Контентә кеч

Тәләбәләр Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы филиалына екскурсија едибләр

Тәләбәләр Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы филиалына екскурсија едибләр

Мехико шәһәринин Китабхана Ишләри вә Архившүнаслыг Елмләри үзрә Милли Университетинин тәләбәләри Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы филиалына вә чапханасына екскурсија етмишләр. Университетин «Ҝаҹета» гәзетиндә гејд олунур ки, бундан сонра тәләбәләрин Шаһидләр һагда «гәрәзли фикирләри» дәјишмишдир.

Тәләбәләрин тәәссүратлары:

  • «Орада ҝөрдүјүмүз... һөрмәт, нәзакәт, бирлик вә тәмизлик бизи чох тәәҹҹүбләндирди».

  • «Инсанларын бир-бирләри илә үрәкдән әмәкдашлыг етмәләри тәглидолунасы нүмунәдир».

  • «Һәр кәс үзәринә дүшән мәсулијјәти ҹанла-башла јеринә јетирирди, һамынын үзүндә тәбәссүм вар иди».

  • «Чапхананын белә ҝөзәл тәшкил олунмасы бизи валеһ етди».

Јеһованын Шаһидләринин 100-ә јахын өлкәдәки филиал вә чапханаларында пулсуз екскурсијалар кечирилир. Групла бирҝә филиалларымыза ҝәлмәк истәјән һәр кәс сајтымызда ҺАГГЫМЫЗДА > ФИЛИАЛЛАР ВӘ ЕКСКУРСИЈА бөлмәсинә дахил олуб екскурсијанын вахтыны вә јерини өјрәнә биләр. Филиалларымыза тәк вә ја аиләликҹә дә бујура биләрсиниз.