Јеһованын Шаһидләринин Бирләшмиш Штатлардакы филиалынын ҹамашырханаларында һәр ил 1800 тон ҹамашыр јујулур. Бурада чалышан ҝәнҹ киши вә гадынлар үч комплексдән — Бруклин, Патерсон вә Уолкиллдә (Нју–Јорк) јығылан ҹамашырлары јумаг үчүн вахтларыны вә ҝүҹләрини әсирҝәмирләр. Тәкҹә бу рәгәми ҝөрәндә инсаны ваһимә бүрүјүр. Амма онларын ҝөрдүјү ишин гејри-адилији ҹамашырханаја ҝәлән әшјаларын чешид-чешид олмасындадыр.

Бирләшмиш Штатларын Бет-Ел комплексләриндә јашајанлар Бет-Ел ҹамашырханаларына һәр иш ҝүнү 11 000 әдәд палтар — 2300 көјнәк, 650 шалвар, еләҹә дә ҹораблар, алт палтарлары вә гысагол көјнәкләр ҝөндәрирләр. Бундан әлавә, гуру тәмизләмәјә 900 әшја верилир.

Һәлә күлли мигдарда ҝөндәрилән мәләфәләри, дәсмаллары, әдјаллары, мәтбәх ишчиләринин униформаларыны вә тәмизлик әскиләрини демирик. Бунларын һамысыны јумаг, гуруламаг вә өз үнванына чатдырмаг лазымдыр. Бүтүн әскиләр јығылыб бир јердә, ипәкдән олан зәриф галстук вә көјнәкләр исә ајрыҹа јујулур.

Ҹамашырхана ишчиләри палтарлары бир-бир ҝөздән кечирирләр ки, ҝөрсүнләр, дүјмәси дүшәни, ҹырығы оланы вармы. Дүјмә тикмәк лазым ҝәләрсә, ја машынла, ја да ки әлдә тикирләр. Палтарын һарасындаса дүзәлиш етмәк, ја да сөкүјүнү тикмәк лазымдырса, бу иш башы чыхан адама һәвалә олунур.

Јујулмамыш палтар галмасын дејә һәр әшјанын үстүнә апаратла хүсуси коду олан етикет вурулур. Һәмчинин бу етикетләр сајәсиндә јујулуб-үтүләнән әшјалар сечиләрәк өз саһибләринә ҝөндәрилир.

Ҹамашырхананын јени ишчиләри тәҹрүбәли иш јолдашларындан тәлим алырлар. Онлар 20-јә јахын мүхтәлиф тәјинат үчүн өјрәдилиб һазырлана биләрләр. Мәсәлән, пүхтәләшмәк үчүн вахт тәләб олунан ишләрдән бири кәнардан асан ҝөрүнән ләкә чыхартмаг ишидир. Јени ишчи парчалар һагда һәр шеји билмәлидир, һансы нөвдүр, ону үтүләмәк олар-олмаз вә саирә.

Бир ил јарымдыр ки, ҹамашырханада ишләјән Таш гардаш әмәкдашлары һагда дејир: «Командамыз әладыр. Фәргли инсанларла ишләмәк адама ләззәт едир». Шели адлы баҹы исә белә дејир: «Бет-Ел аиләсинин тәр-тәмиз ҝөрүнмәсиндә пајымызын олмасы бизим үчүн шәрәфдир».