Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

60 ҝүнә ҝөрүләси иш

60 ҝүнә ҝөрүләси иш

2013-ҹү ил ијул ајынын 5-и, ҹүмә ҝүнү Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ентони Морис АБШ Бет-Елиндә нөвбәти еланы сәсләндирди: «Адамс күчәси, 117-дә вә Сәндс күчәси, 90-да јерләшән биналар да дахил олмагла, Бруклиндәки 6 бинанын сатышы һаггында мүгавилә имзаламышыг *. Мүгавиләјә ҝөрә, биналарын бешини бу илин август ајынын ортасына гәдәр бошалтмалыјыг».

Бунун бөјүк бир иш олдуғу әввәлдән мәлум иди. Бу беш бинанын үмуми саһәси бејнәлхалг чемпионатлар үчүн истифадә олунан 11 футбол мејданчасы бојда иди! Вә бу биналарын 60 ҝүнә бошалдылмасы тәләб олунурду!

Бу 5 бинада узун мүддәт чап машынлары вә ҹилдләмә аваданлыглары јерләширди. Амма 2004-ҹү илдә бүтүн бу аваданлыглар јени јерә — Уолкиллә (Нју-Јорк) көчүрүлдү.

О вахтдан етибарән бу биналар анбар кими истифадә олунурду: орада тикинти материаллары, офис мебели, еләҹә дә АБШ-да вә хариҹи өлкәләрдә ҝедән тикинти ишләриндә истифадә олунан мүхтәлиф аваданлыглар сахланылырды.

Биналары вахтында бошалтмаг үчүн дәгиг план гурмаг лазым иди. Нәләрин сатылаҹағы, нәләрин исә атылаҹағы вә ја сахланылаҹағыны мүәјјәнләшдирмәк үчүн әввәлҹә биналардакы аваданлыг вә әшјаларын инвентаризасијасы апарылды. Сонра ишин тәһлүкәсиз вә еффектив шәкилдә һәјата кечирилмәси үчүн мүәјјән тәдбирләр ҝөрүлдү.

Бет-Ел аиләси бу лајиһәни үрәкдән дәстәкләди. Онлардан савајы, бу ишдә иштирак етмәк үчүн Бет-Елә 41 мүвәггәти көнүллү дәвәт едилди. Онлар АБШ-ын мүхтәлиф јерләриндән ҝәлмишдиләр. Онларын чоху ҝүҹлү, ҝәнҹ субај оғланлар иди. Көнүллүләр 6—10 һәфтә Бет-Елдә хидмәт етмәк дәвәтини гәбул етдиләр. Бунун үчүн онлар аиләләрини, достларыны вә ишләрини гојуб ҝәлмишдиләр. Бу ишдә иштирак етмәк көнүллүләрә неҹә тәсир бағышлады?

Вашингтон штатындан олан 21 јашлы Ҹордан: «Каш әризәни чохдан јазајдым», — дејир.

20 јашлы Стивен Техасдан ҝәлмишди. О дејир: «Мән һисс едирәм ки, бөјүк, зәһмәткеш вә хошбәхт үмумдүнја аиләсинин үзвүјәм».

23 јашлы Ҹастин јазыб: «Бет-Елдә өзүмү евдәки кими һисс едирәм. Бурада олан зәнҝин руһани һикмәт, һөкм сүрән мәһәббәт вә әмәкдашлыг, һәгигәтән дә, бир мөҹүзәдир».

Пуерто–Рикодан олан 20 јашлы Адлер адлы ҝәнҹ оғлан дејиб: «Сүбһ тездән галхмаг чәтин иди. Лакин бурада мән әбәди достлар газандым».

21 јашлы Уилјам дејиб: «Бет-Елдә хидмәт етмәк мәним ушаглыг арзум олуб. Ҝәләндә фикирләшдим ки, бурада өзүмү јад вә тәнһа һисс едәҹәјәм, амма тамамилә јанылдым. Бет-Елә ҝәлмәк мәним үчүн ән бөјүк һәдијјә олду! Дүнјада бурадан јахшы јер јохдур».

Бәс көнүллүләр иши вахтында битирә билдиләр? Онлар һәтта вахтындан әввәл — ҹәми 55 ҝүнә битирдиләр!

^ абз. 2 Сәндс күчәси, 90-да јерләшән јашајыш бинасы 2017-ҹи ил әрзиндә бошалдылаҹаг.