.A.N. чап машынына кағыз гојулур

Уолкиллдә тикилән илк мәтбәәдә чап машынлары, ҝөндәрилмә сехи вә Падшаһлыг залы вар иди. Лакин мәтбәә там шәкилдә ишә дүшмәмиш артыг икинҹисинин — ондан да бөјүк олан мәтбәәнин тикинтисинә башланмышды. Мүгәддәс Китаб әдәбијјатына тәләбат о гәдәр бөјүк иди ки, икинҹи мәтбәәнин тикинтиси баша чатмамыш орада алты чап машыны гурашдырылмышды.

Илләр өтдү, чап технолоҝијасы инкишаф етди, Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлара тәләбат да арды. Бу дәјишикликләрлә ајаглашмаг үчүн Уолкиллдәки чапхананы дәфәләрлә мүасирләшдирмәк вә ҝенишләндирмәк лазым ҝәлди. 1980-ҹи илләрдә артыг көһнәлмиш јүксәк чап дәзҝаһлары јүксәксүрәтли офсет чап дәзҝаһлары илә әвәз олунду.

2004-ҹү илдә Бруклин мәтбәәси бағланды вә китаблар илк дәфә Уолкиллдә чап едилмәјә башланды. 2010-ҹу илдән етибарән исә журналлар Канададакы филиалымызда чап едилир. Орада гурашдырылан јени чап машыны саатда 200 000 журнал чап етмәк ҝүҹүнә маликдир.

Јухарыда: Уолкилл ҹилдләмә ленти үчүн дәфтәрләрин һазырланмасы, 2005-ҹи ил. Ашағыда: Ҝөзәтчи Гүлләси фермалары, Уолкилл, Нју-Јорк, 2013-ҹү ил

Һал-һазырда Уолкиллдәки мәтбәәмиз мүасир, автоматлашдырылмыш бир мүәссисәдир. Орада 281 ишчи чалышыр. Кечән ил бурада 17 милјондан чох китаб вә Мүгәддәс Китаб чап едилиб. Уолкилл вә Канададан башга, бизим Африка, Асија, Австралија, Авропа вә Ҹәнуби Америкада да мәтбәәләримиз вар. Бу мәтбәәләр милјонларла инсанларын руһани гидаја олан тәләбатынын өдәнилмәсинә хидмәт едир (Матта 5:3).