Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Гаја» үстүндә «Ачыг гапы» ҝүнләри

«Гаја» үстүндә «Ачыг гапы» ҝүнләри

Јеһованын Шаһидләринин дүнја үзрә 15 мәтбәәси фәалијјәт ҝөстәрир. Онлардан бири дә Алманијанын Зелтерс реҝионунда, «гаја» мәнасыны верән Штајнфелс адлы мәнтәгәдә јерләшән Мәркәзи Авропа филиалынын нәздиндәдир.

Мәркәзи Авропа филиалы 2014-ҹү ил 23—25 мај тарихләрини «Ачыг гапы» ҝүнләри елан едиб, гоншулугда јашајанлары, ишҝүзар адамлары вә јерли һакимијјәт мәмурларыны баш чәкмәјә дәвәт етмишди. Тәдбир «30 ил Зелтерсдә» ады алтында кечирилмишди.

Тәдбир заманы филиала 3000 миндән чох адам баш чәкиб фәалијјәти илә таныш олду. Отуз илдир јерли һакимијјәтдә ишләјән әразинин мери деди: «Јеһованын Шаһидләринин филиалына баш чәкмәји өзүм үчүн һәмишә хүсуси һадисә билирәм». Сонра бөлүшдү: «Индијә кими Штајнфелсдә филиалын неҹә гыса бир мүддәтдә (1979-ҹи илдән 1984-ҹү илә кими) тикилдијини дүшүнәндә һејран галырам».

«Ачыг гапы» ҝүнләринин програмы

Бир нечә нөв сәрҝи дүзәнләнмишди. «Мәркәзи Авропада Јеһова Аллаһын халгы» адланан сәрҝидә гонаглар Јеһованын Шаһидләринин реҝиондакы 120 иллик тарихи илә таныш олдулар. Бу тарихи сәрҝи филиалда артыг даими олараг фәалијјәт ҝөстәрәҹәкдир.

Диҝәр бир сәрҝи надир вә тарихи өнәмә малик Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләринә һәср олунмушду. Експанатларын сырасында алман дилиндә бүтөв Библијанын илк нәшрләриндән бири (1534-ҹү ил) вә мәтни 12 дилдә јазылан Елиас Һуттерин Полиглот Библијасындан (1599-ҹу илин нәшри) бир парча да сәрҝиләнмишди. Будан башга, мүхтәлиф стендләр вә видео тәгдиматлар васитәсилә Мүгәддәс Китаб тәлимләринин чағдаш мәишәтимиз үчүн актуаллығына даир фактлар нүмајиш етдирилмишди.

Гонагларын филиалда јашајыб ишләјән миндән чох ишчинин ҝүндәлик һәјаты илә таныш олмасы үчүн ики ајры екскурсија тәшкил олунмушду. «Јашајышымыз» адланан биринҹи екскурсија гонагларын гаршысында јашајыш отагларына бахмаг, јемәкханада наһар едиб бағда ҝәзишмәк имканы ачмышды. «Буранын ҝөзәллијиндән адам һејран галыр» дејә гонаглардан бири тәәссүратыны бөлүшдү.

Икинҹи екскурсијанын ады «Нәшријјат» иди. Онун маршруту чап сехи, ҹилдләмә емалатханасы вә дашынма шөбәсиндән кечмишди. Гонаглар әдәбијјатын чап вә ҹилдләмә просесини, еләҹә дә 50-дән чох өлкәјә дашындығыны өз ҝөзләрилә мүшаһидә едә билмишләр. Екскурсија иштиракчыларындан бири шәрһ етди: «Һеч ҝөзләмәздим ки, Јеһованын Шаһидләри дүнја боју фәалијјәт ҝөстәрир. Чап етдикләри нәшрләр дүнјанын һәр бир ҝушәсинә јајылыр. Нәзәрә алсаг ки, ишин һамысыны көнүллүләр ҝөрүр, бу, мөҹүзәдән башга бир шеј дејил».

Гонаглар jw.org сајты илә таныш олдулар

Јеһованын Шаһидләринин рәсми Веб-сајтыны (jw.org) нүмајиш етдирән бир стендә хүсуси јер ајрылмышды. Ҹаван да, гоҹа да, бир чох гонаг сајтла бағлы тәгдиматлары сејр едиб видеолара бахды. Чохлу суаллар ҹавабландырылды.

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја фәалијјәти илә јахындан таныш олан гонаглар чох мәмнун галыб зијарәтләринә тәриф сөзләри илә баша вурдулар. «Јеһованын Шаһидләри барәдә тәсәввүрләрим чох јанлыш имиш. Бундан сонра онлара ајры ҹүр јанашаҹағам» дејә ҝәләнләрдән бири шәрһ етди. Диҝәр бир гонаг деди: «Нә гәрәзләр мөвҹуд идисә, бу ҝүн һамысы јерлә јексан олду».

^ абз. 17 2014-ҹү илин мәлуматына ҝөрә

^ абз. 21 2014-ҹү илин мәлуматына ҝөрә

^ абз. 24 2014-ҹү илин мәлуматына ҝөрә