Нју-Јорк шәһәриндән 145 километр шималда јерләшән Уолкилл кәндинә јахын бир әразидә Јеһованын Шаһидләринин Мүгәддәс Китаб үзрә үмумдүнја маарифләндирмә ишинин ирәлиләмәсиндә ваҹиб рол ојнајан фермалар јерләшир. Ҝөзәтчи Гүлләси фермалары кими танынан бу фермалардан биринҹиси 50 ил әввәл, 1963-ҹү ил јанварын 2-дә алынмышды.

Уолкиллдәки бу ферма фәалијјәтә башладығы илк ҝүндән бурада чалышан Девид Уолкер адлы Јеһованын Шаһиди онун һансы мәгсәдлә алындығы һагда дејир: «Јеһованын Шаһидләринин Бруклиндәки үмумдүнја баш идарәсинин һејәти артырды. Буна ҝөрә дә онлары даһа сәрфәли шәкилдә әрзагла тәмин етмәјә еһтијаҹ јаранды. Јеһованын Шаһидләринин о вахтадәк истифадә етдикләри диҝәр ферма Бруклиндән 6—8 саат узаглыгда јерләширди. Уолкилл илә Бруклин арасында исә ҹәми 2 саатлыг јол вар иди. Мәһз бу сәбәбә ҝөрә Уолкиллдәки ферма бизим үчүн даһа әлверишли иди». Јеһованын Шаһидләри бу фермада мејвә-тәрәвәз беҹәрир, гушчулуг, донузчулуг, малдарлыг вә сүдчүлүклә мәшғул олурдулар. Вахт кечдикҹә јени фермалар алынды.

Сонракы онилликләр әрзиндә Јеһованын Шаһидләринин артмасы Уолкиллдә гејри-ади фәалијјәтин башланмасына тәкан верди. Онлар әрзаг истеһсал етмәклә јанашы, һәм дә Исанын һаггында данышдығы бичин ишинә көмәк едәҹәк әдәбијјатлары чап етмәјә башладылар (Матта 9:37; Лука 10:2; Јәһја 4:35, 36). Ҝәлин Уолкиллдә ҝөрүлән бәзи ишләрә нәзәр салаг.

Чап иши. 20-ҹи әсрин орталарында Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатларын бөјүк гисми Бруклиндәки мәтбәәдә чап олунурду. Амма бу мәтбәә артан тәләбаты өдәјә билмирди. Бу сәбәбдән Јеһованын Шаһидләри 1973-ҹү илдә Уолкиллдә әлавә мәтбәә тикдиләр. Бундан сонра чапханалар бир нечә дәфә ҝенишләндирилиб. Сон ҝенишләндирилмә 2004-ҹү илдә баш вериб.

Компүтер технолоҝијалары. 1979-ҹу илдә Јеһованын Шаһидләриндән ибарәт бир груп Уолкиллдә Чохдилли електрон нәшријјат системи (MEPS) адланан компүтер програмынын үзәриндә ишләмәјә башлады. Бу програмын сајәсиндә 600-дән чох дилдә Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјат чап етмәк мүмкүндүр.

Тәлим. 1988-ҹи илдә Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилеад Бруклиндән Уолкиллә көчүрүлдү. Октјабрын 17-си дәрсләр башланды. Бу мәктәб 1995-ҹи илин апрел ајына гәдәр, јәни Ҝөзәтчи Гүлләсинин Тәлим Мәркәзинин јерләшдији Патерсона (Нју-Јорк штаты) көчүрүләнә гәдәр орада фәалијјәт ҝөстәрирди.

Диҝәр фермаларда олдуғу кими, сон әлли ил әрзиндә Ҝөзәтчи Гүлләсинин фермаларында да иш гајдалары хејли дәјишиб. Бунунла белә, Јеһованын Шаһидләринин Нју-Јорк штатындакы Бет-Ел комплексләриндә чалышан ишчиләри кејфијјәтли әрзаг мәһсуллары илә тәмин етмәк үчүн хејли сәј ҝөстәрилир.

Һал-һазырда Јеһованын Шаһидләри Уолкиллдә јени јашајыш биналары, офисләр вә диҝәр тикилиләр инша едирләр. Үстәлик, онлар көһнә биналары да тәмир едирләр. Бүтүн бу ишләр Ҝөзәтчи Гүлләси фермаларынын дүнјанын бу һиссәсиндә сајы артмагда олан Јеһованын Шаһидләринин руһани тәләбатларыны өдәмәјә давам едә билмәси үчүн ҝөрүлүр.

Јухарыда ады чәкилән Девид Уолкер дејир: «Сон 50 ил әрзиндә кичик бир ферманын бөјүјүб, үмумдүнја тәблиғ ишимизә төһфә верән бир мүәссисәјә чеврилмәсини өз ҝөзләримлә ҝөрмәк мәним үчүн чох севиндириҹи иди!»