Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Замана сәјаһәт

Замана сәјаһәт

2012-ҹи илин октјабр ајындан етибарән Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсиндә (Бруклин, Нју-Јорк) онларын тарихини нүмајиш етдирән бәләдчисиз екскурсија кечирилир *. Сәрҝиләнән експанатлар мәсиһчиләрин апардыглары мүбаризәни, үзләшдикләри тәһлүкәләри вә әлдә етдикләри наилијјәтләри әкс етдирир.

Тарихә ачылан бу пәнҹәрә гонаглары ерамызын 33-ҹү илиндән башлајараг бу ҝүнә гәдәр мәсиһчи тарихиндә баш верән һадисәләрлә таныш едир. Сәрҝи дөрд һиссәдән вә онлары бирләшдирән заман хәттиндән ибарәтдир. Һәр һиссәнин әввәлиндә гыса видеочарх ҝөстәрилир вә мөвзуја ујғун Мүгәддәс Китабдан ајә сечилиб. Инҝилис дилиндә олан бу видеочархлара алты дилдә — франсыз, испан, италјан, Кореја, португал вә јапон дилиндә субтитрлар да дахилдир.

Екскурсијанын әсас һиссәләри

Илк һиссәнин ады Исанын Јәһја 3:19 ајәсиндәки сөзләриндән ҝөтүрүлүб вә «Инсанлар... гаранлығы севдиләр» адланыр. Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик едилмишди ки, «һәгигәти тәһриф [едән]» пис инсанлар пејда олаҹаг (Һәвариләрин ишләри 20:30). Бу һиссәдә белә инсанларын әмәлләриндән чәкиндирән хәбәрдарлыглар јер алыб.

Икинҹи һиссәнин мөвзусу 2 Коринфлиләрә 4:6 ајәсиндәки «Гој зүлмәтдә ишыг парласын» сөзләринә әсасланыр. Бу һиссә 1800-ҹү илләрин сону 1900-ҹү илләрин әввәлини еһтива едир. Бу һиссәнин әввәли Мүгәддәс Китабы јени бахышла арашдыран сәмими инсанларын тарихчәсиндән вә Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндән габаг онларын билик вә сајларынын неҹә артдығындан бәһс едир.

Сөзүҝедән һиссәсинин нөвбәти јарысы исә «Јарадылыш фотодрамы» кими танынан мултимедиалы филмә һәср олунуб. 1914-ҹү илдә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары (Јеһованын Шаһидләринин әввәлки ады) бу гејри-ади филмин нүмајишинә башламышдылар. Бу филмин гејри-адилији онда иди ки, һәрәкәт едән шәкилләр сәслә синхронизә едилмишди. Вахт вар иди, бу филмә бахмаг үчүн милјонларла инсан нүмајиш залларына ахышырды. Експанатлар арасында бу филмин ҝиришинин гыса видеофрагменти вә 500-дән чох рәнҝли слајд вар.

Үчүнҹү һиссәнин мөвзусу Вәһј 12:17 ајәсиндән ҝөтүрүлүб вә «Әждаһа... бәрк гәзәбләнди» адланыр. Бу һиссәдә XX әсрин әввәлиндә тәгибләрә мәруз галан Мәсиһин давамчыларындан, еләҹә дә мүһарибә заманы битәрәфликләрини горујан мәсиһчиләрин тәсирли нүмунәләриндән данышылыр. Видеочархларын бириндә Италијанын һәрби униформасыны ҝејинмәкдән вә Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндә иштирак етмәкдән имтина едән Ремиҹио Куминетти адлы бир Јеһованын Шаһидиндән бәһс едилир. Диҝәр видеочарх исә Австријадан олан Алоис Мозерә һәср олунуб. О, «Һајл Һитлер!» демәдији үчүн ишини итирмиш, сонда исә Дахау һәбс дүшәрҝәсинә ҝөндәрилмишди.

Гаранлыг һәбсхана камерасынын өзү бојда дүзәлдилмиш макетин ичиндә Полша, Сербија, Јапонија вә Јунаныстан кими өлкәләрдә иманларына ҝөрә һәбсханаларда јатан Јеһованын Шаһидләринин шәкилләри сәрҝиләнир.

Сонунҹу һиссә исә «Бүтүн милләтләр үчүн хош хәбәр» адланыр вә Матта 24:14 ајәсинә әсасланыр. Бурада Јеһованын Шаһидләринин 1950-ҹи илләрдән тутмуш бизим ҝүнләрәдәк давам едән фәалијјәтиндән бәһс едилир. Шәкилләр композисијасы гыса мүддәтдә баш вермиш инкишафы, тәблиғ ишинин дајанмадан јеринә јетирилмәсини вә Јеһованын Шаһидләринин сәҹијјәви ҹәһәти олан гардашлыг мәһәббәтини әкс етдирир.

Екскурсијаны битирмәздән өнҹә, гонаглар интерактив көшкләрин көмәјилә Јеһованын Шаһидләринин тәхминән 100 ил бундан әввәл истифадә етдикләри Мүгәддәс Китаб евинә вә Бруклин чадырына сәјаһәт едә биләрләр.

Сәрҝинин мәгсәди

Бу сәрҝинин әрсәјә ҝәлмәси үчүн бир ил план һазырланмыш, бир нечә ај исә гурашдырылма ишинә сәрф едилмишди. Дүнјанын дөрд тәрәфиндән Шаһидләр мирасымызын дәјәрли инҹиләри һесаб етдикләри әшјалары ианә етмишләр.

Бу гәдәр иш нәјә лазым иди? Бу екскурсијанын Јеһованын Шаһидләринә фајдасы һагда суал вериләндә Рәһбәрлик Шурасынын бир үзвү белә ҹаваб вериб: «Һара ҝетдијимизи билмәк үчүн һарадан ҝәлдијимизи билмәлијик».

^ абз. 2 Екскурсија базар ертәсиндән башлајараг ҹүмә ҝүнүнә гәдәр һәр ҝүн саат 08:00-дан 17:00-дәк Колумбија Һајтс 25, Бруклин, Нју-Јорк үнванында кечирилир. Ҝириш пулсуздур.