Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бруклиндәки Боссерт отели илә видалашмаг вахтыдыр

Бруклиндәки Боссерт отели илә видалашмаг вахтыдыр

2012-ҹи илин нојабр ајында Јеһованын Шаһидләри Боссерт отелини сатдылар. Ачарлар отелин јени саһибинә верилди вә бу ҝүнә гәдәр минләрлә гонагларын етдији кими Јеһованын Шаһидләри дә чамаданларыны јығыб отели тәрк етдиләр. Сатышдан әлдә едилән пул Јеһованын Шаһидләринин Мүгәддәс Китаба әсасланан үмумдүнја маарифләндирмә ишинә сәрф олунаҹаг.

Италијанын Интибаһ дөвр стандартларына ујғун тикилән 14 мәртәбәли бу бинанын сатылмасынын сәбәби Јеһованын Шаһидләринин мәркәзи идарәсинин Бруклиндән көчмәсидир. Шаһидләрин Уорикдәки (Нју-Јорк) јени тикилиләрә көчүрүлмәси бир нечә ил чәкәҹәк.

Јүзиллик тарих

Нју-Јоркдан олан тахта-шалбан таҹири Луиз Боссерт бу отели 1909-ҹу илдә инша етмишдир. Бу тикили һәм даими, һәм дә мүвәггәти сакинләри олан апартамент отел иди. Мүштәриләр чох олдуғу үчүн 1914-ҹү илдә әлавә мәртәбәләр тикилди вә отел демәк олар ки, ики гат бөјүдү. Даһа сонра 1916-ҹы илдә бу отелин чардағында «Марина Руф» адлы ресторан инша едилди.

1980-ҹи илләрдә Јеһованын Шаһидләри бу бинаны алдылар вә мәркәзи идарәдә ишләјән Шаһидләрин орада јашамалары үчүн һәмин бинаја әл ҝәздирдиләр. Рәгс залы јемәкхана илә әвәзләнди, чардагдакы ресторан исә бинада јашајан вә орада галан гонагларын хош вахт кечирмәләри үчүн шәраит гурулду.

2010-ҹу илдән бәри дүнјанын мүхтәлиф јерләриндән мәркәзи идарәјә екскурсијаја ҝәлән гонаглар Боссерт отелиндә галырдылар.

Отелин јени саһиби бинаја јенидән әл ҝәздириб отел кими истифадә етмәк истәјир. Бүтүн бу илләр әрзиндә бинаја јахшы гуллуг олундуғу үчүн Боссерт отелинин бирнәфәрлик студијаларыны дәбдәбәли отелә чевирмәк елә дә чәтин олмајаҹаг.

Бинанын әввәлки ҝөркәми бәрпа олунур

Јеһованын Шаһидләри Боссерт отелини аланда орада илләрдир һеч бир абадлыг ишләри ҝөрүлмәдији үчүн бәрбад вәзијјәтдә иди. Бинанын чөл тәрәфи чиркли иди вә ҝил пәрвазлары (диварын јухары тәрәфиндә гапы, пәнҹәрә үстүндәки чыхынты) бәзи јерләрдә пис вәзијјәтдә иди вә һәр ан уча биләрди. Пәнҹәрәләри исә көһнә олдуғу үчүн сојуғу ичәри бурахырды. «Марина Руф» ресторанынын јеҝанә мүштәриси ҝөјәрчинләр иди. Мәһз буна ҝөрә бинаны јениләмәк үчүн әсаслы тәмир ишләринә башланылды. АБШ-ын һәр јериндән ҝәлән көнүллү Шаһидләр вахтларыны вә баҹарыгларыны бу ишә һәср етдиләр вә бу, тәмир ишләри 1991-ҹи илдә баша чатды.

Тәмир ишләри әрзиндә Шаһидләр бинанын әһәнҝдашы вә гранитдән олан чөл һиссәсини тәмизләдиләр вә бәрпа етдиләр. Ҝил пәрвазларын формасыны олдуғу кими горумаг шәрти илә јүнҝүл пластик шүшәләрлә бәрпа етдиләр. Көһнә пәнҹәрәләрин јеринә гырмызы ағаҹдан һазырланмыш пәнҹәрәләр гурашдырдылар.

Бинанын интерјерини тәзәләдиләр. Вахтилә ҝөзәллији илә ҝөз охшајан бинанын дәһлизинә хүсусилә өнәм верилирди. Корланмыш мәрмәр диварлары бәрпа етмәк үчүн Италијанын даш карханаларындан јенидән мәрмәр ҝәтиздирилди. Шаһидләр судан зәрәр ҝөрмүш тавандакы дивар нахышыны јенидән бәрпа етдиләр.

Дәһлиздәки һүндүр дәмир сүтунлары бәрпа етмәк чох чәтин иди. Чүнки онлары елә сувамышдылар ки, кәнардан мәрмәрә охшајырды вә бу, Италијан сувама техникасы иди. Бу бинанын әввәлки саһибләри бу сүтунлары дәфәләрлә рәнҝләмишдиләр. Көнүллүләрдән һеч бири бу техника илә ишләмәмишди. Даһа сонра исә јахынлыгдакы бир университетин китабханасында бу сүни мәрмәрин неҹә һазырланмасы барәдә бир китаб тапылды. Бунунла бағлы мәлумат әлдә едән көнүллүләр сүтунлары әввәлки вәзијјәтинә гајтармаг үчүн һәфтәләрлә ишләдиләр.

Бәрпа ишләри 1991-ҹи илдә сона чатанда бина истифадә үчүн чох ҝөзәл вәзијјәтдә иди. Бу тарихи бинанын әввәлки ҝөрүнүшүнү горумаг үчүн ҝөстәрилән сәјләр «Луси Ҝ. Мосес» мүкафаты илә тәлтиф олунду